RÅ 2009 not 182

En av kommunfullmäktige antagen detaljplan upphävts och kommunen ansökt om rättsprövning / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att

Not 182. Ansökan av Värmdö kommun om rättsprövning av beslut att upphäva detaljplan. -Kommunfullmäktige i Värmdö kommun (2006-12-14) antog detaljplan för Ingaröstrand 7:1 m.fl. Planens huvudsyfte var att möjliggöra åretruntboende med större byggrätt. Beslutet överklagades men Länsstyrelsen i Stockholms län (2007-05-04) avslog överklagandena. Efter överklaganden fann Regeringen (Miljödepartementet, 2008-06-18)att kommunen inte på ett tillfredsställande sätt behandlat de rättigheter som klagandena och övriga fastighetsägare i området hade och att bristerna fick anses så allvarliga att de inte kunde accepteras. Regeringen upphävde därför kommunfullmäktiges beslut. - I sin ansökan om rättsprövning yrkade kommunen att Regeringsrätten skulle pröva om regeringens beslut fattats i laga ordning samt att ärendet skulle återförvisas till regeringen för prövning av de överklagade sakfrågorna. Kommunen anförde bl.a. att regeringens prövning i ärendet gått utöver vad klagandena yrkat och att beslutet medförde stora men såväl ekonomiskt som socialt för andra enskilda som berördes av planläggningen. - Regeringsrätten (2009-12-03, Heckscher, Eliason, Dexe, Hamberg, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det aktuella regeringsbeslutet innefattar såvitt gäller Värmdö kommun inte någon prövning av en sådan enskilds rättigheter eller skyldigheter som avses i bestämmelsen. Kommunens ansökan ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar Värmdö kommuns ansökan om rättsprövning. (fd I 2009-10-29, Lundberg)