RÅ 2008 not 93

Beslut som inte ansetts kunna överklagas särskilt -kammarrätts beslut i fråga om muntlig förhandling och syn

Not 93. Överklagande av P-O.B. av kammarrätts beslut att avslå yrkande om muntlig förhandling. - Kammarrätten i Jönköping avslog i beslut den 15 april 2008 i mål nr 1208-1222-08 ett av P-O.B. framställt yrkande om muntlig förhandling i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen. - P-O.B. överklagade kammarrättens beslut. -Regeringsrätten (2008-05-29, Billum): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) får talan mot beslut som ej innebär att målet avgöres föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Dock får talan föras särskilt i vissa i lagrummet angivna fall. Beslut i fråga om muntlig förhandling utgör inte ett sådant beslut mot vilket talan får föras särskilt. Överklagandet av kammarrättens beslut ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2008-05-20, Lidin)