RÅ 2009 not 180

Kommun beviljats tillstånd till förköp av fastighet / Tillstånd till förköp av fastighet (rättsprövning, avvisning) / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 180. Ansökan av I.N. om rättsprövning av beslut ang. förköp av fastighet. - Enligt köpebrev den 16 maj 1989 sålde dödsboet efter A.A. fastigheten Tolsum 7:1 i Valdemarsviks kommun till IMAR AB. Hos inskrivningsmyndigheten antecknades den 11 juli och den 10 augusti 2007 att kommunen beslutat utöva förköpsrätten och att denna bestritts. Sedan kommunen ansökt om regeringens tillstånd till förköp gavRegeringen (Miljödepartementet, 2008-10-30) kommunen det begärda tillståndet. - I.N. ansökte om rättsprövning och anförde bl.a. att köpet skett inom familjen och att någon förköpsrätt därför inte var aktuell. - Regeringsrätten (2009-12-01, Billum, Dexe, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Förköpsärendet avser en överlåtelse av fastigheten Tolsum 7:1 enligt ett avtal som, såvitt framgår av handlingarna, ingåtts mellan dödsboet efter A.A. som säljare och IMAR AB som köpare. Vad I.N. anfört ger inte stöd för att han skulle vara avtalspart vid fastighetsköpet. Inte heller de familjeförhållanden I.N. åberopat eller vad som i övrigt framkommit visar att hans civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringen avvisar I.N:s ansökan om rättsprövning. (fd II 2009-11-12, Lidin)