RÅ 2009 not 160

Den lägre skattesatsen för personbefordran ansågs inte tillämplig på tjänst avseende hemkörning av kunden och dennes bil (förhandsbesked)

Not 160. Överklagande av Home Safely Stockholm AB av ett förhandsbesked ang. mervärdesskatt. - Home Safely Stockholm AB frågade i en ansökan om förhandsbesked om tillhandahållandet av en tjänst avseende ”hemkörning av kund med chaufför samt kundens bil till en förutbestämd adress” utgjorde sådan personbefordran för vilken reducerad skatt tas ut enligt 7 kap. 1 § tredje stycket 11 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. -Skatterättsnämnden (2008-12-30, Svanberg, ordf., Ohlson, Harmsen Hogendoorn, Odéen, Peterson, Rabe, Wingren): Förhandsbesked. Mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget vid omsättning av den med ansökan avsedda tjänsten. - Motivering. Enligt 7 kap. 1 § första stycket ML ska skatt tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat följer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 11 ska skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för personbefordran utom sådan befordran där resemomentet är av underordnad betydelse. - Av artikel 98 jämförd med bilaga III p. 5 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt följer att en lägre skattesats än den normala får tillämpas för persontransporter och medfört bagage. Före den 1 januari 2007 fanns motsvarande bestämmelser i artikel 12.3 a jämförd med bilaga H p. 5 i det numera upphävda direktivet 77/388/EEG (sjätte direktivet). - Målet C-83/99 Europeiska gemenskapernas kommission mot Konungariket Spanien gällde huruvida den reducerade mervärdesskattesatsen för transport av passagerare och medfört bagage enligt sjätte direktivet var tillämplig på tjänster som bestod i att delar av ett vägnät tillhandahölls mot vederlag i form av en vägtull. EG-domstolen ansåg att så inte var fallet och anförde bl.a. följande. I det sjätte direktivet ges inte någon definition av vad som menas med transport av passagerare och medfört bagage. Nämnda begrepp ska därför tolkas mot bakgrund av det sammanhang som det ingår i inom ramen för sjätte direktivet. Möjligheten att tillämpa reducerade skattesatser är en avvikelse från principen om att den normala skattesatsen ska tillämpas. Av fast rättspraxis framgår att bestämmelser som utgör undantag från en princip ska tolkas restriktivt. Vidare ska begreppet transport av passagerare och medfört bagage tolkas i enlighet med dessa termers vanliga betydelse. Tillhandahållandet av delar av ett vägnät till användarna mot vederlag i form av en vägtull utgör inte ett tillhandahållande av transportmedel utan består i att möjliggöra för de användare som förfogar över ett fordon att på bästa sätt färdas en viss sträcka. Denna verksamhet kan följaktligen inte jämställas med en verksamhet som avser transport av passagerare och medfört bagage i den mening som avses i den aktuella bestämmelsen (p. 17-21). - Skatterättsnämnden gör följande bedömning.- Av den tidigare berörda domen i mål C-83/99 framgår att bestämmelser om undantag från normalskattesatsen ska tolkas restriktivt. Vidare ska begreppet transport av passagerare och medfört bagage enligt domstolen tolkas i enlighet med dessa termers vanliga betydelse. Av domen får vidare anses framgå att en av förutsättningarna för att ett tillhandahållande ska anses som en persontransport i mervärdesskattehänseende är att ett transportmedel tillhandahålls av den som utför tjänsten. Så är inte fallet vad gäller den tjänst som bolaget tillhandahåller. Bolagets ifrågavarande tillhandahållande kan därför inte i mervärdesskattehänseende betraktas som personbefordran. - Bolaget överklagade och yrkade att den tillhandahållna tjänsten skulle anses utgöra personbefordran. Bolaget anförde bl.a. följande. Skatterättsnämnden bygger sin bedömning på EG-domstolens dom i mål C-83/99. I domen togs inte ställning till frågan om en förutsättning för att ett tillhandahållande ska anses utgöra en persontransport är att ett transportmedel faktiskt tillhandahålls av den som utför tjänsten. Om Regeringsrätten ändå skulle finna att det föreligger ett sådant krav måste detta krav anses uppfyllt i bolagets fall genom att kundens bil omfattas av bolagets försäkring, att bolaget har dispositionsrätt över bilen under hela tillhandahållandet och att bolaget står för alla kostnader vid en eventuell olycka. Då det huvudsakliga syftet med bolagets körningar är att transportera kunderna från en plats till en annan måste den av bolaget tillhandahållna tjänsten anses utgöra sådan persontransport som omfattas av skattesatsen sex procent. En tillämpning av normalskattesatsen på bolagets tillhandahållanden samtidigt som reducerad skattesats tillämpas på taxibolags tillhandahållanden medför att en snedvriden konkurrens uppkommer på ett sätt som inte är förenligt med gemenskapsrätten. - Skatteverket ansåg att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. - Regeringsrätten (2009-10-28, Almgren, Kindlund, Hamberg, Knutsson, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Den av bolaget tillhandahållna tjänsten anges i det kundavtal som ingetts i samband med ansökan som ”hemkörning av kunden med chaufför samt kundens bil till en förutbestämd adress”. Som en förutsättning för ansökan om förhandsbesked måste det därför antas att kunden medfört sin bil till den adress från vilken bolaget tillhandahåller sin tjänst. Att kunden väljer att utnyttja bolagets tjänst och inte sådana tjänster som tillhandahålls genom kollektivtrafik eller taxi beror på behovet att transportera bilen. Den tjänst som kunden huvudsakligen efterfrågar får enligt Regeringsrättens mening anses avse denna transporttjänst. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd II 2009-10-14, Hanson)