RÅ 2009 not 193

Ansökan av Y.T. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen

Not 193. Ansökan av Y.T. om prövning av statsråds beslut om förvar enligt utlänningslagen. - Skellefteå tingsrätt dömde den 19 september 2006 Y.T., medborgare i Republiken Kongo, för försök till mord m.m. till fängelse i fem år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit. Y.T. kunde villkorligt friges från fängelsestraffet tidigast den 13 november 2009. - Y.T. ansökte om att regeringen skulle upphäva utvisningsbeslutet och att verkställigheten av utvisningsbeslutet skulle inhiberas i avvaktan på regeringens beslut. -Justitieministern (2009-11-10):Verkställigheten av utvisningsbeslutet inhiberas enligt 12 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716) för tiden till dess annat bestäms eller regeringen avgör ärendet. Y.T. ska i samband med att han villkorligt friges från fängelsestraffet tas i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen, eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Y.T. yrkade hos Regeringsrätten att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han skulle försättas på fri fot. I andra hand yrkade han att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. - Han anförde i huvudsak följande. Ett förvarstagande ska endast användas som ett led i en planerad verkställighet och får inte användas med syfte att straffa den förvarstagne för tidigare brottslighet eller för bristande samarbetsvilja. Det är endast undanhållanderisken och risken för fortsatt brottslighet som ska vara avgörande för bedömningen huruvida skäl för förvar föreligger. En eventuell verkställighet ligger med största sannolikhet långt fram i tiden. Skälen för ett fortsatt förvarstagande kan inte anses uppväga det intrång och de men som åtgärden innebär för honom. Det är inte visat att han tidigare under vistelsen i Sverige har hållit sig undan från svenska myndigheter. Det föreligger inte någon påtaglig undanhållanderisk som motiverar ett kvarhållande i förvar. Han kommer att rätta sig efter det beslut som senare kommer att meddelas i utvisningsärendet. Han kommer att bo med sin fru och sina två barn under den tid som utvisningsärendet handläggs. Han har under den tid som han varit frihetsberövad regelbundet fått stöd och hjälp av en psykolog. Han har haft besök av sin familj både frekvent och regelbundet. Behandlingen har haft effekt och det saknas i dag tillräcklig grund för antagandet att han ska komma att bedriva brottslig verksamhet i Sverige. - Regeringsrätten (2009-12-16, Billum, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd II 2009-12-09, Wahlberg)