RÅ 2009 not 12

Ansökan av E.S.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 12. Ansökan av E.S.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Hovrätten för Övre Norrland dömde den 16 november 2005 E.S.G., medborgare i Colombia, för försök till grov våldtäkt m.m. till fängelse i fyra år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit före den 16 september 2010. - E.S.G. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet och att verkställigheten av beslutet om utvisning skulle inhiberas i avvaktan på slutligt beslut i saken. - Justitieministern beslutade den 31 mars 2008 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämts eller regeringen avgjort ärendet, dels att E.S.G. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. - E.S.G. togs i förvar den 9 april 2008. -Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Beatrice Ask (2009-01-22): E.S.G. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - E.S.G. yrkade hos Regeringsrätten i första hand att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot och i andra hand att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. Han anförde bl.a. följande. De sakomständigheter som lagts till grund för förvarsbeslutet har inte redovisats. Det är därför inte möjligt för honom att förstå vad som ligger till grund för slutsatsen att det finns anledning att anta att han kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslighet i Sverige om han inte kvarblir i förvar. Att hålla honom i fortsatt förvar under obestämd tid innebär ett onödigt och sakligt omotiverat lidande och strider mot proportionalitetsprincipen. - Regeringsrätten (2009-02-10, Nordborg, Sandström, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd II 2009-02-04, Lindman)