RÅ 2009 not 151

Ansökan av A.E.R. om återställande av försutten tid i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Not 151. Ansökan av A.E.R. om återställande av försutten tid i mål om vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). - Länsrätten i Västmanlands län beslutade i dom den 7 april 2009 att K.R. skulle beredas vård enligt LVU (mål nr 140-09). A.E.R. och T.R. överklagade länsrättens dom till Kammarrätten i Stockholm som i dom den 29 juni 2009 avslog deras överklagande (mål nr 3250-09). Domen delgavs A.E.R:s ombud den 2 juli 2009. Genom skrivelse som inkom till kammarrätten den 28 juli 2009 överklagade A.E.R. kammarrättens dom. Kammarrätten avvisade överklagandet såsom för sent inkommet. A.E.R. yrkade att Regeringsrätten skulle återställa den försuttna tiden för att överklaga kammarrättens dom. Till stöd för sin ansökan anförde hon att hennes ombud inte delgav henne domen utan att hon fick den tillsänd på egen begäran. -Regeringsrätten (2009-10-15, Kindlund): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 37 c § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får tiden för överklagande återställas om den har försuttits på grund av omständighet som utgör giltig ursäkt. - Vad A.E.R. anfört visar inte att sådana omständigheter föreligger som innebär att tiden för att överklaga kammarrättens dom ska återställas. Ansökan ska därför avslås. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avslår ansökningen. (fd II 2009-10-14, Lif)