RÅ 2009 not 189

Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning under sjukhusvistelse (prejudikatskäl) / Kammarrätt borde ha meddelat prövningstillstånd i mål som gällde assistansersättning (fråga om ersättning under sjukhusvistelse, prejudikatskäl)

Not 189. Överklagande av S.S. ang. assistansersättning. - S.S. var beviljad assistansersättning med upp till 6 900 timmar per sexmånadersperiod (i genomsnitt 37,5 timmar per dygn). Hon behövde två assistenter och vid vissa tillfällen tre assistenter. Hon vårdades på sjukhus den 15-28 juni och den 20-26 oktober 2006. Under dessa perioder hade hon tidvis hjälp av tre assistenter. Försäkringskassan beslutade att betala ersättning för enbart två assistenter under sjukhusvistelserna. S.S. överklagade besluten till Länsrätten i Stockholms län och yrkade assistansersättning med trippelbemanning vid uppstignings- och läggningstillfällena var tredje dag under sjukhusvistelserna. Länsrätten avslog överklagandena genom domar den 14 februari 2007. Länsrätten anförde i huvudsak att det inte var visat att befintlig sjukhuspersonal inte skulle kunna tillgodose hennes personliga behov i samband med uppstignings- och läggningsrutiner. S.S. överklagade till Kammarrätten i Stockholm som den 20 juli 2007 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. - Hos Regeringsrätten yrkade S.S. prövningstillstånd skulle meddelas i kammarrätten. Försäkringskassan medgav yrkandet och anförde bl.a. följande. När särskilda skäl anses föreligga för att lämna assistansersättning under en sjukhusvistelse ska ingen bedömning göras av om ersättningen ska lämnas endast med ett visst antal timmar eller för ett visst antal assistenters arbetsinsats, såvida det inte finns uppenbara skäl för en sådan bedömning. I detta fall anser Försäkringskassan att det inte föreligger sådana skäl varför S.S., inom ramen för beviljade assistanstimmar, har möjlighet att själv avgöra hur många timmar och assistenter hon vill använda under nu aktuella sjukhusvistelser. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. -Regeringsrätten (2009-12-08, Sandström, Eliason, Lundin, Brickman, Saldén Enérus):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 34 a § andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291), FPL, framgår att prövningstillstånd i kammarrätt meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (1), det förekommer anledning till ändring i det slut vartill länsrätten kommit (2) eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (3). - Enligt 4 § första stycket lagen (1993:389) om assistansersättning lämnas inte assistansersättning vid sjukhusvistelse. Enligt andra stycket kan, om särskilda skäl föreligger, assistansersättning lämnas även för tid då den funktionshindrade vårdas för kortare tid på sjukhus. - Det finns inte något avgörande från Regeringsrätten som gäller frågan om personlig assistans under tid när den funktionshindrade vårdas på sjukhus. Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Därför ska prövningstillstånd i kammarrätten meddelas enligt 34 a § andra stycket 1 FPL. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten upphäver det överklagade beslutet och meddelar S.S. tillstånd för prövning i Kammarrätten i Stockholm av hennes överklagande av Länsrätten i Stockholms läns domar den 14 februari 2007. Handlingarna överlämnas till kammarrätten för fortsatt behandling. (fd I 2009-11-11, Berglund)