RÅ 2008 not 79

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd, i vars ärende kammarrätt beviljat resning, saknade rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut

Not 79. Överklagande av Byggnadsnämnden i Trollhättans kommun av beslut i mål om resning. - Byggnads- och trafiknämnden i Trollhättans kommun fattade under tiden 2 september 2002 - 26 januari 2006 ett flertal beslut rörande bygglovsavgifter för 3 G Infrastructure Services Sverige AB. Bolaget överklagade ett antal beslut om bygglovsavgifter till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men kommunen avvisade överklagandena som för sent anförda. - Bolaget ansökte om resning hos Kammarrätten i Göteborg och gjorde i huvudsak gällande att dåvarande samhällsbyggnadsnämndens beslut om höjda avgifter för master måste anses som ogiltigt eller olagligt. Kammarrätten beviljade i beslut den 30 maj 2007 resning och undanröjde byggnadsnämndens beslut om bygglovsavgifter. - Byggnadsnämnden i Trollhättans kommun överklagade kammarrättens beslut och anförde bl.a. följande. För att resning ska beviljas krävs att de beslut som fattats av samhällsbyggnadsnämnden varit uppenbart oriktiga. Det bör föreligga synnerligen starka skäl för att resning ska beviljas i ett ärende om kommunala avgifter som beslutas enligt en lagakraftvunnen kommunal taxa då, som i detta fall, den bygglovssökande betalat avgifterna och inte överklagat avgiftsbesluten. -Regeringsrätten (2008-05-14, Stävberg, Lundin, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den grundläggande frågan i målet är om Byggnadsnämnden i Trollhättans kommun har rätt att överklaga kammarrättens beslut, varigenom resning beviljats och besluten om bygglovsavgifter undanröjts. - Regeringsrätten har i ett beslut den 14 mars 2006 (RÅ 2006 ref. 1) konstaterat att det finns varken någon lagregel eller någon sedvanerättslig princip som innebär att den förvaltningsmyndighet vars ärende en beviljad resning avser skulle ha klagorätt i fråga om kammarrätts resningsbeslut. - Byggnadsnämndens överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2008-01-29, Öjemark)