RÅ 2009 not 168

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor / Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter då sökandens förvärv av fastighet inte hade fullföljts

Not 168. Ansökan av Fundema AB om rättsprövning av ett avvisningsbeslut avseende överklagande av ett beslut om antagande av detaljplan. - Bygg- och miljönämnden i Finspångs kommun antog den 4 november 2008 en detaljplan för kvarteret Dalen 1 m.fl. Nämndens beslut överklagades av bl.a. Fundema AB (bolaget) hos Länsstyrelsen i Östergötlands län. Bolaget anförde bl.a. att det hade fört förhandlingar med bl.a. kommunstyrelsen i Finspång rörande förvärv av en del av fastigheten Dalen 1 men att förhandlingarna hade avbrutits. Länsstyrelsen fann i beslut den 19 januari 2009 att det inte räcker med att vara tänkt som ny ägare till en fastighet för att ha rätt att överklaga en detaljplan som berör fastigheten, utan fastighetsköpet måste ha fullföljts. Bolagets talan avvisades därför. Bolaget överklagade beslutet hos regeringen.Regeringen (Miljödepartementet, 2009-03-26) fann att det inte hade framkommit att bolaget äger mark inom eller direkt angränsande till planområdet eller att det på annan grund hade rätt att överklaga kommunens planbeslut. Det förhållandet att bolaget fört förhandlingar om förvärv av fastigheten Dalen 1, som inte ledde till köpeavtal, medförde ingen annan bedömning. Regeringen fann att länsstyrelsens avvisningsbeslut var riktigt och avslog överklagandet. - Bolaget ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade att beslutet skulle upphävas och ärendet återförvisas till regeringen för en ny bedömning. Bolaget yrkade vidare inhibition. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Bolaget är i egenskap av kontrakterad köpare till fastigheten Dalen 1 sakägare och har som sådan rätt att överklaga beslutet om antagande av detaljplan. Kommunstyrelsen avbröt försäljningen av fastigheten till bolaget den 5 februari 2007 på grund av att den ansåg att en detaljplan inte gick att genomföra och att trafiksituationen i området inte kunde ges en tillfredsställande lösning. Eftersom kommunstyrelsens beslut baserades på felaktig information är bolaget alltjämt sakägare. Bolaget har under hela 2006 hållits utanför och varit helt ovetande om vad som pågått. Kommunen har agerat vårdslöst och illojalt, och bolaget har därför inlett en skadeståndsprocess mot kommunen. Bolaget är även mot denna bakgrund att anse som sakägare. - Regeringsrätten (2009-11-05, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det har i målet inte kommit fram att bolagets civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Bolagets ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Fundema AB:s ansökan om rättsprövning. (fd I 2009-10-15, Runsten)