RÅ 2009 not 154

Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (förhandsbesked)

Not 154. Överklagande av A och B av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - A och B ägde fram till år 2003 hälften var av aktierna i X, moderbolag i en rörelsedrivande koncern. Vid ingången av år 2004 hade deras respektive ägarandel minskat till 25,5 procent. Övriga aktier ägdes av utomstående. Vid oförändrade ägarförhållanden skulle A:s och B:s andelar - till följd av deras arbetsinsatser i koncernen - ha varit kvalificerade enligt 57 kap. 4 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL, fram till utgången av år 2008. Under år 2007 avyttrade emellertid samtliga aktieägare i X sina aktier till en extern förvärvare. För A och B skedde detta delvis via det gemensamt ägda bolaget Y. Genom införsäljningen av X-aktierna till Y blev även Y-aktierna på motsvarande sätt kvalificerade. Verksamheten i Y hade bestått enbart av att förvalta det kapital som försäljningen av X-aktierna inbringade. - I en ansökan om förhandsbesked frågade A och B om Y-aktierna upphörde att vara kvalificerade vid utgången av år 2008. - Skatteverket ansåg att utomståenderegeln inte skulle tillämpas eftersom den förutsatte att det utomstående ägandet bestod vid beskattningstidpunkten. -Skatterättsnämnden (2009-03-04, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked. A:s och B:s aktier i Y upphör inte att vara kvalificerade andelar vid utgången av år 2008. - Motivering. - - - Enligt 57 kap. 5 § första stycket IL ska, om utomstående direkt eller indirekt i betydande omfattning äger del i företaget och, direkt eller indirekt, har rätt till utdelning, en andel anses kvalificerad bara om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen ska förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Med företag avses enligt andra stycket det företag i vilket delägaren eller någon närstående varit verksam i betydande omfattning under den angivna tidsperioden. Av tredje stycket framgår vem som täcks av begreppet utomstående. - Y avyttrade sina aktier i X år 2007. Mot den bakgrunden och då det inte i övrigt finns förutsättningar att tillämpa utomståenderegeln på aktierna i Y ska frågan besvaras nekande. - A och B överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att deras aktier i Y inte var kvalificerade andelar efter utgången av år 2008. - Skatteverket bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2009-10-20, Billum, Almgren, Kindlund, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet. (fd II 2009-09-17, Olsson)