RÅ 2009 not 194

Ansökan av A.J. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 194. Ansökan av A.J. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Justitieministern fann vid en omprövning den 2 november 2009 enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716) att A.J. skulle kvarbli i förvar. Efter det att Polismyndigheten i Västra Götalands län övertagit ansvaret som handläggande myndighet av förvarsfrågan beslutade myndigheten den 13 november 2009 att A.J. alltjämt skulle hållas i förvar. Detta beslut överklagade A.J. till Länsrätten i Göteborg (migrationsdomstolen). Migrationsdomstolen konstaterade i ett beslut den 20 november 2009 att polismyndighetens beslut endast utgjorde ett ställningstagande enligt 10 kap. 9 § fjärde stycket utlänningslagen i frågan om det fortfarande fanns skäl att hålla A.J. i förvar och att beslutet därför inte var föranlett av skyldigheten att ompröva förvarsbeslutet enligt första stycket i lagrummet. Migrationsdomstolen fann mot den bakgrunden att det fortfarande var justitieministerns beslut den 2 november 2009 och inte polismyndighetens beslut den 13 november 2009 som var bärare av tvångsåtgärden. Migrationsdomstolen konstaterade därefter att det enligt 14 kap. 9 § tredje stycket utlänningslagen var Regeringsrätten som i den aktuella situationen skulle pröva om förvarsåtgärden skulle bestå. På grund av detta och då A.J. yrkade att han skulle försättas på fri fot överlämnade domstolen prövningen av förvarsfrågan till Regeringsrätten. - Regeringsrätten fann att migrationsdomstolens bedömning var riktig och behandlade A.J:s överklagande av Polismyndigheten i Västra Götalands läns beslut som en begäran om att Regeringsrätten skulle pröva justitieministerns beslut den 2 november 2009. - A.J. yrkade att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot. Han anförde bl.a. följande. Han har återkallat sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och uttryckt en stark önskan om att återvända till Irak. Han har även återkallat sin ansökan hos regeringen om upphävande av Göteborgs tingsrätts utvisningsbeslut. Han har därför ingen anledning att, om han försätts på fri fot, motsätta sig verkställighet av utvisningsbeslutet genom att hålla sig undan. Han kommer tvärtom att hålla nödvändiga kontakter med svenska myndigheter och även underrätta dem om sin bostadsadress och hemresa till Irak. Det föreligger inte heller någon risk för att han ska bedriva någon brottslig verksamhet i Sverige. Att hålla honom i förvar är ett oproportionerligt ingrepp i hans personliga frihet. Det är i vart fall tillräckligt att han ställs under uppsikt och åläggs anmälningsplikt. -Regeringsrätten (2009-12-16, Billum, Kindlund, Knutsson, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska stå fast. (fd II 2009-12-09, Lif)