RÅ 2009 not 13

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål om avställning av fordon (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde avställning av fordon (prejudikatskäl)

Not 13. Överklagande av B-E.R. i mål ang. avställning av fordon. - Som ägare till ett fordon gav B-E.R. den 20 januari 2005 in en anmälan om avställning av fordonet till Vägverket (numera Transportstyrelsen). Vägverket bedömde att anmälningen var ofullständig eftersom koden från kontrollmärket inte hade angetts och fattade därför inget beslut om avställning vid den tidpunkten. Den 15 november 2006 kontaktade B-E.R. Vägverket och begärde att fordonet skulle ställas av. Vägverket ställde då av fordonet samma dag. Därefter begärde B-E.R. att avställningen skulle gälla fr.o.m. den 4 november 2004 eftersom fordonet varit taget i beslag hos polisen sedan den dagen. Han gav samtidigt in ett intyg från Polismyndigheten i Stockholms län. Av intyget framgick att fordonet varit i beslag hos polisen under tiden den 4 november 2004 - den 16 november 2006. - I beslut den 1 december 2006 avslog Vägverket B-E.R:s begäran om avställning fr.o.m. den 4 november 2004 och beslutade att ställa av fordonet fr.o.m. den 15 november 2006. Vägverket anförde bl.a. att i och med kontakten med Vägverket den 15 november 2006 ansågs den tidigare anmälningen kompletterad eftersom det inte längre fanns något giltigt kontrollmärke för fordonet och kravet på kontrollkod inte längre förelåg. - B-E.R. överklagade Vägverkets beslut hos Länsrätten i Örebro län som avslog överklagandet i dom den 15 februari 2007. Länsrätten anförde bl.a. att det inte fanns någon möjlighet att avställa ett fordon förrän den dag då en fullständig anmälan kommit in till Vägverket. - B-E.R. överklagade länsrättens dom hos Kammarrätten i Jönköping som den 30 mars 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - B-E.R. överklagade och yrkade att prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten. - Transportstyrelsen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Ett fordon ska ställas av den dag en anmälan om avställning är fullständig. Även i de fall där det enligt 8 kap. 5 § förordningen (2001:650) om vägtrafikregister föreligger särskilda skäl att ställa av ett fordon utan att en anmälan är fullständig sker avställning fr.o.m. den dag då Vägverket får kännedom om de särskilda skälen. En möjlighet till retroaktiv avställning från den dag som en anmälan om avställning kom in till Vägverket skulle innebära att en ofullständig anmälan om avställning kan lämnas och att fordonet ändå kan brukas som påställt i vägtrafikregistret för att sedan i efterhand bli avställt för en tid då det faktiskt har brukats eller har kunnat brukas. -Regeringsrätten (2009-02-10, Nordborg, Fernlund, Brickman, Knutsson, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd bl.a. om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. - Enligt 8 kap. 2 § första stycket 1 vägtrafikregisterförordningen ska ett fordon ställas av efter en fullständig anmälan av fordonets registrerade ägare till Transportstyrelsen. I 3 § första stycket stadgas att en anmälan om avställning inte är fullständig förrän Transportstyrelsen har fått in uppgift om den behörighetskod som framgår av registreringsbeviset och, om det finns ett giltigt ordinarie kontrollmärke för fordonet, den kod som framträder om märkets ytskikt skrapas bort. Av 5 § framgår att ett fordon får ställas av även om anmälan inte uppfyller vad som anges i 2 och 3 §§, om det finns särskilda skäl. Enligt 6 § ska, vid avställning efter anmälan, avställningstiden räknas fr.o.m. den dag anmälningen kom in till Transportstyrelsen. - I målet är ostridigt att den anmälan om avställning som kom in till Vägverket från B-E.R. den 20 januari 2005 saknade uppgift om koden från det vid tidpunkten gällande kontrollmärket och att hans anmälan därför var ofullständig. B-E.R. kompletterade inte sin anmälan genom att lämna uppgift om koden. Av 8 kap. 2, 3 och 5 §§ vägtrafikregisterförordningen följer att bilen då kunnat ställas av endast om särskilda skäl förelegat. - B-E.R. har invänt att han inte haft tillgång till kontrollmärket eftersom fordonet varit taget i beslag. En fråga i målet är därför om dessa omständigheter kan utgöra särskilda skäl att frångå huvudregeln om avställning endast efter fullständig anmälan. Om särskilda skäl bedöms föreligga uppkommer också frågan om avställning kan göras från en tidigare tidpunkt än den då de särskilda skälen blivit kända för Transportstyrelsen. - Möjligheten till avställning utan fullständig anmälan vid särskilda skäl tillkom vid införandet av vägtrafikregisterförordningen. I den tidigare gällande bilregisterkungörelsen fanns ingen sådan möjlighet (se RRK K78 2:9 och SOU 1998:162 s. 325-326). Frågan har inte belysts i något vägledande rättsfall. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att kammarrätten prövar frågan. Prövningstillstånd ska därför meddelas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar B-E.R. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrätten i Örebro läns dom den 15 februari 2007. (fd II 2009-01-21, Mattsson)