RÅ 2009 not 163

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd då fråga var om / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde / Rätt till livränta (bristande konsekvens mellan beslut om livränta och tidigare beslut om sjukersättning, ändringsskäl) / Arbetsskadeförsäkring (bristande konsekvens mellan beslut om livränta och tidigare beslut om sjukersättning, ändringsskäl)

Not 163. Överklagande av S.H. ang. prövningstillstånd i kammarrätt i mål om livränta enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. - S.H. har en godkänd arbetsskada efter ett olycksfall i arbetet år 1990. Under våren 2007 ansökte han hos Försäkringskassan dels om livränta från och med februari 2004, dels om halv sjukersättning från och med maj 2007. Försäkringskassan avslog ansökningen om livränta i beslut den 21 september 2007 med motiveringen att nedsättningen av S.H:s arbetsförmåga inte bedömdes som varaktig och inte heller kunde antas bestå under minst ett år. I ett beslut den 22 oktober 2007 beviljades han halv tidsbegränsad sjukersättning från och med maj 2007 och tre år framåt. - S.H. överklagade kassans beslut om livränta hos Länsrätten i Södermanlands län. Han anförde bl.a. att han beviljats sjukersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga och att det var inkonsekvent av Försäkringskassan att inte ta hänsyn till den nedsatta arbetsförmågan i livränteärendet. Länsrätten avslog överklagandet med motiveringen att S.H:s arbetsförmåga inte var nedsatt på ett sådant sätt att rätt till livränta förelåg. - S.H. fullföljde sin talan hos Kammarrätten i Stockholm som genom beslut den 29 augusti 2008 inte meddelade prövningstillstånd. - S.H. vidhöll i överklagande av kammarrättens beslut vad han yrkat och anfört tidigare. - Försäkringskassan medgav att S.H. beviljades prövningstillstånd i kammarrätten och anförde bl.a. följande. Försäkringskassan avslog S.H:s ansökan om livränta enbart på den grunden att hans arbetsförmåga inte var varaktigt nedsatt eller nedsatt för minst ett år. I länsrätten och kammarrätten anförde S.H. att han beviljats halv tidsbegränsad sjukersättning den 22 oktober 2007. Eftersom det var samma krav på varaktighet för nedsättningen i arbetsförmåga för rätt till livränta som för sjukersättning borde det för kammarrätten ha framstått som osäkert om länsrättens avgörande var riktigt. -Regeringsrätten (2009-11-02, Eliason, Brickman, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 34 a § andra stycket 2 förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska kammarrätten meddela prövningstillstånd om anledning förekommer till ändring i det slut till vilket länsrätten kommit. - Av 4 kap. 1 § lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring följer att det för rätt till livränta krävs att den försäkrade genom arbetsskada fått sin förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete nedsatt med minst en femtondel och att nedsättningen av arbetsförmågan är varaktig eller kan antas bestå under minst ett år. - Enligt 7 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring i dess lydelse före den 1 juli 2008 har en försäkrad, vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan, rätt till sjukersättning om nedsättningen kan antas bestå under minst ett år. - Försäkringskassan avslog S.H:s ansökan om livränta med motiveringen att nedsättningen av arbetsförmågan inte var varaktig eller kunde antas bestå under minst ett år. I beslutet om sjukersättning en månad senare har kassan på samma medicinska underlag funnit att S.H:s arbetsförmåga var till hälften nedsatt och att nedsättningen kunde antas bestå under minst ett år. S.H. har såväl i länsrätten som i kammarrätten pekat på den bristande konsekvensen i Försäkringskassans beslut. Eftersom det därför borde ha framstått som osäkert för kammarrätten om länsrättens domslut var riktigt skulle prövningstillstånd ha meddelats. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar S.H. prövningstillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hans överklagande av Länsrätten i Södermanlands läns dom den 17 april 2008 i mål nr 3636-07. (fd I 2009-10-20, McMurray)