RÅ 2009 not 152

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Arbetsskadeförsäkring (tillämpningen av bevisregeln i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2002 avseende stressrelaterad psykisk ohälsa, ny utredning i kammarrätten, prejudikat- och ändringsskäl) / Då fråga var om tillämpningen av bevisregeln i dess lydelse fr.o.m. den 1 juli 2002 avseende stressrelaterad psykisk ohälsa och ny utredning förebringats i kammarrätten, prejudikat- och ändringsskäl

Not 152. Överklagande av E.F. ang. prövningstillstånd hos kammarrätt i mål rörande arbetsskadeförsäkring. - E.F. ansökte om ersättning från arbetsskadeförsäkringen fr.o.m. den 18 februari 2003 på grund av stressrelaterad utmattningsreaktion som hon uppgav att hon drabbats av i sitt arbete som biträdande vårdenhetschef. Hon hade varit sjukskriven från och med den dagen. Senare beviljades tre fjärdedels tidsbegränsad sjukersättning under samma diagnos t.o.m. juni 2005. Hon uppbar fortfarande sjukersättning. Försäkringskassan beslutade i april 2005 att inte bevilja henne livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, LAF. E.F. överklagade hos Länsrätten i Hallands län som i dom den 30 januari 2006 avslog överklagandet (mål nr 1228-05). Länsrätten anförde bl.a. följande: E.F:s arbete har inneburit påfrestningar i form av stress. Av beskrivningarna beträffande hennes arbetsförhållanden framkommer sammantaget dock inte att arbetsbelastningen i betydande omfattning skiljt sig från vad som är brukligt i en sådan befattning och den psykosociala miljön anges allmänt som god. Vid en samlad bedömning av vad som framkommit beträffande hennes arbetssituation och den medicinska bedömningen anser länsrätten att övervägande skäl inte talar för att hennes bestående arbetsoförmåga orsakats av skadlig inverkan i arbetet. Hon har således inte fått sin arbetsförmåga nedsatt till följd av arbetsskada och är därför inte berättigad till livränta. - Länsrättens dom överklagades av E.F. hos Kammarrätten i Göteborg som den 15 april 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. E.F. överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva kammarrättens beslut. Hon anförde i huvudsak att kammarrätten inte tagit hänsyn till ny utredning i kammarrätten. I kammarrätten hade hon gett in en skrivelse den 3 februari 2006 från sin arbetsgivare, ett utlåtande den 21 februari 2006 av professor Töres Theorell, Institutet för psykosocial medicin samt en neuropsykiatrisk bedömning den 24 mars 2006 av Steinar Syversen, Sahlgrenska universitetssjukhuset. - Försäkringskassan medgav att E.F. beviljades prövningstillstånd för prövning i kammarrätten och anförde följande. Det borde, med hänsyn till vad E.F. anfört i kammarrätten, ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrättens avgörande var riktigt. Hon borde därför ha meddelats prövningstillstånd. -Regeringsrätten (2009-10-16, Dexe, Lundin, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Enligt 2 kap. 1 § LAF förstås med arbetsskada en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. En skada ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det. Bevisregeln i denna lydelse trädde i kraft den 1 juli 2002 och tillämpas på skador som inträffat efter ikraftträdandet. - Målet gäller tillämpningen av bevisregeln i 2002 års lydelse avseende stressrelaterad psykisk ohälsa. Något avgörande från Regeringsrätten som gäller denna fråga finns inte och kammarrätternas praxis är inte enhetlig. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Därför ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - E.F. har åberopat ny utredning i kammarrätten. Innehållet i den är sådant att det för kammarrätten borde ha framstått som osäkert om avgörande var riktigt. Kammarrätten borde således ha meddelat prövningstillstånd även enligt 34 a § andra stycket 2 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar E.F. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Göteborg av hennes överklagande av Länsrättens i Hallands läns dom den 30 januari 2006 i mål nr 1228-05. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt handläggning. (fd I 2009-09-16, Samuelsson)