RÅ 2008 not 88

Rättsligt bistånd i form av offentligt biträde kunde inte beviljas i mål om resning

Not 88. Ansökan av B.M. om resning i mål om uppehållstillstånd. - B.M:s fader ansökte om bl.a. uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till sin hustru som var bosatt här. B.M. var medsökande. Migrationsverket biföll faderns ansökan på så sätt att han beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd. Migrationsverket avslog däremot B.M:s ansökan. Länsrätten i Skåne län, Migrationsdomstolen, avslog hans överklagande dit. Han fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen, som beviljade prövningstillstånd och avslog överklagandet. Migrationsöverdomstolen redogjorde i sin dom för tillämpliga lagrum och relevanta omständigheter i målet. Domstolen anförde därefter att B.M:s fader endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige, varför han inte kan anses som en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Domstolen fann därför att uppehållstillstånd inte kunde beviljas på grund av anknytning och inte heller på annan grund (dom den 24 januari 2008 i mål nr UM 4117-07). - B.M. ansökte om resning i Migrationsöverdomstolens mål och yrkade att han av Regeringsrätten skulle beviljas ett tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd. I andra hand yrkade han att målet skulle återförvisas för prövning i Migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen. - Han yrkade vidare att han skulle beviljas offentligt biträde i målet. -Regeringsrätten (2008-05-20, Wennerström, Nord, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Rättsligt bistånd genom offentligt biträde kan inte beviljas i resningsärende (jfr RÅ 1982 2:6 och 1999 not 120). Yrkandet om sådant biträde ska därför avslås. - Enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får resning beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt. Det har inte framkommit att sådana skäl föreligger. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår yrkandet om förordnande av offentligt biträde. - Regeringsrätten avslår ansökningen om resning. (fd II 2008-04-24, Hartmann)