RÅ 2008:34

Vid bedömning av till vem av föräldrarna vårdbidrag ska betalas ut när barnet växelvis bor lika mycket hos båda föräldrarna, har i brist på bättre kriterier folkbokföringen fått vara avgörande.

Länsrätten i Västerbottens län

A.K. och N.M. hade rätt till vårdbidrag för sin son Makwan, född 1991. De hade gemensam vårdnad om honom, men levde inte tillsammans. Makwan var folkbokförd hos modern N.M. Vårdbidraget betalades ut till fadern A.K.

Försäkringskassan beslutade att från oktober 2003 i stället betala ut vårdbidraget till modern N.M. Som skäl för beslutet angavs följande. Makwan har en funktionsnedsättning som kräver sådan vård och tillsyn som sammantaget med godkända merkostnader i sig ger rätt till vårdbidrag. Båda föräldrarna bedöms delta lika aktivt i vården om Makwan. Makwan är mantalsskriven hos modern vilket motiverar till att vårdbidraget skall betalas till henne.

I överklagande till länsrätten yrkade A.K. att vårdbidraget skulle betalas ut till honom. Han anförde bl.a. att Makwan bor en vecka hos honom och en vecka hos sin mamma.

Domskäl

Länsrätten i Västerbottens län (2005-02-24, ordförande Holmqvist) yttrade: Om båda föräldrarna till ett barn, för vilket de har rätt till vårdbidrag, är berättigade till sådant bidrag utges bidraget till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Om båda föräldrarna begär att bidraget delas upp, skall dock hälften av vårdbidraget betalas till var och en av dem om båda tar del i vården om barnet. För uppdelning av vårdbidrag krävs att båda föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. (18 § lagen /1998:703/ om handikappersättning och vårdbidrag, HVL). - Länsrätten gör följande bedömning. - Av utredningen i målet framgår att A.K. och N.M. båda tar del i vården om Makwan. Då de inte begärt att bidraget skall delas upp dem emellan skall bidraget således utges till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Vid en sammantagen bedömning finner länsrätten inte att skäl framkommit att frångå försäkringskassans beslut att bidraget skall utges till N.M. Överklagandet skall således avslås. - Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Sundsvall

A.K. överklagade länsrättens dom hos kammarrätten.

N.M. bestred bifall till överklagandet.

Försäkringskassan bestred bifall till överklagandet och anförde därvid bl.a. följande. I oktober 2002 lämnade A.K. och N.M. in ansökan om delat vårdbidrag och från och med november 2002 betalades vårdbidraget delat mellan föräldrarna. A.K:s vårdbidrag för Makwan drogs in från och med oktober 2003 då N.M. i maj 2003 meddelat att hon ville återkalla ansökan om delad utbetalning och samtidigt ansökte om att vårdbidraget skulle utbetalas till henne. Vid utredning framkom att Makwan var folkbokförd hos modern, N.M., och att båda föräldrarna deltog lika aktivt i vården. Med hänsyn till att Makwan var folkbokförd hos N.M. bedömde Försäkringskassan att hon hade den huvudsakliga vårdnaden och vårdbidraget beviljades att utges till henne. A.K:s vårdbidrag för Makwan drogs därför in från och med oktober 2003.

Domskäl

Kammarrätten i Sundsvall (2005-12-21, Diurson, Nihlén, Lidin, referent, nämndemännen Eliasson och Lundgren) yttrade: Fråga i målet är till vem av föräldrarna vårdbidraget skall utges. - - - Då N.M. för sin del har återkallat den tidigare ansökan om delat vårdbidrag föreligger inte längre någon ansökan av båda föräldrarna om uppdelning av vårdbidraget. I denna situation får vårdbidraget betalas ut i enlighet med huvudregeln i 18 § HVL, nämligen till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna instämmer kammarrätten i länsrättens bedömning att bidraget i enlighet med försäkringskassans beslut skall utges till N.M. A.K:s överklagande kan därför inte bifallas. - Kammarrätten avslår överklagandet.

A.K. fullföljde sin talan hos Regeringsrätten.

N.M. och Försäkringskassan bestred ändring.

Försäkringskassan anförde följande. Om båda föräldrarna har rätt till vårdbidrag ska enligt 18 § HVL vårdbidraget utges till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Detta gäller i ett sådant fall då föräldrarna inte begärt att vårdbidraget ska delas mellan dem. Varken av lagtext eller av förarbeten framgår till vem av föräldrarna vårdbidraget ska betalas ut om - som i detta fall - det är svårt att utreda vem av dem som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Det är rimligt att folkbokföringen då blir utslagsgivande, om inte andra omständigheter talar mot det, dvs. att det i detta fall är modern som har rätt till vårdbidraget.

Regeringsrätten (2008-06-10, Heckscher, Nordborg, Stävberg, Lundin, Jermsten) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. A.K. och N.M. har gemensam vårdnad om sonen Makwan. De har rätt till vårdbidrag för honom men är inte ense om till vem vårdbidraget ska betalas ut. Enligt 18 § HVL ska vårdbidraget i ett sådant fall betalas ut till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet.

Vid tidpunkten för Försäkringskassans beslut bodde Makwan växelvis lika mycket hos båda sina föräldrar. Han var folkbokförd hos N.M.

Vårdbidraget var ursprungligen ett bidrag som tillkom barnet. Genom lagstiftning år 1973 ändrades systemet så att det numera är föräldrarna som har rätt till vårdbidrag. Enligt 1973 års reform krävdes det för rätt till vårdbidrag att barnet för avsevärd tid och i avsevärd omfattning behöver särskild tillsyn och vård. Vårdbidraget skulle främst ses som en viss ersättning för att en av föräldrarna i regel måste avstå från förvärvsarbete för att ta hand om det handikappade barnet. Det tillkom enligt motiven den av barnets föräldrar som till huvudsaklig del ombesörjde den särskilda tillsynen och vården av barnet. Bidraget motsvarade då hel förtidspension (prop. 1973:47 s. 52 och 63). Senare har villkoren för rätt till vårdbidrag ändrats. Bidraget har graderats så att det nu kan utgå som en hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Vidare har möjligheterna att ta hänsyn till merkostnader ändrats och ökats (8 och 9 §§ HVL).

En lagregel om att vårdbidraget ska betalas ut till den förälder som står för den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet infördes först genom HVL. Då angavs i författningskommentaren att detta redan gällde enligt motivuttalanden till motsvarande äldre bestämmelse (prop. 1997/98:152 s. 167).

Som har framgått utgår regleringen från att det är en av föräldrarna som har den huvudsakliga tillsynen och vården av barnet. Kriteriet ställdes upp under en tid då man utgick från att en av föräldrarna normalt måste avstå från förvärvsarbete för att ta hand om barnet. Sedan dess har reglerna om vårdbidrag ändrats, och det har införts nya möjligheter för föräldrar och barn att få andra former av hjälp. Vidare har det blivit vanligt att barn bor växelvis hos sina föräldrar.

Kriteriet huvudsaklig tillsyn och vård avser uppenbarligen andra situationer än den som är aktuell här. Makwans föräldrar har delat på ansvaret för honom på ett sådant sätt att ingen av dem kan sägas svara för den huvudsakliga tillsynen och vården av honom. De har dock rätt till vårdbidrag och frågan till vem det ska betalas ut måste lösas. Lagen ger inte Regeringsrätten möjlighet att besluta att vårdbidraget ska delas, utan avgörandet måste innebära att det ska betalas till en av föräldrarna. I detta fall finns därför ingen annan möjlighet än att låta folkbokföringen, i brist på bättre kriterier, vara avgörande. Därför ska överklagandet avslås.

Domslut

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår överklagandet.

Föredraget 2008-05-13, föredragande Hoffstedt, målnummer 39-06