RÅ 2008 not 75

Promemoria som tillkommit för måls föredragning ansågs inte utgöra allmän handling

Not 75. Överklagande av P.L. ang. rätt att få ta del av föredragningspromemorior. P.L begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av de föredragningspromemorior som föredraganden skrivit inför föredragningen av vissa mål. Som skäl för sin begäran angav han att dessa promemorior var att beakta som allmänna handlingar. Han begärde vidare att få ytterligare motivering till skälen för kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd i de nämnda målen. -Kammarrätten i Stockholm (Karlsson, Tunudd, Loman) yttrade. Enligt 2 kap. 9 § första stycket tryckfrihetsförordningen är minnesanteckningar inte allmän handling om anteckningarna inte tas om hand för arkivering. Med minnesanteckningar förstås bl.a. promemorior som har kommit till endast för ett måls föredragning eller beredning, dock inte till den del de har tillfört ärendet sakuppgifter. - En föredragningspromemoria tillför inte ett mål någon sakuppgift och tas därför inte med bland det material som tas om hand för arkivering hos kammarrätten. De föredragningspromemorior P.L. begärt att få ta del av utgör därför inte allmänna handlingar och kan därmed inte lämnas ut. - Skälen för kammarrättens beslut att inte meddela prövningstillstånd finns angivna i de protokoll som tillsänts P.L. Kammarrätten lämnar ingen ytterligare motivering till varför prövningstillstånd inte har meddelats i de aktuella målen. - Beslut.Kammarrätten avslår P.L:s begäran att få ta del av föredragningspromemoriorna. - P.L:s begäran i övrigt föranleder ingen kammarrättens åtgärd. - P.L. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet och förordna att kammarrätten skulle lämna ut de begärda handlingarna till honom. Vidare yrkade han att Regeringsrätten skulle ändra kammarrättens beslut i de aktuella målen och fastställa att kammarrätten ska ange skälen för besluten. Till stöd för sin talan anför de han bl.a. följande. En utredning i en förvaltningsdomstol tillför självklart alltid nya sakuppgifter, t.ex. uppgifter från statliga utredningar, propositioner, utskottsbetänkanden och praxis. I 2 kap. 11 § regeringsformen föreskrivs att förhandling vid domstol ska vara offentlig. Det innebär bl.a. att den utredning som redovisas i en promemoria inte kan undandras offentligheten genom att gallras.- Regeringsrätten (2008-04-28, Heckscher, Eliason, Stävberg, Lundin, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. P.L:s yrkande att Regeringsrätten ska ändra kammarrättens beslut i ett antal uppräknade mål och fastställa att kammarrätten ska ange skälen för besluten kan inte prövas inom ramen för detta mål. Hans överklagande i denna del ska därför avvisas. - Uppgifter i föredragningspromemorior som hämtats ur akten och rättsutredningen är inte sakuppgifter i den mening som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen. Någon på tryckfrihetsförordningen grundad skyldighet att arkivera promemorior som endast innehåller sådana uppgifter föreligger därför inte. Eftersom kammarrätten i de aktuella målen inte hållit muntlig förhandling aktualiseras inte heller regeringsformens bestämmelser om förhandlingsoffentlighet. Överklagandet i denna del ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet av kammarrättens beslut att inte lämna ut föredragningspromemoriorna. - Regeringsrätten avvisar överklagandet i övrigt. (fd I 2008-04-02, Mattsson) - Samma dag avgjordes mål nr 3990-08 där omständigheterna var likartade och utgången densamma.