RÅ 2009 not 118

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning (fråga om merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom, ändringsskäl )

Not 118. Överklagande av E.Å. i mål ang. stöd och service till vissa funktionshindrade. - E.Å. ansökte i november 2006 hos Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun om ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansökan avsåg kostnader för vikarie när hans ordinarie personliga assistent varit sjuk under september 2006. Nämnden avslog ansökningen. Länsrätten i Gävleborgs län avslog E.Å:s överklagande av nämndens beslut i dom den 10 oktober 2007. Sedan E.Å. överklagat länsrättens avgörande beslöt Kammarrätten i Sundsvall den 26 mars 2009 att inte meddela prövningstillstånd. - E.Å. överklagade kammarrättens beslut och yrkade att han skulle meddelas prövningstillstånd i kammarrätten. -Regeringsrätten (2009-07-15, Brickman, Ståhl, Stenman): Skälen för Regeringsrätten avgörande. Regeringsrätten finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande. - Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) meddelas prövningstillstånd i kammarrätten bl.a. om anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit. - Av Regeringsrättens dom den 17 juni 2009 i mål nr 2781-2782-08, som avser E.Å:s merkostnader vid ordinarie assistents sjukdom under andra perioder, får anses följa att det förekommer anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit i det nu aktuella målet. Prövningstillstånd för prövning i kammarrätten ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.Å. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Sundsvall av hans överklagande av Länsrättens i Gävleborgs län dom den 10 oktober 2007 i mål nr 15-07. (fd II 2009-06-30, Lif)