RÅ 2008 not 80

Fråga om återkallelse tills vidare av körkort hade förfallit sedan länsstyrelsen omprövat sitt beslut

Not 80. Överklagande av R.H. av beslut att återkalla körkort tills vidare. - Genom beslut den 7 januari 2008 återkallade Länsstyrelsen i Skåne län R.H:s körkort tills vidare med anledning av att han var misstänkt för rattfylleri den 23 december 2007. Giltighetstiden för beslutet bestämdes till åtta månader. R.H. överklagade beslutet till Länsrätten i Skåne län, som avslog hans överklagande i dom den 30 januari 2008. R.H. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Göteborg, som den 14 mars 2008 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - I en skrivelse som kom in till Regeringsrätten den 9 april 2008 yrkade R.H. att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten och att giltighetstiden skulle sättas ned. -Regeringsrätten (2008-05-14, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av handlingarna framgår att Länsstyrelsen i Skåne län den 14 april 2008 omprövat sitt tidigare beslut, varvid giltighetstiden för återkallelsen tills vidare bestämts till sex månader. Frågan om återkallelse tills vidare av körkortet enligt länsstyrelsens beslut den 7 januari 2008 har därmed förfallit. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. (fd I 2008-05-08, C. Mattsson)