RÅ 2008 not 81

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då de inte ägde eller innehade hyresrätter och bostadsrätter i fastigheter som låg inom eller i anslutning till detaljplaneområde / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter då de inte ägde eller innehade hyresrätter och bostadsrätter i fastigheter som låg inom eller i anslutning till detaljplaneområde

Not 81. Ansökan av P.S. m.fl. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun antog genom beslut den 19 oktober 2006 detaljplan för delar av kv. Plutonen och Kompaniet m.m. (Norra Ambassadområdet) i stadsdelen Östermalm. - Sedan beslutet hade överklagats av P.S. m.fl. avslogs överklagandena slutligt av regeringen (Miljödepartementet) i beslut den 7 juni 2007. - P.S. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet. De yrkade även inhibition av detaljplanebeslutet samt att det skulle inhämtas förhandsavgörande från EG-domstolen och yttranden från Socialstyrelsen, Boverket och Naturvårdsverket. De anförde bl.a. att ett genomförande av detaljplanebeslutet kommer att leda till att trafiken på Oxenstiernsgatan ökar vilket medför ökade luftföroreningar och ökat buller. - Som bakgrund till sitt beslut antecknade Regeringsrätten att samtliga sökande är ägare av eller innehar bostadsrätt eller hyresrätt i fastigheter belägna på Karlavägen, Oxenstiernsgatan, Gyllenstiernsgatan och Taptogatan samt att ingen av fastigheterna ligger inom eller i anslutning till detaljplaneområdet. -Regeringsrätten (2008-05-15, Billum, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. I målet har inte framkommit att det klandrade beslutet innefattar någon prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i ovan nämnda bestämmelse. Ansökningen om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2008-04-16, Öjemark)