RÅ 2009 not 115

Ansökan av T.G. om prövning av justitieministerns beslut ang. fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 115. Ansökan av T.G. om prövning av justitieministerns beslut ang. fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Hovrätten för Nedre Norrland dömde den 17 januari 2007 T.G., medborgare i Eritrea, för våldtäkt m.m. till fängelse i tre år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit. - T.G. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. - Justitieministern beslutade den 6 oktober 2008 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämts eller regeringen avgjort ärendet, dels att T.G. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. I enlighet härmed togs T.G. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 7 oktober 2008. - Göteborgs tingsrätt dömde den 2 mars 2009 T.G. för våld mot tjänsteman till fängelse i en månad samt förklarade tidigare villkorligt medgiven frihet delvis förverkad. - Justitieministern beslutade den 23 mars 2009 att upphäva beslutet om förvar, eftersom det på grund av att T.G. då verkställde fängelsestraff inte fanns skäl för förvar. - Justitieministern beslutade den 9 april 2009 att T.G. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. I enlighet härmed togs T.G. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 14 april 2009. - Förhandling i förvarsfrågan hölls den 28 maj 2009 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen. -Justitieministern fattade den 12 juni 2009 följande beslut. T.G. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars skulle komma att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna utgör sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - Hos Regeringsrätten yrkade T.G. i första hand att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot och i andra hand att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han har nu varit förvarstagen i snart åtta månader. Nådeärendet är enligt uppgift från handläggaren på Justitiedepartementet numera färdigberett. Den enda anledningen till att något beslut rörande upphävande av utvisningsbeslutet inte har fattats torde vara arbetsbelastningen på Justitiedepartementet. Ärendet har legat obehandlat i cirka två månader, vilket inte är rimligt med hänsyn till att han sitter frihetsberövad. Han har inte själv på något sätt försvårat eller förhindrat en verkställighet. Därför kan en ytterligare förlängning av tiden i förvar inte stå i rimlig proportion till intresset av att underlätta en eventuell verkställighet av utvisningsbeslutet. Kravet på synnerliga skäl för att hålla honom i fortsatt förvar kan inte anses uppfyllt. Om han släpps ur förvaret kommer han att vistas hos sin syster i Stockholm. Hon kommer också tills vidare att försörja honom. - Regeringsrätten (2009-07-08, Billum, Lundin, Brickman, Knutsson, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd II 2009-07-08, Wahlberg)