RÅ 2009 not 101

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av

Regeringsrätten

Not 101. Ansökan av S.F. om resning i mål rörande inkomsttaxeringar för åren 1997-2000. -Kammarrätten i Stockholm (2008-02-07) avslog av S.F. gjorda ansökningar om resning i mål rörande inkomsttaxeringar för åren 1998-2000. S.F. överklagade och yrkade att Regeringsrätten med ändring av kammarrättens avgörande beslutade om resning i målen och förklarade att han inte skulle betala fastighetsskatt vid taxeringarna 1998-2000. Han yrkade vidare att fastighetsskatten vid 1997 års taxering skulle sättas ned. - Regeringsrätten (2009-06-09, Billum, Hamberg, Brickman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. S.F. har i länsrätten åberopat reglerna om resning och begärt att Skatteverkets avvisningsbeslut i fråga om taxeringsåren 1998-2000 ska ändras samt att han ska få tillbaks en del av den fastighetsskatt som avser taxeringsåret 1997. Länsrätten har överlämnat resningsansökningarna i fråga om taxeringsåren 1998-2000 till Kammarrätten i Stockholm, som har avslagit ansökningarna genom det nu överklagade beslutet. - För att Regeringsrätten ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Ansökningen om resning beträffande taxeringsåret 1997 omfattas inte av de överklagade besluten. Enligt 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar ska ansökningar om resning prövas av kammarrätt bl.a. om ärendet slutligt avgjorts av en länsrätt eller en förvaltningsmyndighet. Ansökningen ska därför överlämnas till Kammarrätten i Stockholm. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd såvitt avser besluten om S.F:s inkomsttaxeringar 1998-2000. Kammarrättens beslut står därför fast. - Regeringsrätten överlämnar S.F:s yrkande om resning såvitt avser 1997 års taxering till Kammarrätten i Stockholm. (fd 2009-05-10, Saar Lundqvist)