RÅ 2009 not 16

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Kommunal nämnd som avslagit en myndighets begäran om att få ta del av uppgifter hos nämnden hade inte rätt att överklaga kammarrätts beslut att återförvisa målet till nämnden

Not 16. Överklagande av Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun ang. rätt att ta del av allmän handling. - Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun avslog en begäran från Försäkringskassan om att få uppgift om vem som lämnade och hämtade två namngivna barn på en förskola. Försäkringskassan överklagade beslutet till Länsrätten i Blekinge län som i beslut den 7 november 2007 avvisade överklagandet och överlämnade handlingarna till Kammarrätten i Jönköping. I dom den 19 juni 2008 upphävde kammarrätten Barn- och ungdomsnämndens beslut samt visade målet åter till nämnden för erforderlig handläggning. - Barn- och ungdomsnämnden överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja prövningstillstånd och återförvisa målet till länsrätten för sakprövning. -Regeringsrätten (2009-02-16, Billum, Brickman, Jermsten):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 15 kap.7 och 8 §§sekretesslagen (1980:100) framgår att myndighet, som hos annan myndighet begärt att få ta del av handling eller på annat sätt få del av uppgift, kan föra talan mot beslut varigenom denna begäran avslagits. Föreskrifterna i nämnda lagrum innebär att endast sökanden är behörig att föra talan mot beslut som avses där. Barn- och ungdomsnämndens överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd I 2008-12-16, Hofvander)