RÅ 2009 not 162

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt till livränta (osäkert om klaganden led av viss sjukdom, ändringsskäl). / Arbetsskadeförsäkring (osäkert om klaganden led av viss sjukdom, ändringsskäl)

Not 162. Överklagande av L.T. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. -Försäkringskassan beslutade den 29 januari 2004 att inte bevilja L.T. livränta enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Enligt Försäkringskassan bedömdes inte övervägande skäl tala för samband mellan den skadliga inverkan L.T. varit utsatt för före den 16 september 1992 och de vid tiden för beslutet kvarstående sjukdomsbesvären. Försäkringskassan hänvisade bl.a. till att försäkringsläkaren gjort bedömningen att det inte fanns några samband mellan L.T:s arbetsuppgifter och den sjukdom i bröstryggen som han led av. - L.T. överklagade beslutet hos Länsrätten i Mariestad och anförde bl.a. att Försäkringskassans beslut grundade sig på försäkringsläkarens bedömning att han hade Scheuermanns sjukdom. Det saknades dock stöd för att han led av denna sjukdom. Länsrätten beslutade genom dom den 28 mars 2006 att avslå överklagandet. Som skäl för sitt beslut anförde länsrätten bl.a. att den, i likhet med Försäkringskassan, fann att L.T:s tunga och för honom olämpliga arbetsuppgifter sannolikt hade inneburit en försämring av hans grundsjukdom under samordningstiden men att övervägande skäl inte talade för ett samband mellan den skadliga inverkan och de besvär som föranlett att han för perioden september 2003 - augusti 2005 var beviljad hel sjukersättning. - L.T. överklagade beslutet hos Kammarrätten i Jönköping och vidhöll att det inte fanns något stöd för att han hade Scheuermanns sjukdom. Han ingav till kammarrätten bl.a. ett nytt läkarutlåtande och kopior av ett utdrag ur en lärobok i vilken det redogörs för Scheuermanns sjukdom. Kammarrätten beslutade den 6 december 2006 - efter att ha inhämtat yttrande från Försäkringskassan - att inte meddela prövningstillstånd i målet. - L.T. överklagade kammarrättens dom och yrkade att Regeringsrätten skulle bevilja honom prövningstillstånd i kammarrätten. Han anförde i huvudsak följande. Det måste numera anses klarlagt att hans skador i ryggen inte har något samband med någon grundsjukdom (Scheuermanns sjukdom). Länsrättens slutsats att hans arbetsuppgifter inneburit en försämring av hans grundsjukdom inom samordningstiden är således felaktig. Övervägande skäl talar för ett samband mellan hans besvär och hans olämpliga arbetsuppgifter. - Försäkringskassan medgav att Regeringsrätten skulle meddela L.T. prövningstillstånd i kammarrätten och anförde följande. Det framstår som sannolikt att bedömningen i de yttranden av Försäkringskassans försäkringsläkare som länsrätten redogjort för i sin dom haft avgörande betydelse för länsrättens bedömning av sambandsfrågan och därmed också för utgången i målet i länsrätten. Försäkringsläkarens bedömning grundades på att L.T. led av Scheuermanns sjukdom. Med hänsyn härtill innebär uppgifterna i det yttrande med litteraturhänvisning av dr Bengt Gyland som L.T. gav in i kammarrätten, och som talade mot att han led av ifrågavarande sjukdom, att det sammanvägt med övrig utredning som förelåg i målet borde ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom kommit fram till ett riktigt slut. Enligt Försäkringskassans bedömning borde prövningstillstånd därför ha meddelats i kammarrätten. -Regeringsrätten (2009-11-02, Eliason, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, meddelas prövningstillstånd i kammarrätten om 1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, 2. anledning förekommer till ändring i det slut vartill länsrätten kommit eller 3. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. - Målet rör i sak frågan om L.T:s ryggbesvär beror på Scheuermanns sjukdom eller på den skadliga inverkan som han varit utsatt för i sitt arbete. L.T. anser att det inte är klarlagt att han har Scheuermanns sjukdom. I målet finns ett flertal läkarutlåtanden. De ger dock inte en samstämmig bild av orsaken till hans besvär. I kammarrätten har L.T. inkommit med bl.a. ett nytt läkarutlåtande. Läkaren har i utlåtandet dragit slutsatsen att diagnosen Scheuermanns sjukdom uppenbarligen inte passar in på L.T:s besvär. - På grund av det läkarutlåtande och den övriga utredning som L.T. gav in till kammarrätten bör det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrätten i sin dom kommit till ett riktigt slut. Regeringsrätten finner därför att kammarrätten enligt 34 a § andra stycket 2 FPL borde ha meddelat tillstånd till prövning av L.T:s talan. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar L.T. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Jönköping av hans överklagande av Länsrätten i Mariestads dom den 28 mars 2006 i mål nr 519-04. (fd I 2009-10-20, Vereide Dahlberg)