RÅ 2009 not 169

Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor

Not 169. Ansökan av G.Ö. om rättsprövning av ett avvisningsbeslut avseende överklagande av ett beslut om antagande av detaljplan. - Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun antog den 15 november 2006 en detaljplan för småhusbebyggelse inom Härke, Valla 6:26. G.Ö. överklagade beslutet hos Länsstyrelsen i Jämtlands län, som i beslut den 18 december 2006 avvisade hennes överklagande. G.Ö. överklagade avvisningsbeslutet hos regeringen. I beslut den 1 februari 2007 fann regeringen att det inte hade kommit fram att G.Ö. bor, äger mark eller bedriver verksamhet inom eller direkt angränsande till planområdet eller att hon på annan grund hade rätt att överklaga kommunens planbeslut. Länsstyrelsens beslut att avvisa G.Ö:s överklagande var därmed riktigt. - G.Ö. framförde därefter i en skrivelse till regeringen synpunkter som fick anses innebära att hon begärde att beslutet skulle omprövas. Regeringen beslutade den 1 mars 2007 att inte vidta någon åtgärd med anledning av skrivelsen. - G.Ö. ansökte om rättsprövning av planbeslutet samt av regeringens beslut den 1 mars 2007. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Hon är ansvarig för skötseln av ängen på Valla 6:48 och Valla 6:20. Den senare fastigheten gränsar till Valla 6:26. Hon vill att hela ärendet ska omprövas och att hänsyn ska tas till hennes påpekanden. Hennes privatliv och lugn saboteras. -Regeringsrätten (2009-11-09, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det har inte kommit fram i målet att G.Ö:s civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hennes ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar G.Ö:s ansökan om rättsprövning. (fd I 2009-10-15, Lundberg)