Upphävd författning

Studiestödslag (1973:349)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
SFS 1973:349 i lydelse enligt SFS 2000:1372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

[K1]3 §  Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Lag (1995:480).

4 § har upphävts genom lag (1987:303).

[K1]6 §  Studiestödet handhas av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Läroanstalt är skyldig att till Centrala studiestödsnämnden lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:400).

6 a § har upphävts genom lag (1992:400).

[K1]8 §  Utländska medborgare som på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter från EG-rätten eller avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i fråga om sociala förmåner skall när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag jämställas med svenska medborgare under de förutsättningar som anges i föreskrifter av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma gäller make, sambo och barn till sådana utländska medborgare. Lag (1997:573).

2 kap. har upphävts genom lag (1986:230).

3 kap. Studiehjälp

Införd: SFS 1974:483 (Kungl. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd)
Ändrad: SFS 1995:480 (Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96), 1994:357 (Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95), 1986:230 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1991:924 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92), 1990:209 (None), 1993:220 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94), 1982:266 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83), 1980:282 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81), 1981:579 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82), 1979:206 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1979/80.), 1977:146 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78), 1983:272 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84), 1987:303 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88), 1989:201 (med förslag till statsbudgeten för budåret 1989/90), 1978:220 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79), 1976:174 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77), 1988:877 (om studiemedel), 1974:978 (Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m.m.), 1975:359 (Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.), 1986:385 (om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer), 1984:564 (med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)), 1983:1033 (om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.), 1974:483 (Kungl. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd), 1984:313 (om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsiäkringsfrågor), 1983:598 (om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel)), 1986:250 (om vissa sjukförsäkringsfrågor för studerande)

Allmänna bestämmelser

[K3]1 §  Studiehjälp lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser, om inte något annat följer av bestämmelserna nedan i detta kapitel.

[S2]Studiehjälp lämnas dock längst till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år. Lag (1996:1045).

[K3]2 §  Studiehjälp utgår till svensk studerande samt till sådan annan studerande som är bosatt i riket.

[S2]Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiehjälp endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

[K3]5 §  Studiehjälp lämnas för de delar av ett läsår under vilka den studerande bedriver studier.

[S2]Studiehjälp lämnas även för den tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 15 och 16 §§, om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

[S3]Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande om inte annat följer av föreskrifter som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer.

[S4]Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1995:480).

[K3]5 a §  Studiehjälp beviljas efter ansökan, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen eller, efter bemyndigande av regeringen, Centrala studiestödsnämnden meddelar.

Studiebidrag och extra tillägg

7 § har upphävts genom lag (1992:400).
8 § har upphävts genom lag (1983:598).
9 § har upphävts genom lag (1991:924).
10 § har upphävts genom lag (1984:564).

Inackorderingstillägg

14 § har upphävts genom lag (1995:480).

Studiehjälp under sjukdom

[K3]15 §  I 16 § ges bestämmelser om studiehjälp för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

[S2]I paragrafen förstås med

[S3]sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

[S4]studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilken den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilken han skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sju. Lag (1992:400).

[K3]16 §  Studiehjälp utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiehjälp. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg.

[S2]För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiehjälp i form av extra tillägg och inackorderingstillägg endast om den studerande ingett ansökan om denna studiehjälp dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger, kan en studerande beviljas studiehjälp även för sådan sjukperiod.

[S3]För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiehjälp utgår studiehjälp endast för sådan sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. Lag (1992:400).

16 a § har upphävts genom lag (1992:400).
17 § har upphävts genom lag (1992:400).
18 § har upphävts genom lag (1992:400).
19 § har upphävts genom lag (1992:400).
20--21 §§ har betecknats 13 och 14 §§ jml SFS 1984:313.

Studiehjälp för studier utom riket

[K3]22 §  Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för studier utom riket, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid svensk läroanstalt.

[S2]Även i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

[S3]Första och andra styckena gäller dock endast sådana studier som motsvarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §.

[S4]Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

[S5]Närmare föreskrifter om studiehjälp för studier utom riket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

[S6]Särskilda bestämmelser

 • NJA 1986 s. 345:A gick när han fyllde 18 år andra årskursen vid en gymnasieskola i Sverige men avbröt efter vårterminens slut skolgången för studier vid en s k High School i USA. Efter det han fyllt 19 år återupptog han och avslutade skolgången vid gymnasieskolan. Fråga hur bestämmelserna om föräldrars underhållsskyldighet i 7 kap 1 § 2 st FB skall tillämpas i fråga om dels studietiden i USA, dels tiden för den fortsatta grundutbildningen i Sverige.
23 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K3]24 §  Vid beräkning av studiehjälp, skall för period om 15 dagar beräknas hälften av månadsbeloppet.

[S2]Belopp som enligt första stycket beräknas för period om 15 dagar avrundas till helt krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt. Lag (1983:272).

25 § har upphävts genom lag (1992:400).
26 § har upphävts genom lag (1992:400).
27 § har upphävts genom lag (1992:400).
28 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K3]29 §  Uppbär heltidsstuderande lärlingslön eller annan sådan ersättning, kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

[S2]Motsvarande gäller dels i fråga om studerande vars uppehälle helt eller till väsentlig del bekostas av staten eller kommun, dels i fråga om annan grupp av studerande enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

30 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K3]31 §  Studerande har rätt att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:1469).

4 kap. Studiemedel

Prop. 1987/88:116: Ändringen i första stycket innebär en höjning från 8,06 till 9,44 procent av basbeloppet för 15 dagars heltidsstudier eller 30 dagars

Införd: SFS 1994:1170 (Vissa förändringar i studiestödssystemet), 1974:483 (Kungl. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd)
Ändrad: SFS 1997:1215 (Budgetpropositionen för 1998), 1995:480 (Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96), 1986:230 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1991:924 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92), 1990:209 (None), 1993:220 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94), 1982:266 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83), 1980:282 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81), 1981:579 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82), 1977:146 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78), 1983:272 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84), 1987:303 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88), 1985:258 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86), 1978:220 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79), 1976:174 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77), 1988:877 (om studiemedel), 1974:978 (Kungl. Maj:ts proposition angående finansiering av sjukförsäkring för studerande m.m.), 1975:359 (Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.), 1983:1033 (om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.), 1974:483 (Kungl. Maj:ts proposition angående studiesociaIt stöd), 1975:1186 (om ändrade regler för studiesocialt stöd), 1984:313 (om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsiäkringsfrågor), 1976:445 (om utbildningsbidrag för doktorander m.m.), 1990:704 (om höjda studiestödsbelopp m.m. som kompensation för vissa skatteeftekter)
Upphävd: SFS 1980:282 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1980/81), 1988:877 (om studiemedel), 1975:359 (Regeringens proposition om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m.m.)

Allmänna bestämmelser

[K4]2 §  Studiemedel utgår även till studerande vid de läroanstalter och utbild- ningar som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 §. Studiemedel vid sådan läroanstalt eller utbildningslinje utgår dock tidigast från och med det andra kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år. Lag (1993:220).

[K4]3 §  Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt 3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

[S2]Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den studerande inte ta emot studiemedlen för denna tid.

[S3]Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får

 • aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • utbildningsbidrag för doktorander, eller
 • särskilt utbildningsbidrag.

[S4]Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

[S5]Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer. Lag (2000:1372).

[K4]4 §  Studiemedel utgår till svensk studerande samt till sådan annan studerande som är bosatt i riket.

[S2]Studerande som ej är svensk medborgare har dock rätt till studiemedel endast om han bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

[K4]5 §  Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som deltids- studier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han bedrivar studierna på minst halvtid.

[S2]Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till studiemedel meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1987:303).

[K4]6 §  Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

[S2]Till annan studerande som avses i 1 § utgår studiemedel endast om det med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha inverkat på studieresultaten.

[S3]Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i andra stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte kommer att slutföra studierna inom normal tid.

[S4]Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra och tredje styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

[K4]7 §  Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven vid läroanstalt eller utbildning som omfattas av förordnande enligt 1 § eller 3 kap. 1 §, utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för studierna.

[S2]Inom ramen för sådan utbildning vid gymnasieskolan som omfattas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan prövning som avses i första stycket.

[S3]Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om han bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha inverkat på studieresultaten.

[S4]Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett år, skall beslutet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i tredje stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte bedriver sina studier i normal takt.

[S5]Närmare föreskrifter för tillämpningen av tredje och fjärde styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1993:220).

7 a § har upphävts genom lag (1984:122).

[K4]8 §  Har en studerande för sådana studier som avses i 1 § fått studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under sammanlagt minst sex år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda skäl och det inte är fråga om forskarutbildning. Om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller om den studerande har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander, får studiemedel inte lämnas för forskarutbildning.

[S2]Har en studerande för sådana studier som avses i 2 § fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller särskilt utbildningsbidrag under sammanlagt minst tre år, lämnas studiemedel för ytterligare sådana studier bara om det finns särskilda skäl. Lag (1997:1215).

[K4]9 §  Studiemedel får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år då den studerande fyller 45 år. Studiemedel får även utgå för senare kalender- halvår, om särskilda skäl föreligger.

[K4]10 §  Studiemedel utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande bedriver studier.

[S2]Studiemedel utgår även för tid under vilken den studerande är sjuk enligt vad som anges i 28--36 §§.

[S3]Vid tillämpning av första stycket och bestämmelse som avses i andra stycket beaktas endast hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår, om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande.

[S4]Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses omfatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser.

[K4]11 §  Studiemedel beviljas efter ansökan.

[S2]Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den inkommit för sent. Lag (1991:924).

[S3]Beräkning av studiemedel

12 § har upphävts genom lag (1975:359).
15 § har upphävts genom lag (1975:359).

[K4]16 §  För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande tidsperioder om 15 dagar för vilka studiemedel skall utgå under kalenderhalvåretDel av basbeloppet januari--junijuli--december
högst2 3 4 5 6 7 8 9155 procent 145 procent 125 procent 110 procent 100 procent 85 procent 75 procent 65 procent155 procent 145 procent 125 procent 110 procent 100 procent 95 procent 85 procent 85 procent
lägst Lag (1990:704).1055 procent70 procent
17 § har upphävts genom lag (1988:877).

18 § har upphävts genom lag (1975:359).
20 § har upphävts genom lag (1975:359).

[K4]21 §  Som den studerandes inkomst under kalenderhalvåret enligt 16 och 19 §§ räknas vad som på det halvåret kan beräknas belöpa av det belopp som kan förutses bli den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av första stycket.

[S3]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får för utomlands bosatta och sjömän föreskriva andra regler för inkomstberäkningen. Lag (1990:1356).

[K4]22 §  Regeringen kan förordna att den studerandes inkomst skall beaktas i annan utsträckning än som följer av 16 och 19 §§.

[S2]Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller kommun kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

[S3]Utgår till studerande förmåner i form av fria skolmåltider eller fria läromedel kan de studiemedel som tillkommer honom enligt detta kapitel minskas enligt grunder som regeringen fastställer. Lag (1982:266).

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. Återstoden utgör studielån. Lag (1993:220).f

[K4]25 §  En studerande, som till följd av bestämmelserna i 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 § inte är berättigad till studiemedel, kan dock få extra studiemedel i form av studielån, om det finns särskilda skäl.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får extra studiemedel i form av studielån utgå utöver de studiemedelsbelopp som följer av 10, 13, 16, 19 och 21 §§ eller bestämmelse som avses i 22 §.

[S3]Närmare föreskrifter för tillämpningen av första och andra styckena meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:877).

26 § har upphävts genom lag (1980:282).
27 § har upphävts genom lag (1995:480).

Studiemedel under sjukdom

[K4]28 §  I 29--35 §§ ges bestämmelser om studiemedel för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.

[S2]I nämnda paragrafer förstås med

[S3]sjukperiod: tid under vilken den studerande på grund av sjukdom oavbrutet varit oförmögen att bedriva sina studier,

[S4]studietid: den del av ett kalenderhalvår under vilket den studerande bedriver studier och den del av kalenderhalvåret under vilket han skulle ha bedrivit studier om han ej blivit sjuk.

[K4]29 §  Studiemedel utgår för sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel.

[S2]För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till studiemedel enligt detta kapitel utgår studiemedel endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna. Lag (1984:313).

30 § har upphävts genom lag (1984:313).

[K4]31 §  För sjukperiod som infaller efter studietidens början utgår studiemedel endast om den studerande ingett ansökan om sådana medel dessförinnan. Om synnerliga skäl föreligger kan studerande beviljas studiemedel även för sådan sjukperiod.

[K4]32 §  Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del därav som godkänts av den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap.socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende studerande. Lag (1999:808).

[K4]33 §  Blir studerande på grund av sjukdom helt oförmögen att bedriva sina studier skall han anmäla detta till den allmänna försäkringskassan, om han beviljats studiemedel för kalenderhalvåret eller om han ansökt eller avser att ansöka därom. Anmälan skall ske enligt de närmare bestämmelser som meddelas av riksförsäkringsverket.

[K4]34 §  Finner den allmänna försäkringskassan att studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, skall kassan godkänna sjukperioden, om ej annat följer av andra--fjärde styckena.

[S2]Godkännande enligt första stycket får avse endast tid som infaller efter det anmälan skett enligt 33 §. Om hinder mött mot anmälan eller annat särskilt skäl föreligger, får godkännande avse även tid före sådan anmälan.

[S3]Den allmänna försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande

 1. underlåter att, på begäran av kassan, genom intyg av läkare styrka sjukdomen och det därav föranledda hindret för studierna,
 2. under sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av kassan,
 3. ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som han har dömts för genom dom som har vunnit laga kraft,
 4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller underlåter att följa läkares föreskrift,
 5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande uppgift angående förhållande som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.

[S4]Den allmänna försäkringskassan får även, om omständigheterna motiverar det, vägra att godkänna sjukperiod eller del därav, om den studerande

 1. vägrar att ta emot besök av en person, som fått i uppdrag av försäkrings- kassan att utreda studieförmågan eller behovet av rehabiliteringsåtgärd,
 2. underlåter att meddela försäkringskassan sin vistelseadress när han under sjukperiod vistas annat än tillfälligt på annan adress än den som angetts till kassan. Lag (1991:1055).

[K4]35 §  Har studerande som beviljats studiemedel på grund av sjukdom varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller föreligger annat särskilt skäl, skall den allmänna försäkringskassan, enligt de närmare bestämmelser som riksförsäkringsverket meddelar, undersöka om skäl föreligger att vidtaga åtgärd som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på annat sätt helt eller delvis återställa studieförmågan.

[S2]Finner den allmänna försäkringskassan att åtgärd som avses i första stycket behövs, skall den underrätta den studerande härom och tillse att åtgärden vidtages. Vägrar den studerande att underkasta sig åtgärden, kan kassan besluta att ej godkänna den del av sjukperioden som infaller sedan den studerande fått underrättelse om kassans beslut. I underrättelsen skall intagas erinran om att sådant beslut kan meddelas.

Studiemedel för studier utom riket

[K4]36 §  Studiemedel enligt detta kapitel får beviljas för studier utom riket under de förutsättningar och med de belopp som föreskrivs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

[S2]Studiemedel kan även lämnas för en sjukperiod som avses i 28 § enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen. Lag (1995:480).

Särskilda bestämmelser

38 § har upphävts genom lag (1980:282).
39 § har upphävts genom lag (1980:282).
40 § har upphävts genom lag (1988:877).

[K4]42 §  För den som under ett kalenderhalvår inte är berättigad till mer än fem procent av basbeloppet i studiebidrag och studielån bortfaller rätten till sådant studiestöd. Lag (1988:877).

[K4]43 §  Den studerandes rätt till studiemedel är förverkad om han inte begärt att få medlen utbetalade före utgången av det kalenderhalvår för vilket de har beviljats eller om den studerande avlider innan medlen har betalats ut.

[S2]Om en begäran om utbetalning av studiemedel kommer in efter utgången av det kalenderhalvår för vilket medlen har beviljats, får medlen dock betalas ut om det finns särskilda skäl. Lag (1984:122).

[K4]44 §  Studerande har rätt att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård enligt de närmare föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1988:1469).

[K5]1 §  Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1987:303).

[K5]2 §  Korttidsstudiestöd kan utgå till studerande som är arbetstagare, dock längst till och med det år han fyller 64 år.

[S2]Om inte regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat lämnas inte korttidsstudiestöd till en studerande som har en längre tidigare utbildning än tvåårig gymnasieskola eller motsvarande. Lag (1992:400).

[K5]3 §  Korttidsstudiestöd lämnas för varje timme

 1. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av att studeranden deltar i utbildning,
 2. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av resor till eller från den plats där utbildningen äger rum.

[S2]Till samma studerande får korttidsstudiestöd lämnas för högst 240 timmar från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år. Lag (1996:337).

[K5]4 §  Korttidsstudiestöd beviljas efter ansökan.

[S2]Ansökan kan göras av en arbetstagare eller av en facklig organisation eller en handikapporganisation för fördelning mellan arbetstagare.

[S3]Ansökan skall ges in inom den tid och i den ordning som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den har kommit in för sent. Lag (1995:480).

[K5]6 §  Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § lämnas inte till studerande som har studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod som utbildningen pågår. Lag (2000:1372).

7 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K5]8 §  Vid beviljande av korttidsstudiestöd skall hänsyn tas till den studerandes behov av utbildning och stöd. Lag (1987:303).

[K6]1 §  Internatbidrag kan utgå till studerande som deltar i utbildning av det slag som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Lag (1989:201).

[K6]3 §  Internatbidrag lämnas för varje dygn

 1. ilket den studerande deltar i kurs och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi i samband med kursen som är av betydelse,
 2. under vilket den studerande reser till eller från den plats där kursen äger rum och på grund därav har sådana särskilda kostnader för resa, kost eller logi som är av betydelse.

[S2]Till samma studerande får från och med den 1 juli ett visst år till och med den 30 juni påföljande år lämnas internatbidrag för högst tio dygn enligt första stycket 1 och för högst två dygn enligt första stycket 2.

[S3]Närmare föreskrifter om ersättning för kostnader som avses i första stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1996:337).

[K6]6 §  Centrala studiestödsnämnden får bestämma att viss del av det belopp som står till förfogande för korttidsstudiestöd och internatbidrag skall utgå i form av internatbidrag och förbehållas studerande som inte är arbetstagare. Lag (1992:400).

[K6]8 §  Om en facklig organisation eller en handikapporganisation har ansökt om internatbidrag gäller andra och tredje styckena.

[S2]Bidraget får betalas ut till organisationen i stället för till den studerande.

[S3]Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och logi för den studerande. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till ett högre belopp än som motsvarar 327 kronor i genomsnitt för varje dygn och varje studerande som har rätt till bidraget. Lag (1995:480).

9 § har upphävts genom lag (1987:303).
10 § har upphävts genom lag (1987:303).
11 § har upphävts genom lag (1987:303).

7 kap. Särskilt vuxenstudiestöd

Allmänna bestämmelser

[K7]1 §  Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som regeringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras undantag från bestämmelserna i 3-5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I föreskrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap.9-12 §§.

[S2]I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har fått studiemedel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

[S3]Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för den tid då den studerande får

 • aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
 • utbildningsbidrag för doktorander, eller
 • särskilt utbildningsbidrag.

[S4]Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2000:1372).

[K7]2 §  Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till studerande som är bosatt i riket.

[S2]Studerande som ej är svensk medborgare kan dock få särskilt vuxenstudiestöd endast om han har bosatt sig i riket huvudsakligen i annat syfte än att här vinna utbildning.

[K7]3 §  Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå till en studerande som har förvärvsarbe- tat under minst fyra kalenderår före det kalenderår för vilket vuxenstudie- stödet skall utgå. Med förvärvsarbete får jämställas vissa andra verksamheter. Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbetet skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1985:388).

[K7]5 §  Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15 dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxenstudiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. Vid bedömande av om den studerande har rätt till särskilt vuxenstudiestöd för heltidsstudier får, förutom till studier som avses i 1 §, även hänsyn tas till studier inom svensk- undervisning för invandrare.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast under det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får även utgå för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger.

[S3]I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap.6--8 §§ på motsvarande sätt.

[S4]Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som kan ge rätt till särskilt vuxenstudiestöd meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1992:400).

[K7]5 a §  Särskilt vuxenstudiestöd utgår för varje kalenderdag under sådan del av läsår under vilket den studerande bedriver studier.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd utgår enligt bestämmelserna i 17 § även för tid under vilken den studerande är sjuk.

[S3]Särskilt vuxenstudiestöd utgår dessutom vid uppehåll i studierna för julferie enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Under sådan julferie utgår det särskilda vuxenstudie- stödet med samma belopp för kalenderdag som under studietiden.

[K7]6 §  Särskilt vuxenstudiestöd beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den ordning som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Om särskilda skäl föreligger, får ansökan prövas även om den kommit in för sent.

[S2]Särskilt vuxenstudiestöd får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.

[K7]6 a §  När vuxenstudiestöd beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd som den studerande skulle ha fått för heltidsarbete. Lag (2000:1372).

Vuxenstudiebidrag och studielån

[K7]7 §  Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en arbetslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

[S2]Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmelserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet används det lägsta aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut. Av 6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av aktivitetsstödet för heltidsarbete.

[S3]När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och andra stycket, bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.

[S4]Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (2000:1372).

[K7]7 a §  För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod, om han kunnat få sådant bidrag,
 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372).

[K7]7 b §  För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § första stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar om han kunnat få sådant bidrag,
 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372).

7 c § har upphävts genom lag (1995:480).

[K7]8 §  För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,
 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372).

[K7]8 a §  För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som avses i 7 § andra stycket

 1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för heltidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kunnat få sådant bidrag,
 2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två tal, nämligen
  1. det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
  2. vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A- skatt. Lag (2000:1372).

[K7]8 b §  För en tidsperiod som omfattar mindre än 15 dagar för heltidsstuderande och mindre än 30 dagar för deltidsstuderande utgår för varje kalenderdag vuxenstudiebidrag och studielån till heltidsstuderande med en femtondel och till deltidsstuderande med en trettiondel av de i 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§ angivna beloppen. Lag (1988:877).

8 c § har upphävts genom lag (1995:480).
9 § har upphävts genom lag (1997:518).
10 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K7]11 §  Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på grundskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

[S2]Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som har kort tidigare utbildning och en sökande som under lång tid bedrivit verksamhet av det slag som avses i 3 §. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller någon annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

[S3]Mer än tio års verksamhet som avses i 3 § får inte beaktas. Verksamhet på deltid jämställs med verksamhet på heltid.

[S4]En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på grundskolenivå och som fullföljer denna utbildning, har alltid företräde till fortsatt stöd om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 7 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra utbildningen i normal takt. Lag (1995:480).

[K7]12 §  I fråga om särskilt vuxenstudiestöd för studier på gymnasieskolenivå äger 11 § motsvarande tillämpning. Lag (1992:400).

13 § har upphävts genom lag (1982:266).

[K7]14 §  Vid beviljande av särskilt vuxenstudiestöd för studier på högskolenivå ges företräde åt sökande som har störst behov av utbildning och stöd.

[S2]Vid prövning enligt första stycket tas särskild hänsyn till en sökande som avser att komplettera sin tidigare utbildning, om han därigenom kan få kunskaper och färdigheter som är av betydelse för den verksamhet som han bedriver eller avser att bedriva. Särskild hänsyn skall också tas till om en sökande på grund av handikapp eller annan omständighet har särskilt svårt att bedriva studierna på sin fritid eller om en sökande har en betungande försörjningsbörda.

[S3]En sökande som tidigare har uppburit särskilt vuxenstudiestöd för viss utbildning på högskolenivå har alltid företräde till fortsatt stöd, om inte något annat följer av 5 § tredje stycket jämfört med 4 kap. 6 §. Företrädet avser särskilt vuxenstudiestöd för den tid som krävs för att slutföra utbildningen i normal takt. Lag (1995:480).

[K7]15 §  Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av 11--14 §§ skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högskolenivå meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser. Lag (1992:400).

16 § har upphävts genom lag (1995:480).

Vuxenstudiebidrag och studielån under sjukdom m.m.

[K7]17 §  För tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier utgår vuxenstudiebidrag och studielån för sjukperiod som infaller under den del av det eller de kalenderhalvår för vilka den stu- derande har beviljats vuxenstudiestöd. Bestämmelserna i 4 kap.28 och 31--35 §§ skall tillämpas.

[S2]För det första kalenderhalvår under vilket en studerande bedriver studier som berättigar till särskilt vuxenstudiestöd enligt detta kapitel utgår vuxen- studiebidrag och studielån endast för sjukperiod som infaller efter det den studerande har påbörjat studierna.

[S3]Utgår sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning enligt annan författning för tid under vilken den studerande uppbär vuxenstudiebidrag, skall vuxenstudiebidraget minskas med det belopp som har utgått i sjukpenning eller sådan ersättning för samma tid. Sådan minskning skall dock inte göras för sjukpenning som har utgått enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Lag (1988:877).

[K7]17 a §  Studerande har rätt att behålla vuxenstudiebidrag och studielån vid

 1. ledighet för tillfällig vård av barn i samma omfattning som enligt 4 kap.10--12 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning,
 2. ledighet för fullgörande av uppdrag i elevorganisation under sammanlagt högst tio dagar under ett kalenderår,
 3. kortvarig ledighet för enskild angelägenhet av vikt och
 4. ledighet för närståendevård i samma omfattning som enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård gäller för rätt till förmånerna. Lag (1988:1469).

Särskilda bestämmelser

[K7]19 §  Bekostas studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del av staten eller kommun kan det särskilda vuxenstudiestöd som tillkommer honom minskas enligt grunder som regeringen fastställer.

[K7]20 §  Om en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en tid för vilken den studerande redan har fått studiemedel enligt 4 kap. gäller bestämmelserna i andra-fjärde styckena.

[S2]Det belopp som den studerande fått i studiemedel avräknas från de belopp som den studerande beviljas för nämnda tid. Avräkningen sker från de belopp som beviljats i vuxenstudiebidrag och studielån i nu nämnd ordning.

[S3]Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag och studielån i den omfattning som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.

[S4]Ett belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid tillämpas 9 kap. 2 § sjätte stycket. Lag (1997:1215).

[K7]21 §  För studerande som enligt kollektivavtal eller annat skriftligt avtal uppbär lön under utbildningstiden kan vuxenstudiebidraget minskas. Detsamma gäller i fråga om andra motsvarande ersättningar. Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1987:303).

7 a kap. har upphävts genom lag (1993:220).

8 kap. Återbetalning av studielån

 • RH 1996:125:Fråga om ännu icke förfallna studiemedel skulle omfattas av en skuldsanering besvarad nekande.

Allmänna bestämmelser

[K8]1 §  Den som uppburit studielån skall återbetala lånet. På lånet skall också betalas en årlig ränta.

[S2]I samband med återbetalningen får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.

[S3]Betalningen av lånet och räntan sker med ett visst belopp varje kalenderår (årsbelopp). Det inbetalade beloppet skall avräknas i första hand på den upplupna räntan och därefter på kapitalskulden. Ränta som inte betalas under det år den har upplupit läggs vid årets slut till kapitalskulden. Lag (1988:877).

[K8]1 a §  Regeringen får föreskriva att ränta inte skall utgå på studielån under den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lag (1994:2082).

[K8]2 §  Före varje kalenderårs början fastställer regeringen den ränta som under året skall utgå på studielån. Lag (1988:877).

[K8]3 §  Om det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter den senaste tidsperiod för vilken den återbetalningsskyldige har fått studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. skall återbetalningen av studielånen börja med det kalenderåret. Lag (1988:877).

[K8]4 §  Årsbeloppet för ett kalenderår skall vara fyra procent av den återbetal- ningsskyldiges sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt den senaste taxeringen. Som taxering gäller beslutet om taxering i första instans.

[S2]När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen föreskriva att återbetalningen i stället skall ske med ett belopp som svarar mot en tjugondedel av den kvarstående låneskulden, dock minst femton procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

[S3]Till det årsbelopp som den återbetalningsskyldige skall betala får läggas sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket. Lag (1990:1356).

 • RÅ 2002:32:Enligt studiestödslagen (1973:349) gällde delvis olika regler för återbetalning av studiemedel och studielån beroende på om låntagaren var bosatt i Sverige eller utomlands. Det har inte ansetts vara förenligt med gemenskapsrätten att vägra låntagare som är bosatta i annat EU-land återbetalning enligt de regler som tillämpas för här bosatta låntagare (I och II).

[K8]5 §  Har den återbetalningsskyldige uppburit nya studielån sedan skyldighet att återbetala tidigare lån har inträtt, skall de nya lånen läggas samman med de tidigare. Lag (1988:877).

Nedsättning

[K8]6 §  Årsbeloppet får sättas ned

 1. om den återbetalningsskyldige uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer,
 2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan beräknas bli väsentligt lägre än den inkomst efter vilken årsbeloppet har beräknats,
 3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger till grund för beräkningen av årsbeloppet och det med hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den taxeringen, eller
 4. om det i något annat fall finns synnerliga skäl.

[S2]Om det finns skäl att sätta ned årsbeloppet och det kan antas att den omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än ett år, får nedsättning ske tills vidare. Lag (1995:480).

[K8]7 §  Beslut om nedsättning av årsbeloppet får ändras

 1. om de inkomstförhållanden som legat till grund för beslutet har ändrats väsentligt, eller
 2. om det i något annat hänseende har inträffat en förändring som väsentligt påverkar rätten till nedsättning. Lag (1988:877).

[K8]8 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om nedsättning enligt 6 eller 7 §. Lag (1988:877).

Avskrivning

[K8]9 §  Studielån som kvarstår obetalda det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år skall avskrivas. Utan hinder härav kvarstår betalningsskyldigheten för påförda men inte betalda årsbelopp avseende de tre senaste kalenderåren. Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av efter ingången av det år den återbetalningsskyldige fyller sextiofem år. Lag (1988:877).

[K8]10 §  Om den återbetalningsskyldige avlider, skall återstående kapitalskuld och upplupen ränta avskrivas. Lag (1988:877).

[K8]11 §  Den som tidigare uppburit studielån för studier enligt 4 kap. 2 § kan befrias från att återbetala viss del av dessa lån om han under minst tre terminer erhållit studielån för studier enligt 4 kap. 1 §. Sådan befrielse får avse högst sex terminer och för varje termin uppgå till hälften av studielånet under terminen. Lag (1990:704).

[K8]12 §  Utöver vad som följer av 9--11 §§ får studielån avskrivas i fall då det föreligger synnerliga skäl till det. Lag (1988:877).

 • HFD 2013:62:Fråga om avskrivning av studielån på grund av synnerliga skäl.
 • HFD 2014:56:Ett som "beslut" betecknat svar från Centrala studiestödsnämnden till en låntagare angående preskription av lånefordran har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.
 • RÅ 2002:17:Fråga om avskrivning av studielån har ansetts böra sakprövas av domstol utan hinder av att hela låneskulden betalats in till Centrala studiestödsnämnden.

Frivillig återbetalning

[K8]13 §  I syfte att stimulera en snabb återbetalning av studielån får regeringen meddela föreskrifter om premier för sådana återbetalningsskyldiga som åter- betalar sina studielån med större belopp än de årsbelopp de är skyldiga att betala. Lag (1988:877).

Fastställande av årsbelopp

[K8]14 §  För varje kalenderår då återbetalning skall göras fastställs årsbeloppet för den återbetalningsskyldige. Uppkommer brutet krontal skall årsbeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal. Regeringen får föreskriva att årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet, beräknat enligt 4 § första stycket, skulle understiga fem procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

[S2]Om årsbeloppet ändras genom beslut om nedsättning gäller det nedsatta beloppet som fastställt årsbelopp.

[S3]Den återbetalningsskyldige skall underrättas skriftligen om det årsbelopp som har fastställts för honom. Lag (1988:877).

Betalning

[K8]15 §  Det fastställda årsbeloppet och sådana avgifter som regeringen har föreskrivit med stöd av 1 § andra stycket skall betalas enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Lag (1988:877).

Utmätning m.m.

[K8]16 §  Årsbelopp och andra avgifter enligt denna lag som inte har betalats inom föreskriven tid får tas ut genom utmätning utan föregående dom eller utslag.

[S2]Årsbelopp eller del därav som inte har betalats, frivilligt eller genom utmätning, före utgången av november månad det tredje året efter betalningsåret, skall inte föranleda vidare indrivningsåtgärder. Lag (1997:518).

Särskilda bestämmelser om återbetalning i vissa fall

[K8]17 §  Om någon har uppburit studielån för en sjukperiod enligt bestämmelserna i 4 kap.28--35 §§ eller 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där gäller i fråga om återbetalningen bestämmelserna i 18--19 §§. Lag (1992:400).

[K8]18 §  Studielån som avser den del av en sjukperiod som följer efter en karenstid om 30 dagar skall inte återbetalas annat än i de fall som anges i 19 §. Studielån enligt 7 kap. eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa som avser nämnda tid skall dock, om 19 § inte är tillämplig, återbetalas såvitt avser 40 procent av beloppet.

[S2]I karenstiden får inräknas bara tid under sådan studietid som avses i 4 kap. 28 § eller 7 kap. 17 §.

[S3]Vid beräkning av karenstiden skall två eller flera sjukperioder räknas som en sammanhängande sjukperiod, om den senare perioden börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade. Lag (1995:480).

[K8]19 §  Uppbär den studerande sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, skall han för varje sjukdag som infaller efter karenstiden enligt 18 § återbetala den del av studielånet som motsvarar sjukpenning över 25 kronor. Detsamma gäller också om den studerande med anledning av sin sjukdom får ersättning enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande eller enligt utländsk lagstiftning om arbetsskadeförsäkring. Sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall inte beaktas vid tillämpning av denna paragraf. Lag (1988:877).

[K8]20 §  Studielån som avser tid då den studerande har uppburit aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte återbetalas i den mån avdrag har skett från aktivitetsstödet. Lag (2000:1372).

[S2]Uppgiftsskyldighet m.m.

21 § har upphävts genom lag (1992:400).

[K8]22 §  Den återbetalningsskyldige skall lämna centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

[S2]Bestämmelser om hur centrala studiestödsnämnden skall inhämta de uppgifter från den senaste taxeringen som nämnden behöver för tillämpning av detta kapitel meddelas av regeringen.

[S3]Den som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att utan anmaning omedelbart underrätta centrala studiestödsnämnden om någon omständighet som föranlett nedsättningen inte längre föreligger. Lag (1988:877).

[K8]23 §  Allmän försäkringskassa skall lämna Centrala studiestödsnämnden uppgift om sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 19 §. Allmän försäkringskassa skall i övrigt lämna Centrala studiestödsnämnden de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel enligt de bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (1992:400).

[K8]24 §  Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på begäran lämna domstol, riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel. Lag (1991:220).

Överklagande m.m.

[K8]25 §  Centrala studiestödsnämndens beslut i ärenden om återbetalning av studielån får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Nämndens beslut skall dock gälla omedelbart, om nämnden inte bestämmer något annat. Lag (1994:438).

[K9]1 §  Lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt äger tillämpning på studiestöd om detta har sökts efter varsel om eller utbrott av arbetskonflikt. Dock äger lagen icke tillämpning på studiestöd åt handikappad som av medicinska eller sociala skäl behöver utbildning på grund av handikappet. Lag (1986:230).

[K9]2 §  Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att den studerandes sammanräknade inkomst av tjänst, näringsverksamhet eller kapital vid taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.

[S2]Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiestöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller bort inse detta.

[S3]Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.

[S4]Avbryter någon sina studier skall andra och tredje styckena tillämpas beträffande studiestöd som har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande fått enligt 3 kap.15 och 16 §§, 4 kap.28- 35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där inte krävas tillbaka. Detsamma gäller vid sådan ledighet som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.

[S5]Avser återkrav studiehjälp enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den omyndiges förmyndare.

[S6]På studiemedel enligt 4 kap. och på särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. som krävs tillbaka tas ränta ut från den dag när medlen tagits emot efter en räntesats som vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt denna paragraf tas ränta ut enligt samma räntesats från den dag som infaller en månad efter det beslut om återkrav fattats. Om det finns särskilda skäl, kan den återbetalningsskyldige befrias helt eller delvis från sin skyldighet att betala räntan.

[S7]I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1997:1215).

[K9]2 a §  En fordran, som har uppkommit på grund av att studiestöd har återkrävts och som inte har betalats, bevakas fram till det år gäldenären fyller sextiofem år. Därefter avskrivs fordringen.

[S2]Om gäldenären avlider, avskrivs fordringen.

[S3]Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första stycket skulle vålla mer arbete eller kostnad än som är skäligt och indrivning inte är påkallad från allmän synpunkt får indrivningsåtgärder underlåtas. Lag (1988:877).

[K9]2 b §  Till en studerande som tidigare har uppburit studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. utgår nytt stöd enligt dessa kapitel endast om

 1. fastställt årsbelopp, som förfallit till betalning före det kalenderår som det nya studiestödet avser, har betalats, och
 2. återkrav med stöd av 2 § av studiestöd enligt 3, 4 eller 7 kap. har regle- rats av den studerande så att återkrav, som avser högst ett kalenderhalvår, kvarstår oreglerat.

[S2]Om det finns synnerliga skäl får studiestöd dock beviljas utan hinder av vad som anges i första stycket. Lag (1993:220).

[K9]2 c §  I samband med beviljande av studielån enligt denna lag får Centrala studiestödsnämnden ta ut avgifter för sina administrativa kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lag (1993:220).

[K9]3 §  En fordran på studiestöd kan inte överlåtas.

[S2]En fordran på studiehjälp eller studiemedel får inte tas i anspråk genom utmätning. Andra fordringar på studiestöd kan tas i anspråk genom utmätning av lön enligt 7 kap.utsökningsbalken. Lag (1995:303).

[K9]4 §  På studiemedel enligt 4 kap. kan förskott utgå enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

[K9]5 §  Har någon uppburit studiestöd men meddelar att han ej önskar utnyttja detta, får det genast återbetalas utan tillämpning av 8 kap. och 9 kap. 2 §. Närmare föreskrifter om sådan återbetalning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1986:230).

[K9]6 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om försöksverksamhet i fråga om studiestöd enligt denna lag. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelser i lagen. Försöksverksamheten får dock inte innebära försämringar i fråga om förut- sättningarna för studiestöd som har beviljats en studerande enligt lagens bestämmelser.

[S2]Försöksverksamhet får avse även korttidsstudiestöd och internatbidrag på andra villkor än som föreskrivs i 5 resp. 6 kap.Lag (1989:201).

[K9]7 §  Vad som föreskrivs i denna lag om studiestöd för tid under vilken den studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier skall även gälla för tid under vilken denne är att anse som smittbärare enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt smittskyddslagen (1988:1472) eller livsmedelslagen (1971:511) eller före- skrifter som har meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina studier. Lag (1989:229).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Studiestödslag (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973, då förordningen (1964:400) om förlängt barnbidrag, studiemedelsförordningen (1964:401), studiehjälps- reglementet (1964:402), förordningen (1967:882) om studiemedelsavgifter och lagen (1971:153) om extra studiemedel upphör att gälla.
  2. Studerande som avses i 4 kap. 2 § och som före den 1 juli 1973 påbörjat utbildning, vid vilken enligt äldre bestämmelser studiehjälp utgått, har rätt till studiemedel enligt de nya bestämmelserna under återstående del av utbildningen utan hinder av 4 kap. 9 §, om ej annat följer av 4. Närmare bestämmelser härom meddelas av Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, av centrala studiehjälpsnämnden.
  6 För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet (1964:402) gäller bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 § studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte följer av andra--åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studielånet skall få återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetalningsvillkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av bestämmelserna i den lagen.
  Låntagaren debiteras ränta, amortering och ränteannuitet. Vid debiteringen tas expeditionsavgift ut med belopp som regeringen bestämmer.
  Om låntagaren inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För påminnelsen utgår påminnelseavgift med belopp som regeringen bestämmer.
  Om amorteringsplanen ändras och amorteringstiden därför utsträcks, får amorteringstiden dock förlängas längst till och med det år då låntagaren fyller 65 år. En låntagare är inte skyldig att betala ränta, amortering eller ränteannuitet som förfaller till betalning efter det att låntagaren har fyllt 65 år.
  Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får Centrala studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläggande av ränta, amortering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd under högst sex månader.
  Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidrag enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försäkring eller motsvarande och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en sammanräknad inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital för året på högst 75 procent av basbeloppet.
  Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 24 § andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).
  En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad från allmän synpunkt.
  Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli--den 31 december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200 kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återstående kapital- skuld. Lag (1993:220).
  1. Doktorandstipendium till studerande som bedriver studier för vinnande av doktorsgrad skall vid tillämpning av 4 kap. 21 § alltjämt anses som inkomst.
  2. De nya bestämmelserna om återbetalning av återbetalningspliktiga studie- medel gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som uppburits före den 1 juli 1973 enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller lagen (1971:153) om extra studiemedel.
  3. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av studiestödslagen meddelas av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.
  Förarbeten
  Prop. 1973:63

Ändring, SFS 1973:923

Ändring, SFS 1974:483

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden, 3 kap. 11 §, 4 kap.14, 17, 19, 21 och 24 §§, ändrad beteckning på 4 kap.31--33 §§, införande av nya 4 kap. 40 § och ändringen av nya 4 kap. 41 § den 1 juli 1974, såvitt avser 3 kap. 5 §, 4 kap. 10 §, 5 kap.77--80, 88 och 89 §§ samt 6 kap.2 och 4 §§, ändrad beteckning på 3 kap.13--22 §§, ändrad beteckning på 4 kap.28--30 §§, ändringen av nya 3 kap. 22 §, ändringen av nya 4 kap. 36 §, införande av nya 3 kap.5 a, 13--19 och 23 §§, införande av nya 4 kap.28--35 och 37 §§, införande av rubriken före nya 4 kap. 28 §, flyttning av rubriker samt punkterna 6 och 6 a--e övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) den 1 januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976.
  2. Bestämmelserna i 5 kap. i deras äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om avgifter som avser avgiftsåret 1974 eller tidigare avgiftsår, om ej annat följer av punkt 16 nedan.
  3. De nya bestämmelserna om extra avgift i 5 kap.67--72 §§ gäller även sådan preliminär avgift och kvarstående avgift för 1975 eller tidigare avgiftsår, i fråga om vilken avgift beslut om debitering helt eller delvis förfallit enligt 5 kap. 30 § i dess äldre lydelse på grund av att avgiften eller del av avgiften ej erlagts. Den del av det obetalda beloppet som ej erlagts vid utgången av 1975, skall vid bestämmande av extra avgift, vid början av 1976 anses uppgå till det antal kronor som motsvarar produkten av
   1. det regleringstal som fastställes enligt punkt 10,
   2. det belopp i kronor som utgör produkten av dels ett tal som motsvarar det antal basbelopp som den obetalda avgiften eller den obetalda delen av avgiften avsåg vid utgången av 1975, dels det basbelopp som enligt punkt 6 gällde vid ingången av 1975.
  4. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas av Kungl. Maj:t eller, efter Kungl. Maj:ts bemyndigande, av centrala studiestöds- nämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1974:14
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 3 §, 3 kap 4, 8, 13, 14, 22 §§, 4 kap 5, 11, 26, 27 §§; nuvarande 3 kap 13-22 §§ betecknas 3 kap 20-22, 24-30 §§, nuvarande 4 kap 28-30 §§ betecknas 4 kap 36, 38, 39, 41-43 §§; ändr. 3 kap 5, 11 §§, nya 3 kap 22 §, 4 kap 10, 14, 17, 19, 21, 24 §§, nya 4 kap 36, 41 §§, 5 kap, 6 kap 2, 4 §§, 6 p övergångsbest.; nya 3 kap 5 a, 13-19, 23 §§, 4 kap 28-35, 37, 40 §§, rubr. närmast före nya 4 kap 28 §, 6 a-6 e p övergångsbest.; rubr. närmast före 3 kap 14, 15, 16 §§, 4 kap 28, 29 §§ sätts närmast före 3 kap 21, 22 §§, nya 3 kap 23 §, 4 kap 36 §, nya 4 kap 37 §; omtryck

Ändring, SFS 1974:978

  Förarbeten
  Prop. 1974:184
  Omfattning
  ändr. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 3 §, 3 kap 1, 4, 5, 5 a, 8, 10, 11, 20-22, 24, 27, 29, 30 §§, 4 kap 1, 5, 10, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 36 §§, 5 kap 1, 15, 60, 64, 65, 79, 86-88 §§, 6 kap 4 §, 6 p övergångsbest.

Ändring, SFS 1975:166

Ändring, SFS 1975:359

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser rätt till särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. för studerande vid yrkesteknisk högskola och såvitt avser 3 kap. 7 § den 1 juli 1975 samt i övrigt den 1 januari 1976.
  2. Vid tillämpning av 4 kap. 8 § och 7 kap. 5 § andra stycket i vad avser hänvisningen till 4 kap. 8 § skall med halvt år, för vilket den studerande uppburit studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. jämställas termin, för vilken han fått studiemedel enligt studiemedelsförordningen (1964:401) eller stipendium eller lån enligt reglementet (1939:290) för utdelning av räntefria lån för universitetsstudier, kungörelsen (1946:676) angående statlig kreditgaranti för lån åt den, som avlagt akademisk eller därmed jämförlig examen, kungörelsen (1948:210) angående statlig kreditgaranti för lån åt den som genomgått polisskola, kungörelsen (1950:469) angående studielån med statlig kreditgaranti eller reglementet (1953:366) för utdelning av statsstipendier vid universiteten m. fl. läroanstalter.
  3. Är studerande skyldig att erlägga ränta för lån, som har utlämnats enligt någon av de vid 6 nämnda författningarna, får när studiemedel beviljas honom det belopp, vartill han är berättigad enligt 4 kap.10, 13, 14, 16, 17, 19 och 21--23 §§ denna lag, överskridas med så mycket som svarar mot den ränta, som förfaller till betalning under tid för vilken studiemedlen är avsedda. Motsvarande gäller när sådan studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. i form av återbetalningspliktiga studiemedel.
  4. Under år för vilket studiestöd i annan form än korttidsstudiestöd och internatbidrag utgår till den studerande med stöd av de nya bestämmelserna är den studerande ej skyldig att erlägga ränta eller amortering på studielån som han fått enligt studiehjälpsreglementet (1964:402). Ränta på studielån, som belöper på sådant år, erläggs med lika stora annuiteter under den i amorteringsplanen för lånet fastställda amorteringstiden. Lag (1989:201).
  5. Ytterligare föreskrifter för ikraftträdandet av denna lag meddelas av regeringen eller myndighet som regeringen utser.
  Förarbeten
  Prop. 1975:23
  Omfattning
  upph. 4 kap 12, 15, 18, 20, 26 §§, 7-9 p övergångsbest.; utgår rubr. före 4 kap 26 §; nuvarande 1 kap 4, 5 §§ betecknas 1 kap 6, 7 §§, nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, de nya 6, 7 §§, 3 kap 5, 7, 13-15, 17 §§, 4 kap 3-5, 8-11, 13, 14, 16, 17, 19, 21-25, 28-30, 33, 42, 43 §§, nya 8 kap 77, 78 §§, nya 9 kap 2 §, rubr. före 4 kap 12 §; nya 1 kap 4, 5 §§, 5-7 kap; omtryck

Ändring, SFS 1975:805

  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §

Ändring, SFS 1975:1186

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:22
  Omfattning
  ändr. 4 kap 16, 21 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 1, 2, 5, 16, 18, 19, 20, 32, 49, 55, 56 §§; nya 4 kap 26 §, 8 kap 80 a §

Lag (1976:174) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:100
  Omfattning
  upph. 6 kap 3 §; ändr. 3 kap 5, 7, 11, 29 §§, 4 kap 19, 24, 39 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6, 8, 9 §§

Lag (1976:445) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1975/76:128
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3, 21 §§, 7 kap 1 §

Lag (1976:627) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1976/77:100
  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6, 7, 11 §§, 4 kap 17, 19 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 6 §

Lag (1977:489) om ändring i lagen (1977:146) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1977:1186) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1978:37) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1978:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 14, 40 §§, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 4, 5, 6 §§

Lag (1978:415) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1978:935) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1979:206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17 §, 5 kap 3, 4 §§, 6 kap 1, 4-7 §§, 7 kap 5, 7, 8 §§, 8 kap 60, 62, 79 §§; ny 7 kap 5 a §

Lag (1979:442) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1978/79:162
  Omfattning
  ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 29 §, 7 kap 17 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 17 §; ny 17 kap 17 a §

Lag (1979:443) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1979:1144) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1980:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap.4, 20 och 56 §§ den 1 januari 1981 och i övrigt den 1 juli 1980.
  2. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. De nya bestämmelserna i 8 kap. och 9 kap. 2 a § gäller dock även i fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet. I fråga om dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd som har beviljats före ikraft- trädandet gäller 6 kap. 2 § och 7 kap. 4 § i deras äldre lydelse.
  3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § gäller fortfarande i fråga om studiehjälp som har betalats ut före utgången av juni 1980.
  Förarbeten
  Prop. 1979/80:100
  Omfattning
  upph. 4 kap 26, 38, 39 §§; ändr. 3 kap 7, 10, 11 §§, 4 kap 17, 19, 21, 23, 24 §§, 5 kap 4 §, 6 kap 2, 6 §§, 7 kap 4, 18, 20 §§, 8 kap 4, 20, 56, 60, 66 §§, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 9 kap 2 a §

Lag (1980:354) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1980:693) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 6 §

Lag (1981:153) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1981. De nya bestämmelserna tillämpas dock ej på särskilt vuxenstudiestöd som har beviljats genom beslut dessförinnan.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:85
  Omfattning
  ändr. 7 kap 7, 8 §§, 8 kap 80 a §

Lag (1981:320) om ändring i lagen (1988:282) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1981:321) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1981:579) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 23 §, 4 kap. 37 § samt 8 kap.23, 26, 34 och 88 §§ den 1 januari 1982, och i övrigt den 1 juli 1981.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 10, 11, 23 §§, 4 kap 2, 16, 37 §§, 6 kap 6 §, 7 kap 17 a §, 8 kap 23, 26, 34, 49, 88 §§; omtryck

Lag (1981:1116) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. De nya bestämmelserna om utseende av ledamöter i vuxenutbildningsnämnd tillämpas dock dessförinnan vid val som avser tid efter utgången av år 1982.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:185
  Omfattning
  ändr. 1 kap 6 §; ny 1 kap 6 a §

Lag (1981:1206) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1982:266) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap.13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76 och 84 §§ den 1 januari 1983 samt i övrigt den 1 juli 1982.
  2. De nya bestämmelserna i 8 kap.31, 32 och 34 §§ tillämpas med avseende på bestämmande av slutlig avgift från och med avgiftsåret 1983.
  3. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt eller delvis infaller under andra halvåret 1982, 4 kap.13 och 24 §§ tillämpats i dessa paragrafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studie- bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för andra halvåret 1982 med de belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i deras nya lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:100
  Omfattning
  upph. 7 kap 13 §; ändr. 3 kap 7, 11, 12 §§, 4 kap 8, 13, 14, 22, 24 §§, 6 kap 2, 4 §§, 7 kap 3, 10 §§, 8 kap 13, 31, 32, 34, 39, 43, 64, 74, 76, 84 §§; ny 4 kap 7 a §

Lag (1982:345) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1982:1244) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1983:272) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 43 § och punkt 6 första--sjunde styckena i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt den 1 juli 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  upph. 6 a-e p övergångsbest.; nuvarande 5 kap 4-8 §§ betecknas 5 kap 5-8, 4 §§, nuvarande 6 kap 6-10 §§ betecknas 6 kap 7-10, 6 §§; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 5, 7, 11, 24 §§, 4 kap 3, 16, 19 §§, nya 5 kap 5, 7 §§, nya 6 kap 7, 9 §§, 8 kap 43 §, 9 kap 2 §, 6 p övergångsbest.; ny 6 kap 11 §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:598) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1982/83:129
  Omfattning
  upph. 3 kap 8 §; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 9 §§, 8 kap 57, 69, 85 §§
  Ikraftträder
  1983-07-01

Lag (1983:941) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Föreskrifter som avses i 3 kap. 5 § tredje stycket i dess nya lydelse får gälla studiehjälp även för sista kalenderhalvåret 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1983:1033) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 4 kap.13 och 24 §§ den 1 januari 1984, 3 kap. 10 § den 1 april 1984 och i övrigt den 1 juli 1984.
  2. Har i beslut om studiemedel för tid, som helt eller delvis infaller under första kalenderhalvåret 1984, 4 kap.13 och 24 §§ tillämpats i dessa para- grafers äldre lydelse, har den studerande dock rätt till studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel för första halvåret 1984 med de belopp som skulle ha utgått om bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i deras nya lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:40
  Omfattning
  ändr. 3 kap 10, 12 §§, 4 kap 13, 24 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Lag (1984:122) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. För den som före utgången av juni 1984 har bedrivit studier och beviljats särskilt vuxenstudiestöd även för höstterminen 1984 gäller äldre föreskrifter om studiestödets storlek under höstterminen 1984.
  De nya bestämmelserna i 7 kap. 7 c § om barntillägg gäller dock även i fråga om särskilt vuxenstudiestöd som beviljats före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  upph. 4 kap 7 a §; ändr. 4 kap 43 §, 5 kap 5, 8 §§, 6 kap 4, 7, 9, 10, 11 §§, 7 kap 7, 8 §§; nya 7 kap 7 a, 7 b, 7 c, 8 a, 8 b, 8 c §§, 9 kap 2 b §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:313) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft såvitt avser 1 kap. 2 § och 3 kap.3, 7 och 11 §§ den 1 juli 1984 samt i övrigt den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:127
  Omfattning
  upph. 3 kap 15 §, 4 kap 30 §; nuvarande 3 kap 13, 14, 16, 20, 21 §§ betecknas 3 kap 15, 16, 16 a, 13, 14 §§; ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 3, 5, 7, 11, nya 15, nya 16, nya 16 a, 17, 19, 22, 23 §§, 4 kap 6, 29 §§, 7 kap 17 §, 8 kap 77-79 §§, 9 kap 2 §; rubr. närmast före 3 kap 21 § sätts närmast före 3 kap 14 §; ny rubr. närmast före 3 kap 15 §
  Ikraftträder
  1984-07-01

Lag (1984:564) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1983/84:150
  Omfattning
  upph. 3 kap 10 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1 §, 3 kap 3, 6 §§
  Ikraftträder
  1985-01-01

Lag (1985:84) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:78
  Omfattning
  ändr. 7 kap 17 a §
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:89) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1984/85:78
  Omfattning
  ändr. 7 kap 17, 17 a §§, 8 kap 79 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1985:258) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, såvitt avser 4 kap. 16 §, den 1 juli 1986, och i övrigt den 1 juli 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7 §, 4 kap 8, 16, 21 §§, 5 kap 5, 7 §§, 6 kap 7, 9-11 §§, 7 kap 7 c §, 9 kap 2 b §, p 6 i övergångsbest.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Lag (1985:388) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
  Bestämmelserna i 7 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas första gången på ansökningar som har ingetts efter den 1 januari 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:184
  Omfattning
  ändr. 7 kap 3 §
  Ikraftträder
  1986-01-01

Lag (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap.51 och 75 §§ den 1 januari 1987, samt i övrigt den 1 juli 1986.
  Bestämmelsen i 8 kap. 51 § i sin nya lydelse tillämpas första gången vid bestämmande av kvarstående avgift för avgiftsåret 1986.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag som avser tid före den 1 juli 1986.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph. 2 kap; ändr. 1 kap 1, 6 §§, 3 kap 4, 7, 11, 30 §§, 4 kap 21, 36 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 7, 11 §§, 7 kap 5, 17 a §§, 8 kap 21, 51, 75 §§, 9 kap 1 §; nya 9 kap 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:250) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:128
  Omfattning
  ändr. 3 kap 16-19 §§, 4 kap 34 §, 7 kap 17 §, 8 kap 79 §, 9 kap 2 §; nya 3 kap 31 §, 4 kap 44 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:251) om ändring i lagen (1986:230) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Omfattning
  ändr. 7 kap 17 a § i 1986:230
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1986:385) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:137
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1986:1167) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om omprövning av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:39
  Omfattning
  ändr. 8 kap 39 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Lag (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap.2, 62 och 76 §§ den 1 januari 1988, samt i övrigt den 1 juli 1987. Lag (1987:1178).
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  upph. 1 kap 4 §, 6 kap 9-11 §§; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 4, 7, 27 §§, 4 kap 5-7, 21, 25 §§, 5 kap 1-8 §§, 6 kap 1, 2, 4-8 §§, 7 kap 5 §, 8 kap 2, 31, 62, 76 §§, rubr. till 5, 6 kap; nya 6 kap 3 §, 7 kap 21 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1987:1177) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgiftsår före avgiftsåret 1988.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:29
  Omfattning
  upph. 8 kap 31, 81, 82 §§; ändr. 8 kap 34, 35, 61, 63 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1987:1178) om ändring i lagen (1987:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:29
  Omfattning
  upph. ändr. av 8 kap 31 § i 1987:303; ändr. övergångsbest. till 1987:303
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:141) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:59
  Omfattning
  ändr. 9 kap 3 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:270) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7 §, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 7 kap 5, 18 §§
  Ikraftträder
  1988-07-01

Lag (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter -- med undantag av 8 kap.35 och 67--72 §§ samt 9 kap. 2 a § -- gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Lag (1991:924).
  2. Den som har beviljats studiestöd som avser tid före ikraftträdandet kan begära att dessa efter år 1989 skall återbetalas enligt bestämmelserna i 8 kap. i dess nya lydelse. De ändrade betalningsvillkoren skall tillämpas fr. o. m. den 1 januari visst år.
  2 a För den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter skall årsbeloppet för ett avgiftsår (avgiftsår d), utan hinder av bestämmelserna om återbetalningstid i 8 kap. 5 § och beräkning av årsbelopp i 8 kap. 24 §, beräknas på det sätt som anges i 8 kap. 25 § första stycket och 26 § första och andra styckena, om den återbetalningsskyldige under närmast föregående avgiftsår (avgiftsår c)
  1. frivilligt återbetalat ett belopp som uppgår till minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c,
  2. fått befrielse från del av kvarstående återbetalningsskyldighet enligt 8 kap. 60 § med minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c, eller
  3. fått återbetalningspliktiga studiemedel återkrävda enligt 9 kap. 2 § med minst en tredjedel av basbeloppet för avgiftsår c.
  Vid tillämpningen av första stycket får årsbeloppet inte beräknas till högre belopp än som eljest skulle ha beräknats.
  Hänvisningarna till studiestödslagen i första stycket avser lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989. Lag (1996:1393).
  2 b Återbäring enligt 8 kap. 74 § i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall ske endast om det belopp som den återbetalningsskyldige erlagt såsom preliminär avgift överstiger motsvarande slutlig avgift med minst 100 kronor. Lag (1989:201).
  2 c Utöver vad som föreskrivs i 8 kap.39 och 40 §§studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 och i föreskrifter som meddelats med stöd av punkt 2 e nedan kan på ansökan av den återbetalningsskyldige medges att preliminär avgift tills vidare inte skall utgå. Detta gäller dock endast om den återbetalningsskyldige är bosatt i riket.
  Om ett medgivande enligt första stycket har lämnats, skall frågan om slutlig avgift prövas särskilt på det sätt som anges i 8 kap. 43 § studiestödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989.
  Ett medgivande enligt första stycket skall återkallas,
  1. om den återbetalningsskyldige ansöker om detta,
  2. om den återbetalningsskyldige bosätter sig utom riket eller
  3. om återbetalningen samordnas på sätt som anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.
  Om ett medgivande enligt första stycket har återkallats, får centrala studiestödsnämnden medge att den första preliminära avgift som därefter påförs får betalas upp till sex månader in på följande avgiftsår. Lag (1990:209).
  2 d Ansökan enligt 8 kap. 39 § första stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall -- i stället för
  vad som föreskrivs i paragrafens andra stycke -- ha kommit in till Centrala studiestödsnämnden före utgången av oktober månad året efter avgiftsåret. Ansökan som avses i fjärde stycket samma paragraf skall för att beaktas ha kommit in inom samma tid.
  I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 43 § första stycket 3 studiestöds- lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall frågan om slutlig avgift för ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetalningsskyldig om denne inte har betalt den preliminära avgiften i sin helhet före utgången av oktober månad året efter avgiftsåret och om han bedöms ha varit bosatt i riket under avgiftsåret. Lag (1992:400).
  2 e Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned för avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reservofficer. Lag (1994:2082).
  2 e Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva att preliminär och slutlig avgift inte skall betalas eller skall sättas ned för ett avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer. Lag (1995:480).
  2 f I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 34 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med inkomst i 8 kap.30 och 32 §§ samt i punkt 2 j nedan förstås den sammanräknade inkomsten av tjänst, närings- verksamhet och kapital vid taxeringen för avgiftsåret. Lag (1991:924).
  2 g Den återbetalningsskyldiges förmögenhet skall inte ingå i avgiftsunderlaget enligt 8 kap. 30 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989. Lag (1991:924).
  2 h I stället för vad som föreskrivs i 8 kap.4 och 59 §§studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall preliminär och kvarstående avgift bortfalla för år efter det den återbetalningsskyldige fyller 64 år.
  I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 66 § andra stycket studiestödslagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall beslut om debitering av preliminär och kvarstående avgift inte förfalla för avgiftsår efter det år under vilket den återbetalningsskyldige fyller 61 år. Lag (1991:924).
  2 i Föreskrifterna om dödsboets skyldighet att erlägga avgift i 8 kap. 11 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall inte längre gälla. Lag (1991:924).
  2 j Föreskrifterna om befrielse från återbetalningsskyldighet i 8 kap. 60 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidraget har en inkomst för avgiftsåret på högst 75 procent av basbeloppet. Lag (1991:924).
  2 k Vad som föreskrivs i 8 kap. 76 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall också tillämpas på sådana årsbelopp och avgifter som avses i 8 kap. 1 § studiestödslagen i dess nya lydelse och som förfallit till betalning. Lag (1991:924).
  2 l I stället för vad som föreskrivs i 8 kap.62 § första och andra styckena och 65 §studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall preliminär och kvarstående avgift betalas under avgiftsåret eller senare respektive under andra året efter avgiftsåret enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får också meddela föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning. Lag (1992:400).
  2 m I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 64 § andra stycket studiestöds- lagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall vid debitering av preliminär avgift och kvarstående avgift utgå expeditionsavgift med belopp som regeringen bestämmer.
  Vad som i 8 kap. 13 § andra stycket, 76 § och 84 § tredje stycket studiestöds- lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989 föreskrivs om aviseringsavgift skall i stället avse expeditionsavgift. Lag (1993:220).
  1. Den som fortsätter att återbetala studiestöd enligt äldre bestämmelser kan få sin avgift nedsatt till fem procent av sitt avgiftsunderlag enligt äldre föreskrifter.
  2. Den som återbetalar studiestöd som avser tid såväl före som efter ikraft- trädandet kan begära att återbetalningen kalenderårsvis skall samordnas. Samordningen innebär att äldre föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall tillämpas och att det sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga fem procent av den återbetalningsskyldiges inkomst enligt 8 kap. 4 § i dess nya lydelse. Det sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
  När det gäller sådana återbetalningsskyldiga som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatta utomlands eller var sjömän får regeringen föreskriva att samordningen i stället skall ske enligt andra bestämmelser.
  1. De nya föreskrifterna i 8 kap. 11 § om befrielse från att återbetala studiemedel för kommunal eller statlig vuxenutbildning eller för annan gymnasial utbildning eller utbildning vid folkhögskola skall gälla också för sådana studiemedel som den återbetalningsskyldige har erhållit enligt äldre bestämmelser för studier efter år 1983. Vid tillämpningen av 8 kap. 11 § skall därvid återbetalningspliktiga studiemedel enligt 4 kap. 1 § anses lika med studielån.
  Har den återbetalningsskyldige redan beviljats befrielse enligt de äldre föreskrifterna kan han få ytterligare befrielse så att det sammanlagda avskrivningsbeloppet per termin uppgår till hälften av det återbetalnings- pliktiga studiemedlet under terminen. Lag (1990:704).
  1. Har en studerande uppburit studiestöd enligt lagen i dess äldre lydelse, skall som villkor för att få nytt studiestöd gälla inte enbart 8 kap.9 kap. 2 b § i sin nya lydelse utan även paragrafen i dess äldre lydelse.
  2. Föreskrifter om när en ansökan enligt dessa övergångsbestämmelser skall vara inkommen meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.
  3. Frågor om återbetalning enligt dessa övergångsbestämmelser prövas av centrala studiestödsnämnden.
  4. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § om överklagande m. m. skall även gälla centrala studiestödsnämndens beslut enligt dessa övergångsbestämmelser.
  5. Föreskrifter i lag eller annan författning som gäller återbetalnings- pliktiga studiemedel skall tillämpas också i fråga om studielån enligt 8 kap. i dess nya lydelse, om inte annat föreskrivs.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:116
  Omfattning
  upph. 4 kap 14, 17, 40 §§; ändr. 1 kap, 3 kap, 4 kap 8, 13, 16, 19, 21, 23-25, 36, 41, 42 §§, 7 kap, 8 kap, 9 kap 2-2 b §§, rubr. närmast före 8 kap
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1269) om ändring i lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:124
  Omfattning
  ändr. 9 kap 2 § i 1988:877
  Ikraftträder
  1989-01-01

Lag (1988:1469) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:176
  Omfattning
  ändr. 3 kap 31 §, 4 kap 44 §, 7 kap 17 a §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:201) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § samt övergångsbestämmelserna 2 a och b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den 1 januari 1990, samt i övrigt den 1 juli 1989.
  Övergångsbestämmelsen 2 b till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas första gången i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgifts- året 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 12 §§, 4 kap 3 §, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 2, 6 §§, 8 p övergångsbest. till 1975:359; nya 2 a, 2 b p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1989:229) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1989:695) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Lag (1990:209) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om övergångsbestämmelserna 2 c--2 e till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den 1 januari 1991, samt i övrigt den 1 juli 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7, 11, 22 §§, 4 kap 16, 19, 24 §§, 5 kap 3, 5 §§, 6 kap 5, 8 §§; nya 2 c-2 e p i övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:635) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1989/90:133
  Omfattning
  ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§; nytt 7 a kap
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:704) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 § samt 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ den 1 januari 1991 och i övrigt den 1 juli 1990.
  Bestämmelserna i 4 kap. 13, 16, 19 och 24 §§ i paragrafernas nya lydelse tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1991 med ledning av basbeloppet för samma år.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:147
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 13, 16, 19, 24 §§, 8 kap 11 §, 5 p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1990:1356) om om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.
  De nya bestämmelserna skall tillämpas första gången i fråga om inkomster under år 1991. För inkomster dessförinnan gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:25
  Omfattning
  ändr. 4 kap 21 §, 8 kap 4 §; ny 2 f p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:80
  Omfattning
  ändr. 8 kap 24 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1991:363

  Omfattning
  ikrafttr. av 1991:220

Lag (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft, i fråga om 8 kap. 6 §, punkt 6 i övergångsbe- stämmelserna till studiestödslagen och punkterna 1 och 2 e--l i övergångs- bestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen den 1 januari 1992 samt i övrigt den 1 juli 1991.
  De nya föreskrifterna i punkt 2 g i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas med avseende på bestämmande av slutlig avgift fr.o.m. avgiftsåret 1992. Lag (1992:1432).
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  upph. 3 kap 9 §; ändr. 3 kap 4, 6, 7, 11 §§, 4 kap 3, 6, 7, 11 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5, 8 §§, 8 kap 6 §, 6 p övergångsbest., 1, 2 e, 2 f p övergångsbest. till 1988:877; nya 2 g, 2 h, 2 i, 2 j, 2 k, 2 l p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:1055) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:181
  Omfattning
  ändr. 3 kap 18 §, 4 kap 34 §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1991:1942) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Lag (1992:400) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. De äldre bestämmelserna om återbetalning av studielån i 8 kap.17 och 18 §§ och om återkrav i 9 kap. 2 § skall fortfarande gälla beträffande sådana studielån som har beviljats enligt 3 kap. i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 1 kap 6 a §, 3 kap 7, 16 a, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 30 §§, 5 kap 7 §, 6 kap 8 §, 7 kap 10 §, 8 kap 21 §; ändr. 1 kap 2, 6 §§, 3 kap 1, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 16 §§, 4 kap 37 §, 5 kap 2, 4, 5 §§, 6 kap 2, 4, 5, 6 §§, 7 kap 5, 7, 12, 15 §§, 8 kap 17, 18, 23 §§, 9 kap 2, 2 b §§, 2 d, 2 l p övergångsbest. till 1988:877, rubr. närmast före 3 kap 6, 12 §§, rubr. närmast före 8 kap 21 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1992:632) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas även vid utmätning av avgiftsbelopp som påförts enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:93
  Omfattning
  ändr. 8 kap 16 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1992:1432) om ändring i lagen (1991:924) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:50, Bet. 1992/93:FiU1
  Omfattning
  upph. 3 kap 6 § i 1991:924, ikrafttr.best. till 1991:924

Lag (1992:1644) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och tillämpas första gången på tilldelning och återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
  Bestämmelsen i 1 kap. 7 § i dess nya lydelse skall tillämpas också i fråga om återbetalningspliktiga studiemedel enligt 8 kap. i dess lydelse före den 1 januari 1989.
  Omfattning
  ändr. 1 kap 7 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1993:220) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 2 § femte stycket, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1973:349) samt punkt 2 m i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.
  2. Bestämmelserna i 1 kap. 7 § i dess lydelse före den 1 juli 1993 skall fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
  3. De äldre bestämmelserna i 9 kap. 2 § om återkrav och 2 b § om villkor för nytt studiestöd skall fortfarande gälla för den som fått utbildningsarvode enligt äldre bestämmelser eller enligt punkt 4.
  4. En studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat utbildning och uppburit utbildningsarvode enligt de upphävda bestämmelserna i 7 a kap. har rätt att uppbära sådant arvode under den tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådant fall skall bestämmelserna i det upphävda 7 a kap. och de äldre bestämmelserna i 8 kap. 6 § om nedsättning av årsbelopp och punkten 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) fortfarande tillämpas.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:SfU13
  Omfattning
  upph. 7 a kap; ändr. 1 kap 1, 7 §§, 3 kap 1, 11, 12, 13, 22 §§, 4 kap 1, 2, 6, 7, 13, 24 §§, 5 kap 5, 6 §§, 6 kap 5 §, 7 kap 1 §, 8 kap 6 §, 9 kap 2, 2 b §§, 6 p övergångsbest. till 1973:349, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; nya 9 kap 2 c §, 2 m p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:357) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:281, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  ändr. 3 kap 11, 13 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 5 §; ny 1 kap 8 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:438) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:319, Prop. 1993/94:133, Bet. 1993/94:JuU24
  Omfattning
  ändr. 8 kap 25 §
  Ikraftträder
  1994-10-01

Lag (1994:932) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:459, Prop. 1993/94:209, Bet. 1993/94:AU18
  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1095) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:456, Prop. 1993/94:150, Bet. 1993/94:FiU20
  Omfattning
  ny 8 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Lag (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 24 § om studiebidragets storlek i förhållande till basbeloppet skall dock tillämpas första gången i fråga om studiemedel som beräknas för år 1996 med ledning av basbeloppet för samma år.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:438, Prop. 1993/94:156, Bet. 1993/94:SfU25
  Omfattning
  ändr. 4 kap 24 §, 7 kap 7 §; nya 4 kap 14, 24 a, 24 b §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1994:1824) om ändring i lagen (1994:1170) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:82, Prop. 1994/95:98, Bet. 1994/95:SfU9
  Omfattning
  upph. 1994:1170

Lag (1994:2082) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. De nya bestämmelserna tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:78, Prop. 1994/95:6, Bet. 1994/95:FöU1
  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §, 8 kap 1 a, 6 §§, 2 e övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:303) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:172, Prop. 1994/95:49, Bet. 1994/95:LU6
  Omfattning
  ändr. 9 kap 3 §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1995:480) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 3 kap. 6 §, 8 kap. 6 § och punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) den 1 januari 1996 och i övrigt den 1 juli 1995.
  2. Äldre föreskrifter, utom såvitt avser 8 kap.6 och 18 §§ samt punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen, gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Den äldre lydelsen av 8 kap. 18 § gäller fortfarande i fråga om en sjukperiod som börjar före ikraftträdandet.
  4. Äldre föreskrifter i punkt 2 e i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen gäller fortfarande i fråga om bestämmande av slutlig avgift för avgiftsår före avgiftsåret 1996.
  5. Äldre föreskrifter om barntillägg skall såvitt avser höstterminen 1995 tillämpas för en studerande som före den 1 januari 1995 har ansökt om särskilt vuxenstudiestöd för denna termin.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  upph. 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 7 c, 8 c, 16 §§, rubr. närmast före 3 kap 14 §, 4 kap 27 §, 7 kap 16 §; ändr. 1 kap 2, 3, 5 §§, 3 kap 5, 6, 13 §§, 4 kap 3, 36 §§, 5 kap 4, 5 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 1, 4, 7, 11, 14, 20 §§, 8 kap 6, 18 §§, 2 e p övergångsbest. till 1988:877; ny 6 kap 8 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:994) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:450, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §; ny 4 kap 14 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:337) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:213, Prop. 1995/96:105, Bet. 1995/96:SfU5
  Omfattning
  ändr. 5 kap 3 §, 6 kap 3 §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1996:1045) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:14, Prop. 1995/96:200, Bet. 1996/97:UbU4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 1 §, 7 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1996:1393) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Årsbeloppet beräknas enligt de nya föreskrifterna först för år 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:101, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:UbU2
  Omfattning
  ändr. 2 a p övergångsbest. till 1988:877
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:246) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Omfattning
  ändr. 7 kap 7 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1997:518) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  upph. 7 kap 9 §; ändr. 8 kap 16 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1997:573) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 1 kap 8 §; ny 7 kap 6 a §
  Ikraftträder
  1997-07-01

Lag (1997:1215) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
  2. Till den som fått studiemedel för forskarutbildning som påbörjats före ikraftträdandet av denna lag lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs före utgången av år 2001.
  3. Äldre föreskrifter om återkrav gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
  4. Till den som i annat fall än som avses i punkten 2 har påbörjat en forskarutbildning före den 1 april 1998 lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs under tiden den 1 januari 2000-den 31 december 2001. Lag (1999:1340).
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:110, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU2
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3, 8 §§, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 7, 20 §§, 9 kap 2 §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Lag (1999:808) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 4 kap 32 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (1999:1340) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:95, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §; ny 4 p övergångsbest. till 1997:1215
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 1999:1395

Övergångsbestämmelse

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph.

Lag (2000:1372) om ändring i studiestödslagen (1973:349)

Förarbeten
Rskr. 2000/02:100, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:UbU2
Omfattning
ändr. 3 kap 6 §, 4 kap 3 §, 5 kap 6 §, 7 kap 1, 6 a, 7, 7 a, 7 b, 8, 8 a §§, 8 kap 20 §
Ikraftträder
2001-01-01