RÅ 2009 not 195

Ansågs inte avse prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter (avvisning) / Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan

Not 195. Ansökan av T.N. om rättsprövning av beslut om antagande av detaljplan. - Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 7 juni 2005 att anta detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) inom stadsdelen Stora Essingen. Sedan beslutet överklagats avslog Länsstyrelsen i Stockholms län överklagandena i beslut den 28 oktober 2005. Beslutet överklagades till regeringen, som i beslut den 19 oktober 2006 avslog överklagandena. - T.N. överklagade regeringens beslut och anförde i huvudsak följande. Beslutet att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövdes var felaktigt, då konstgrässystem erfordrar mycket bra dräneringssystem. I dag saknas avlopp och dränering. Idrottsplatsen är belägen på ca tre meters höjd över intilliggande fastigheter, varför det måste klargöras hur evakuering av vatten efter skyfall ska anordnas utan att befintligt avloppssystem i angränsande kvarter överbelastas. Hälsoproblem med olika sorters konstgräs måste utredas innan anläggning sker för att förhindra att angränsande fastigheter utsätts för en dålig konstgräsprodukt som kan alstra allergier, vilket eventuellt medför men i nyttjanderätten för de närboende och kan medföra utdragna processer mot staden. -Regeringsrätten (2009-12-17, Heckscher, Eliason, Almgren, Dexe, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringens beslut kan inte överklagas. Regeringsrätten behandlar därför T.N:s skrivelse som en ansökan om rättsprövning av regeringens beslut. - Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - Enligt handlingarna i målet bor T.N. på en fastighet som ligger utanför planområdet. Det har inte kommit fram i målet att T.N:s civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hans ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar T.N:s ansökan om rättsprövning. (fd I 2009-12-10, Rosenquist Robertson)