RÅ 2008 not 90

Beslut som inte ansetts kunna bli föremål för rättsprövning / Vetenskapsrådets beslut att avföra en ansökan om projektbidrag

Not 90. Ansökan av J.O.J. om rättsprövning av ett beslut om projektbidrag. - Vetenskapsrådet avförde i beslut den 9 juni 2006 en ansökan av J.O.J. om projektbidrag från 2006 års beredning av ansökningar. - J.O.J. ansökte, såsom hans talan fick förstås, om rättsprövning av Vetenskapsrådets beslut. -Regeringsrätten (2008-05-26, Nordborg, Eliason, Lundin, Fernlund, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. - Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Regeringsrätten prövar ansökningar om rättsprövning (3 §). - Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006, då lagen (1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut upphörde att gälla. Enligt punkten 2 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2006 års lag ska den upphävda lagen dock alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda lagen. - Enligt 1 § 1988 års lag ska på ansökan av en enskild part i ett sådant förvaltningsärende hos regeringen eller en förvaltningsmyndighet som rör något förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen domstol pröva om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av omständigheterna i ärendet. Rättsprövning kan enligt detta lagrum gälla endast sådana beslut som innebär myndighetsutövning mot den enskilde, annars kan prövas av domstol endast efter ansökan om resning, och inte skulle ha kunnat överprövas i annan ordning. - Regeringsrätten prövar enligt sista stycket samma lagrum avgöranden av regeringen och kammarrätt avgöranden av en förvaltningsmyndighet inom kammarrättens domkrets. - Vetenskapsrådets beslut meddelades innan 2006 års lag trädde i kraft och den upphävda lagen ska således alltjämt gälla beträffande en ansökan om rättsprövning av beslutet, om ansökan kunde ha prövats enligt den lagen. Det klandrade beslutet avser fråga om bidrag till forskning och avslagsbeslutet är grundat på att sökanden inte uppfyller villkoren för att beviljas bidraget. Ärendet rör enligt Regeringsrätten inte något sådant förhållande som avses i 8 kap.2 eller 3 §regeringsformen och 1988 års lag är därför inte tillämplig. Vid detta förhållande, och då beslutet som klandras inte har meddelats av regeringen, ska ansökningen avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2008-04-30, Öjemark)