RÅ 2008 not 82

Rättsprövning, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Rättsprövning, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter / Beslut att anta detaljplan ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter och skyldigheter

Not 82. Ansökan av G.H. och B.L. om rättsprövning av beslut ang. antagande av detaljplan. - Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun antog genom beslut den 18 januari 2007 detaljplan för fastigheterna Blackebergs Gård 1 och 2 i stadsdelen Blackeberg. - Sedan beslutet hade överklagats av Pensionärernas Riksorganisation och Sveriges Pensionärsförbund avslogs överklagandena slutligt av regeringen (Miljödepartementet) i beslut den 22 november 2007. - G.H. och B.L. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. De åberopade att de var ledamöter i Mälarbackens vård- och omsorgsboendes förtroenderåd, där, såvitt framgick, G.H. representerade Pensionärernas Riksorganisation och B.L. Sveriges Pensionärsförbund. -Regeringsrätten (2008-05-15, Billum, Hamberg, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Det nu klandrade regeringsbeslutet kan inte anses innefatta någon prövning av civila rättigheter eller skyldigheter som tillkommer G.H., B.L. eller någon av de organisationer som de företräder. Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd II 2008-04-16, Öjemark)