RÅ 2008 not 97

Skatterättsnämndens beslut som inte gått klagandena emot / Förhandsbesked som inte gått klagandena emot fick inte överklagas av dem / Skatterättsnämndens beslut ansågs inte ha gått klagandena emot och överklagandet avvisades därför

Not 97. Överklagande av A, B och C av förhandsbesked ang. inkomstskatt. Sökandena önskade förhandsbesked om ett byte av vissa tidigare utfärdade reverser mot nya reverser skulle utlösa beskattning samt om de som ränta betecknade beloppen skulle behandlas som periodiskt understöd som inte ska beskattas. -Skatterättsnämnden (2008-01-08, André, ordf., Svanberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Ståhl, Werkell): Förhandsbesked - Fråga a. Ett byte av de tidigare utfärdade reverserna mot nya reverser utlöser inte någon beskattning. Fråga b. De som ränta betecknade erhållna beloppen ska behandlas som periodiskt understöd som inte ska beskattas. - Motivering. A. och B. skulle enligt ett tidigare meddelat förhandsbesked få var sin revers i gåva från en släkting i utlandet. Reverserna, som utfärdades efter det att förhandsbeskedet vann laga kraft, löper med sju procents ränta och förfaller till betalning 20 år efter utfärdandet. Förhandsbeskedet innebär att de såsom ränta betecknade beloppen ska behandlas som periodiskt understöd för vilka belopp mottagarna inte ska beskattas. - I den nu aktuella ansökan frågar A. och B. om ett utbyte av reverserna mot nya, med räntesats och löptid bestämd på motsvarande sätt, medför någon beskattning (fråga a) samt om räntan på de tillbytta reverserna ska föranleda någon beskattning (fråga b). En tillkommande omständighet i B:s fall är att den revers som han erbjuds även ska innehålla en förklaring om att den ska kunna överlåtas till hans barn. - Den nya medsökanden, C., är bror till A. Han ska få en revers med samma villkor som den revers systern erbjuds och vill därför ha svar på den andra frågan. - Skatteverket anser att de ställda frågorna ska besvaras nekande. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. - Fråga a. Ett byte av reverserna mot nya reverser föranleder inte några skattekonsekvenser. - Fråga b. Skäl föreligger inte till annan bedömning än i det tidigare meddelade förhandsbeskedet. - A., B. och C. överklagade förhandsbeskedet till Regeringsrätten och anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden har följt den praxis som gäller enligt ett gammalt pleniavgörande av Regeringsrätten. Sedan dess har lagstiftningen ändrats vilket gör att det i dag kan finnas anledning att behandla sådana räntebetalningar som är aktuella i målet på samma sätt som andra räntebetalningar. Det är av synnerlig vikt för dem att de får ett slutligt besked i frågan eftersom detta är ett villkor för gåvorna. Vidare kan det bli aktuellt med fler gåvor och så länge ärendet inte är slutligt avgjort kommer de att behöva söka förhandsbesked för varje gåva för sig. - Skatteverket ansåg att förhandsbeskedet borde fastställas. - Regeringsrätten (2008-06-03, Billum, Nord, Hamberg, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 22 § förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår om det har gått honom emot. Skatterättsnämndens beslut, som bl.a. innebär att de som ränta betecknade beloppen ska behandlas som icke skattepliktiga periodiska understöd, kan inte anses ha gått klagandena emot. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2008-05-14, Björner)