RÅ 2009 not 120

Upphävdes då klaganden inte själv undertecknat delgivningskvittot / Beslut om avvisande av överklagande på grund av att det kommit in för sent

Not 120. Överklagande av P.L. ang. avvisande av talan. - Kammarrätten i Sundsvall avvisade i beslut den 3 juni 2009 P.L:s överklagande av kammarrättens dom den 27 april 2009. Kammarrätten hänvisade till att P.L:s överklagande kommit in för sent. - P.L överklagade kammarrättens avvisningsbeslut. -Regeringsrätten (2009-08-06, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Handlingarna i målet utvisar att P.L. inte själv har undertecknat delgivningskvittot. Det kan därför inte anses utrett att P.L. tagit del av domen redan den 28 april 2009. Delgivning får anses ha skett tidigast den 23 maj 2009 då överklagandet till kammarrätten undertecknades. Vid sådant förhållande har P.L:s överklagande kommit in i rätt tid. Kammarrättens avvisningsbeslut ska därför upphävas. - Kammarrätten har enligt domen den 27 april 2009 prövat frågan om överklagbarheten av ett beslut av Centrala studiestödsnämnden om återkrav enligt studiestödslagen (1973:349). Eftersom P.L:s överklagande enligt ovan bedöms ha kommit in i rätt tid ska Regeringsrätten avgöra frågan om prövningstillstånd avseende överklagandet av den domen. - För att Regeringsrätten ska pröva ett överklagande i mål om studiestöd krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra skälet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, som att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Bestämmelserna om prövningstillstånd finns i 36 § första stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291). - Regeringsrätten finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver kammarrättens avvisningsbeslut den 3 juni 2009. - I fråga om överklagandet av kammarrättens dom den 27 april 2009 avseende studiestöd meddelar Regeringsrätten inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast. (fd II 2009-07-31, Lidin)