RÅ 2009 not 187

En konvention om gränsöverskridande renbete skulle undertecknas / Beslut ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter och skyldigheter då beslutet inneburit att / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) av vissa regeringsbeslut, fråga om beslut kan bli föremål för rättsprövning

Not 187. Ansökningar av B.A. m.fl. om rättsprövning av beslut om undertecknande av en konvention om gränsöverskridande renbete. - Sverige och Norge har enats om att ingå en konvention om gränsöverskridande renbete. Konventionen ska ratificeras och träder i kraft trettio dagar efter att parterna har meddelat varandra genom notväxling att de nationella konstitutionella procedurerna för ikraftträdandet är fullföljda. -Regeringen (Jordbruksdepartementet, 2009-04-08) beslutade att konventionen skulle undertecknas. - B.A. m.fl. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och yrkade bl.a. att Regeringsrätten skulle upphäva beslutet att underteckna konventionen. - Regeringsrätten (2009-12-07, Billum, Dexe, Hamberg, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Det klandrade beslutet rör Sveriges förhållande till en annan stat och innefattar inte någon prövning av de sökandes civila rättigheter och skyldigheter i den mening som avses i nämnda bestämmelse. Ansökningarna ska därför avvisas. Vid denna utgång finner Regeringsrätten inte anledning att närmare gå in på frågan om de sökandes behörighet att ansöka om rättsprövning av beslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningarna om rättsprövning. (fd II 2009-11-12, Mattsson)