Upphävd författning

Lag (1993:389) om assistansersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1993-05-27
Ändring införd
SFS 1993:389 i lydelse enligt SFS 2008:202
Ikraft
1994-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna medel till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning).

2 §  Frågor om assistansersättning handläggs av Försäkringskassan.

[S2]I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och anmälan m.m. Lag (2004:827).

Prop. 2003/04:152: I andra stycket görs en ändring med anledning av de ändringar som föreslås i 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799). Dessa innebär bl.a. att forumbestämmelserna för handläggning i en allmän försäkringskassa upphävs eftersom den nya Försäkringskassan utgör en rikstäckande myndighet.

Assistansersättning

3 §  Den som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade har, utom i fall som anges i 4 §, rätt att för sin dagliga livsföring få assistansersättning enligt denna lag om han eller hon har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov under i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan.

[S2]Assistansersättning lämnas för tid efter det att den ersättningsberättigade har fyllt 65 år endast om

[S3]1 ersättning har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller

 1. ansökan inkommer till Försäkringskassan senast dagen före 65-årsdagen och därefter blir beviljad.

[S4]Antalet assistanstimmar får inte utökas efter det att den ersättningsberättigade har fyllt 65 år.

[S5]Personlig assistans har i denna lag samma betydelse som i 9 a § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2004:827).

 • RÅ 2008:17:Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat barn har bestämts utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken.
 • HFD 2011 not 81:Omfattningen av assistansersättning till ett svårt funktionshindrat barn bestämdes utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken
 • RÅ 1996:24:Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
 • RÅ 2010:53:Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.
 • HFD 2013:81:Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder.
 • RÅ 2003:33:En funktionshindrad med en i vuxen ålder förvärvad hjärnskada avseende främst minnesfunktion och orienteringsförmåga har inte ansetts berättigad till assistansersättning.

3 a §  Assistansersättning lämnas endast under förutsättning att den används för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Förordning (2008:202).

Prop. 2007/08:61: Paragrafen är ny och innehåller ett krav på att assistansersättningen ska användas på ett visst sätt. Denna ska antingen användas för att köpa personlig assistans eller, om den ersättningsberättigade själv har anställt sina personliga assistenter, betala kostnader som har samband med anställningen. Ersättningen lämnas således endast under förutsättning att den bekostar de i paragrafen angivna ändamålen.

Med uttrycket köp avses inte något annat än den innebörd uttrycket normalt ...

4 §  Assistansersättning lämnas inte för tid då den funktionshindrade

 1. vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett landsting,
 2. vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun eller ett landsting,
 3. bor i en gruppbostad, eller
 4. vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

[S2]Om särskilda skäl föreligger, kan assistansersättning lämnas även för tid då den funktionshindrade vårdas för kortare tid på sjukhus eller deltar i verksamhet enligt första stycket 4.

[S3]Assistansersättning lämnas inte för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Lag (1996:535).

 • RÅ 2004:90:Funktionshindrad, som beviljats boende i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har ansetts inte kunna få assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) när han deltar i daglig verksamhet utanför gruppboendet.

Ansökan och beslut m.m.

5 §  Ansökan om assistansersättning skall göras skriftligen hos Försäkringskassan.

[S2]Om någon hos en kommun har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, skall kommunen, om den enskilde kan antas ha rätt till assistansersättning, anmäla detta till Försäkringskassan. I sådant fall skall Försäkringskassan även utan ansökan pröva frågan om assistansersättning.

[S3]Assistansersättning får inte lämnas för längre tid tillbaka än en månad före den månad då ansökan eller anmälan gjorts. Lag (2005:332).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelserna i första stycket ändras på så sätt att ansökan framdeles skall göras hos den nya Försäkringskassan. Med hänsyn till att den nya Försäkringskassan är en rikstäckande myndighet slopas bestämmelsen om att en försäkringskassa får uppdra åt en annan försäkringskassa att handlägga ett ärende enligt denna lag.

<a href="https://lagen.nu/prop/2003/04:152" ...

6 §  Assistansersättning skall beviljas för ett visst antal timmar per vecka, månad eller längre tid, dock längst sex månader, då den enskilde har behov av personlig assistans för sin dagliga livsföring (beviljade assistanstimmar).

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter om beräkning av assistansersättningen. Lag (1996:535).

 • RÅ 2008:17:Omfattningen av assistansersättningen till ett svårt funktionshindrat barn har bestämts utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken.
 • HFD 2011 not 81:Omfattningen av assistansersättning till ett svårt funktionshindrat barn bestämdes utan beaktande av föräldraansvaret enligt föräldrabalken

7 §  Rätt till assistansersättning för den som erhåller sådan ersättning skall omprövas sedan två år förflutit från det att frågan om rätt till ersättning senast prövades och vid väsentligt ändrade förhållanden.

[S2]För person som erhåller assistansersättning efter det att han eller hon har fyllt 65 år får omprövning endast ske vid väsentligt ändrade förhållanden.

[S3]Ändring av assistansersättning vid väsentligt ändrade förhållanden skall gälla från och med den månad då anledning till ändringen uppkom. Lag (2000:1031).

8 §  Om det inte utan betydande dröjsmål kan avgöras om någon har rätt till assistansersättning men det finns sannolika skäl för att sådan rätt föreligger, ska Försäkringskassan besluta att ersättning ska betalas ut med ett skäligt belopp om detta är av väsentlig betydelse för den funktionshindrade. Detsamma gäller om det står klart att rätt till assistansersättning föreligger men ersättningens belopp inte kan bestämmas utan betydande dröjsmål. För sådan ersättning får föreskrivas särskilda villkor.

[S2]Om det senare bestäms att assistansersättning inte ska lämnas eller ska lämnas med lägre belopp, är den ersättningsberättigade inte skyldig att betala tillbaka utbetald ersättning i andra fall än som anges i 16 och 16 a §§. Förordning (2008:202).

Prop. 2007/08:61: Ändringen i andra stycket anger att återbetalning av ersättning som betalats ut enligt denna paragraf ska ske också i de fall ersättningen inte har använts för köp av personlig assistans eller kostnader för personliga assistenter.

9 §  Den som erhåller assistansersättning skall, om förhållandena ändras så att rätten till ersättningen påverkas, genast anmäla detta hos Försäkringskassan.

[S2]Om den som erhåller assistansersättning har legal ställföreträdare enligt föräldrabalken gäller upplysningsskyldigheten i stället denne. Lag (2004:827).

Utbetalning

10 §  Assistansersättning utbetalas månadsvis med visst belopp för det antal beviljade assistanstimmar som assistans lämnats. Assistansersättning utges med det belopp per timme som regeringen fastställer för varje år.

[S2]Om det föreligger särskilda skäl kan Försäkringskassan, efter ansökan, besluta att en ersättningsberättigad skall få ersättning med ett högre belopp än det som regeringen fastställt. Detta belopp får dock inte överstiga det fastställda beloppet med mer än tolv procent.

[S3]Som kostnad för personlig assistans anses inte i något fall ersättning som den enskilde själv lämnar

 1. till någon som han lever i hushållsgemenskap med, eller
 2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2-4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete.

[S4]Utbetalning av assistansersättning för en viss månad får grundas på ett beräknat antal assistanstimmar för den månaden. Avräkning för större avvikelser skall då ske senast andra månaden efter den då den preliminära utbetalningen skett. Slutavräkning skall ske senast två månader efter utgången av varje tidsperiod för vilken assistansersättning beviljats. Lag (2004:827).

 • HFD 2011:74:Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.
 • RÅ 2004:16:Funktionshindrat barn som har arbetsledaransvar för sina personliga assistenter har inte ansetts berättigat till förhöjd ersättning för den arbetsledande uppgiften då den utförts av en förälder.

11 §  Om den ersättningsberättigade genom kommunen fått biträde av personlig assistent får Försäkringskassan besluta att assistansersättningen skall betalas ut till kommunen i den utsträckning den motsvarar kommunens avgift för assistansen. Lag (2004:827).

12 §  Om en ersättningsberättigad till följd av ålderdomssvaghet, sjuklighet, långvarigt missbruk av beroendeframkallande medel eller någon annan liknande orsak är ur stånd att själv ta hand om assistansersättningen, får Försäkringskassan besluta att ersättningen skall betalas ut till en kommunal myndighet eller till någon annan person för att användas till kostnader för personlig assistans till den ersättningsberättigade. Lag (2004:827).

Handläggning m.m.

13 § Har upphävts genom lag (2007:1006).

14 §  Den kommun i vilken den som ansöker om eller erhåller assistansersättning är bosatt skall, om det inte är obehövligt, höras i ärenden enligt denna lag.

15 §  Beslut om assistansersättning och beslut enligt 11 och 12 §§ skall sändas till den kommun inom vilken den enskilde bor.

Återbetalning

16 §  Försäkringskassan skall besluta om återbetalning av assistansersättning, om den som erhållit ersättning eller hans ställföreträdare genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom att underlåta att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på annat sätt har förorsakat att ersättning har lämnats felaktigt eller med för högt belopp. Detsamma gäller om ersättning i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och den som erhållit ersättning eller hans ställföreträdare skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan efterge kravet på återbetalning helt eller delvis.

[S2]Vid en senare utbetalning till någon som skall betala tillbaka ersättning enligt första stycket får Försäkringskassan hålla inne ett skäligt belopp i avräkning på vad som har lämnats för mycket.

[S3]Om en person som har befunnits återbetalningsskyldig enligt första stycket har träffat avtal med Försäkringskassan om en avbetalningsplan eller har medgetts anstånd med betalningen av det återkrävda beloppet, skall ränta tas ut på beloppet. Räntan skall tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. Räntan skall beräknas från den dag då avtalet om avbetalningsplanen träffades eller anstånd medgavs, dock inte för tid innan återkravet förfallit till betalning.

[S4]Om ett belopp som har återkrävts enligt första stycket inte betalas i rätt tid, skall dröjsmålsränta tas ut på beloppet. För uttag av dröjsmålsränta gäller i tillämpliga delar räntelagen (1975:635).

[S5]Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge kravet på ränta enligt tredje och fjärde styckena. Lag (2007:203).

16 a §  Den ersättningsberättigade ska utan uppmaning betala tillbaka sådan ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans eller för kostnader för personliga assistenter. Återbetalning ska göras senast i samband med slutavräkningen enligt 10 §.

[S2]Om återbetalning enligt första stycket inte görs får Försäkringskassan besluta om återbetalning enligt 16 §. Förordning (2008:202).

Prop. 2007/08:61: Paragrafen är ny och anger att om assistansersättningen inte har använts för att köpa assistans eller betala kostnader för personliga assistenter ska den ersättningsberättigade utan uppmaning betala tillbaka den delen av ersättningen till Försäkringskassan. Paragrafens första stycke innebär således att den ersättningsberättigade frivilligt ska betala den del av assistansersättningen som inte har använts i enlighet med 3 a § till Försäkringskassan. Sådan återbetalning kan också ske genom ...

 • HFD 2011:74:Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.

Överklagande m.m.

17 §  Föreskrifterna i 20 kap.10-13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring om omprövning och ändring av Försäkringskassans beslut samt överklagande av Försäkringskassans och domstols beslut skall tillämpas i ärenden om assistansersättning.

[S2]Ett beslut i ett ärende om assistansersättning skall gälla omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2004:827).

 • RÅ 2000:55:I ett mål enligt lagen (1993:389) om assistansersättning har försäkringskassan beviljat ersättning men förordnat att utbetalning inte får ske förrän beslutet vunnit laga kraft. I avsaknad av särskilt förordnande om verkställigheten har länsrättens dom, varigenom Riksförsäkringsverkets överklagande avslagits, ansetts gälla omedelbart enligt 17 § andra stycket nämnda lag.
 • RÅ 1996:24:Förutsättning för inhibition i mål om ersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Övriga bestämmelser

18 §  I fråga om ersättning enligt denna lag tillämpas följande föreskrifter i lagen (1962:381) om allmän försäkring, nämligen

[S2]20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning,

[S3]20 kap. 5 § om preskription,

[S4]20 kap. 6 § om förbud mot utmätning och om överlåtelse,

[S5]20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter,

[S6]20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder. Lag (2004:827).

19 §  För den som beviljats personlig assistans enligt denna lag skall den kommun där den

[S2]ersättningsberättigade är bosatt, ersätta kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna per vecka. Lag (1997:722).

20 §  När en person har beviljats assistansersättning enligt 6 § skall Försäkringskassan underrätta den kommun där den ersättningsberättigade är bosatt om beslutet och det belopp som kommunen skall betala. Kommunen skall även underrättas om ändringar av beslutet, om dessa har betydelse för kommunens ersättningsskyldighet.

[S2]Kommunen skall månadsvis betala det angivna beloppet till Försäkringskassan. Kommunen har rätt att ta del av den slutavräkning som skall göras enligt 10 §. Har kommunen betalat ersättning med ett för högt belopp skall beloppet återbetalas från Försäkringskassan. Lag (2004:827).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:321, Prop. 1992/93:159, Bet. 1992/93:SoU19
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1993:1342) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:61, Prop. 1993/94:58, Bet. 1993/94:SoU13
  Omfattning
  ändr. 6, 10 §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1702) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:107, Prop. 1994/95:77, Bet. 1994/95:SoU7
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-02-01

Lag (1996:535) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Beslut om assistansersättning som fattats före den 1 juli 1996 får, trots vad som sägs i 7 §, omprövas av försäkringskassan utan att två år förflutit sedan frågan om rätt till ersättning senast prövades.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:262, Prop. 1995/96:146, Bet. 1995/96:SoU15
  Omfattning
  ändr. 3, 4, 6, 16 §§
  Ikraftträder
  1996-07-01

Lag (1997:283) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Prop. 1996/97:121, Bet. 1996/97:SfU10
  Omfattning
  ändr. 18 §
  Ikraftträder
  1997-10-01

Lag (1997:564) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:284, Prop. 1996/97:150, Bet. 1996/97:FiU20
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1997-09-01

Lag (1997:722) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:5, Prop. 1996/97:146, Bet. 1997/98:SoU4
  Omfattning
  nya 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:100) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller 17 § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:153, Prop. 1997/98:41, Bet. 1997/98:SfU8
  Omfattning
  ändr. 17, 18 §§
  Ikraftträder
  1998-07-01

Lag (1999:819) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om assistansersättning för tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:12, Prop. 1998/99:119, Bet. 1999/2000:SfU3
Omfattning
ändr. 2, 5 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2000:1031) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. En person som före den 1 januari 2001 har uppburit assistansersättning enligt denna lag men som ersättningen har upphört för på grund av att han eller hon har fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå ersättning tidigast fr.o.m. den 1 januari 2001. Ersättningen skall grundas på det beslut som gällde närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till den allmänna försäkringskassan senast den 31 december 2002.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:23, Prop. 2000/01:5, Bet. 2000/01:SoU3
Omfattning
ändr. 3, 7, 13 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2004:644) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar eller anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:273, Prop. 2003/04:100, Bet. 2003/04:FiU21
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2004:827) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:332) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar eller anmälningar som gjorts före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:233, Prop. 2004/05:96, Bet. 2004/05:SfU14
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2007:203) om ändring i lagen (1993:289) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:134, Prop. 2006/07:49, Bet. 2006/07:SfU6
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2007:1006) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Förarbeten
Rskr. 2007/08:13, Prop. 2006/07:117, Bet. 2007/08:SfU3
Omfattning
upph. 13 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2008:202) om ändring i lagen (1993:389) om assistansersättning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008. De nya bestämmelserna tillämpas på assistansersättning som beviljas för tid efter ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2007/08:158, Prop. 2007/08:61, Bet. 2007/08:SoU13
Omfattning
ändr. 8 §; nya 3 a, 16 a §§
Ikraftträder
2008-07-01

Ändring, SFS 2010:111

Omfattning
upph.