RÅ 2009 not 124

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / I mål om mervärdesskatt och skattetillägg (kommanditbolag) / Bolag som upplösts efter konkurs ansågs sakna partshabilitet

Not 124. Överklagande av Cogenaration KB av en dom i mål ang. mervärdesskatt samt skattetillägg. - Kammarrätten i Stockholm meddelade den 18 oktober 2006 dom i mål nr 6632-05 rörande Cogenaration KB ang. mervärdesskatt för redovisningsperioderna januari-april 2004 samt skattetillägg. - Bolaget överklagade domen och yrkade att avdrag skulle medges för ingående mervärdesskatt och att skattetillägg inte skulle påföras. Bolaget yrkade vidare att det skulle medges anstånd för att kunna ge in yttrande när åklagaren lagt fram sitt yrkande. -Regeringsrätten (2009-08-26, Hamberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Cogeneration KB har tidigare medgetts anstånd och därefter förelagts att slutföra sin talan senast den 27 mars 2009. Regeringsrätten finner inte skäl att medge ytterligare anstånd. - Av 2 kap. 44 § andra stycket lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, vilken även gäller för kommanditbolag, framgår att om ett bolag är försatt i konkurs och denna avslutas utan överskott är bolaget upplöst när konkursen avslutas. Konkursen i Cogeneration KB har avslutats utan överskott. Bolaget är därmed upplöst. - Som huvudregel gäller att ett på detta sätt upplöst bolag saknar rättslig handlingsförmåga och därmed partshabilitet, dvs. förmåga att uppträda som part i rättegång (se NJA 1979 s 700). Från denna huvudregel har i rättspraxis gjorts vissa undantag (se bl.a. RÅ 1996 not. 192 och RÅ 2003 ref. 53). Det har inte kommit fram någon omständighet som innebär att undantag från huvudregeln ska göras i detta fall. Överklagandet ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår Cogeneration KB:s yrkande om ytterligare anstånd. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-08-26, Hanson)