RÅ 2009 not 181

Tillräckligt underlag för ett förhandsbesked saknades (inkomstskatt)

Not 181. Överklagande av Skatteverket av ett förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I en ansökan om förhandsbesked frågade X AB om utdelningar och kapitalvinster på andelar i ett ryskt och ett ukrainskt bolag skulle bli skattefria enligt vad som gäller för näringsbetingade andelar. - Enligt Skatteverket kunde bolagen inte vid tillämpningen av 2 kap. 2 § och 24 kap. 13 §inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses motsvara svenska aktiebolag utan var närmast jämförbara med handelsbolag, bl.a. med hänsyn till att delägarna hade procentuella andelar i bolagen i förhållande till insatt kapital. -Skatterättsnämnden (2009-02-24, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Diurson, Gäverth, Påhlsson, Werkell) fann att förutsättningar för skattefrihet förelåg mot bakgrund av att de båda bolagen enligt terminologin i IL var obegränsat skattskyldiga i hemlandet och civilrättsligt företedde tydliga likheter med svenska aktiebolag. - Skatteverket överklagade och yrkade att utdelningar och kapitalvinster på andelarna skulle vara skattepliktiga. - X AB bestred bifall till överklagandet. - Regeringsrätten (2009-12-02, Sandström, Lundin, Brickman, Ståhl, Saldén Enérus): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Ett förhandsbesked som gäller om andelar i en utländsk asociation motsvarar andelar i ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening måste bygga på ett tillförlitligt material som belyser relevanta aspekter. De uppgifter som lämnats om de aktuella associationsformerna ger inte ett så säkert underlag för bedömningen att de av bolaget ställda frågorna kan besvaras. Förhandsbeskedet bör därför undanröjas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen. (fd I 2009-10-01, Hammarström)