RÅ 2009 not 106

Tillhandahållande av tjänster avseende tågresor utförda av andra operatörer ansågs avse personbefordringstjänster och inte endast bokningstjänster (förhandsbesked)

Not 106. Överklagande av X AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om mervärdesskatt skulle utgå med 25 procent eller 6 procent på bokningsavgifter vid försäljning av tågbiljetter för tågresa som utfördes av såväl bolaget självt som av en annan operatör (fråga 1) eller i sin helhet av en annan operatör (fråga 2). -Skatterättsnämnden (2008-10-01, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Posjnov; Rabe, Renström och Wingren skiljaktiga) fann att bokningsavgift avseende tågresa som utfördes av annan operatör skulle behandlas som ersättning för en separat tjänst och att mervärdesskatt skulle utgå med 25 procent. Enligt nämnden var bokningsavgiften ersättning för en självständig tjänst av administrativ karaktär vilken inte ingick som ett underordnat led i någon av bolaget i eget namn förmedlad eller uppköpt persontransport. - X AB överklagande och yrkade att Regeringsrätten skulle slå fast att bolaget sålde bl.a. andra tågoperatörers resor i eget namn och att skattesatsen på bolagets bokningsavgifter för dessa resor var 6 procent. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet och yrkade att Skatterättsnämndens förhandsbesked skulle fastställas. Om Regeringsrätten skulle anse att bolaget förmedlade resor i eget namn ansåg verket att bestämmelserna om beskattning av viss resebyråverksamhet i 9 b kap.mervärdesskattelagen (1994:200), ML, skulle tillämpas. - Regeringsrätten (2009-06-15, Heckscher, Eliason, Stävberg, Kindlund, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Lagrum. Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML ska skatt som huvudregel tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. Enligt tredje stycket, punkt 11, gäller en reducerad skattesats om 6 procent för personbefordran, utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse. - Enligt 2 kap. 1 § tredje stycket ML avses med omsättning av tjänst att en tjänst mot ersättning utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon. - I 6 kap. 7 § ML anges att, om någon i eget namn förmedlar en vara eller en tjänst för annans räkning och uppbär likviden för varan eller tjänsten, så ska vid bedömningen av skattskyldigheten för omsättningen av varan eller tjänsten denna anses omsatt såväl av honom som av hans huvudman. - Frågorna i målet. Genom sin ansökan om förhandsbesked vill bolaget få klarlagt vilken mervärdesskattesats, 25 procent eller 6 procent, som ska tillämpas på de bokningsavgifter som bolaget tar ut vid försäljning av tågbiljetter. Ansökan avser dels det fallet att en tågresa utförs både av bolaget självt och av en annan tågoperatör (fråga 1), dels det fallet att tågresan i sin helhet utförs av en annan tågoperatör (fråga 2). - Huvudfrågan i målet är om bolaget, med avseende på de delar av tågresorna som utförs av andra operatörer, ska anses tillhandahålla tjänster avseende personbefordran (tågresor) eller endast bokningstjänster. Om bolaget ska anses tillhandahålla tjänster avseende personbefordran, uppkommer vidare frågan om de särskilda bestämmelserna om s.k. vinstmarginalbeskattning av resetjänster i 9 b kap. ML är tillämpliga på bolagets tillhandahållanden. Detta innebär att skatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget oberoende av vilken skattesats som annars skulle ha gällt för de tjänster som ingår i resetjänsten. Om 9 b kap. ML inte är tillämpligt, måste slutligen avgöras om de bokningsavgifter som bolaget tar ut utgör en del av ersättningen för personbefordranstjänsterna eller om bokningsavgifterna ska behandlas som ersättning för separata bokningstjänster. - Tillhandahållande av tjänster avseende personbefordran.Huvudfrågan i målet är således om bolagets tillhandahållanden utgör tjänster avseende personbefordran. Så är fallet, om bolaget antingen säljer sådana tjänster som köpts in från andra tågoperatörer (2 kap. 1 § tredje stycket ML) eller i eget namn förmedlar sådana tjänster för andra tågoperatörers räkning (6 kap. 7 § ML). Avgörande för bedömningen är i båda fallen om det är bolaget, eller den tågoperatör som utför tågresorna, som är resenärens avtalspart vid förvärvet av tågresorna. - Av ingivna handlingar framgår att det är bolaget som ansvarar för att resenären når sin slutdestination och som ska ersätta resenären om resan inte genomförs på ett korrekt sätt. Vid bokning av en resa är det vidare bolaget som avgör vilken tågoperatör som ska utföra resan, och bolaget har också som säljare det finansiella ansvaret i förhållande till kunden vid försäljning av resor på kredit. Bolagets ansvar gentemot kunden synes vara detsamma oavsett vilken tågoperatör som utför själva transporten. Enligt Regeringsrättens mening får bolaget uppfattas som kundens avtalsrättsliga motpart oavsett vilken typ av biljett det är fråga om. Att bolaget har regressrätt mot andra tågoperatörer för ersättningsanspråk som uppkommer vid trafikstörningar etc. saknar betydelse för denna bedömning. - Regeringsrätten konstaterar därmed att bolaget i både fråga 1 och fråga 2 tillhandahåller tjänster avseende personbefordran. - Övriga frågor i målet. För att bestämma vilken skattesats som ska tillämpas på bokningsavgifterna måste som nämnts vidare avgöras om 9 b kap. ML är tillämpligt samt, om så inte är fallet, om bokningsavgifterna utgör en del av ersättningen för de personbefordranstjänster som bolaget tillhandahåller. Skatterättsnämndens ställningstagande i huvudfrågan innebar att nämnden saknade anledning att gå in på dessa frågor. I enlighet med instansordningsprincipen bör Regeringsrätten inte som första instans pröva detta, utan målet ska återförvisas till nämnden för förnyad prövning från utgångspunkten att bolaget tillhandahåller tjänster avseende personbefordran. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, att klaganden i både fråga 1 och fråga 2 tillhandahåller tjänster avseende personbefordran. Målet återförvisas till Skatterättsnämnden för förnyad prövning från denna utgångspunkt. (fd I 2009-05-27, Norling)