RÅ 2009 not 121

Ansökan av A.H. om prövning av justitieministerns beslut ang. förvar enligt utlänningslagen

Not 121. Ansökan av A.H. om prövning av justitieministerns beslut ang. förvar enligt utlänningslagen. - Göta hovrätt dömde den 25 juli 2008 A.H., medborgare i Afghanistan, för våldtäkt m.m. till fängelse i två år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit före den 19 maj 2013. A.H. kunde villkorligt friges från fängelsestraffet tidigast den 11 augusti 2009. - A.H. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet. - Europadomstolen begärde den 24 juli 2009 att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas tills vidare. -Justitieministern fattade den 5 augusti 2009 följande beslut.Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap.11 och 12 §§utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. A.H. ska i samband med att han villkorligt friges från fängelsestraffet tas i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen, eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Hos Regeringsrätten yrkade A.H. att förvarsbeslutet skulle upphävas. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han kommer inte att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. Han har så gott som daglig kontakt med sitt ombud som han även kan få bo hos. Han har vidare gjort en ansökan till tingsrätten om att få träffa sina barn regelbundet, vilket motsäger antagandet om att han skulle komma att hålla sig undan. Regeringsrätten (2009-08-19, Heckscher, Stävberg, Kindlund, Lundin, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd I 2009-08-19, Lindman)