RÅ 2009 not 196

Anteciperad utdelning skulle anses mottagen vid utgången av det beskattningsår då utdelningen anteciperas i räkenskaperna och omräknas till svenska kronor vid den tidpunkten (förhandsbesked)

Not 196. Överklagande av X AB av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - X AB (bolaget) är moderföretag i X-koncernen. Bolaget äger samtliga andelar i koncernens centrala holdingbolag, X Group Holding BV (GHBV). Under år 2008 avsåg X AB att intäktsföra en anteciperad utdelning från GHBV. I X AB:s räkenskaper för år 2008 skulle utdelningen tas upp i svenska kronor. Bolaget frågade om omräkningen av utdelningsbeloppet skulle ske enligt den kurs som gällde vid den tidpunkt då utdelningen anteciperades i bolagets redovisning eller när utdelningen beslutades i GHBV.Skatterättsnämnden (2009-04-16, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Påhlsson, Sjökvist, Werkell): Förhandsbesked.Vid inkomstbeskattningen ska X AB anses ta emot utdelningen vid utgången av beskattningsåret för vilket den anteciperas i bolagets räkenskaper omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid den tidpunkten. - Motivering. I Rådets för Finansiell Rapportering (RFR) rekommendation RFR 2.1, Redovisning för juridiska personer, punkt 37, anges att koncernbidrag redovisas i det givande och det mottagande företaget det år som koncernbidraget avser. Det sägs vidare att i analogi härmed ska ett moderföretag redovisa anteciperad utdelning från dotterföretag i det fall moderföretaget har rätt att ensamt besluta om utdelningens storlek och moderföretaget innan dess finansiella rapporter publiceras fattat beslut om utdelningens storlek samt säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterföretagets utdelningskapacitet. - X AB äger samtliga aktier i ett nederländskt bolag. Bolaget avser att i redovisningen och i enlighet med nämnda rekommendation antecipera utdelning från dotterbolaget omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid anteciperingstidpunkten den 31 december 2008. - X AB frågar vilket belopp i svenska kronor som ska behandlas som utdelning vid inkomstbeskattningen. Bolaget anser att det är utdelningen i utländsk valuta omräknad till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller när utdelningen beslutas av bolagsstämman i dotterbolaget. Skatteverket anser att omräkningen ska ske enligt den valutakurs som gäller vid anteciperingstidpunkten. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning. Ifrågavarande utdelning utgör i skattemässigt hänseende inkomst av näringsverksamhet. - Enligt 14 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska resultatet av näringsverksamhet beräknas enligt bokföringsmässiga grunder. I andra stycket anges bl.a. att inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår som de hänför sig till enligt god redovisningssed. - I rättsfallet RÅ 2000 ref. 64 har både frågan om skatteplikt och beskattningstidpunkt för anteciperad utdelning prövats. Skatteplikten bedöms enligt avgörandet av förhållandena under det beskattningsår till vilket utdelningen är hänförlig. På motsvarande sätt knyts beskattningstidpunkten till antecipering som skett enligt god redovisningssed. - Med de förutsättningar som lämnats i ansökan är den anteciperade utdelningen hänförlig till beskattningsåret 2008. Det anförda leder enligt Skatterättsnämndens mening därför till att utdelningen ska räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gäller vid beskattningsårets utgång. Att utdelningen inte ska tas upp följer av 24 kap. 17 § IL. - X AB överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle ändra förhandsbeskedet och förklara att som utdelning ska behandlas ett belopp som beräknas med tillämpning av den valutakurs som gäller vid den tidpunkt då utdelningen beslutas av bolagsstämman i dotterbolaget GHBV. X AB anförde bl.a. följande. Med Skatterättsnämndens inställning kan skattekonsekvenserna bli olika för två moderbolag som i samma utländska valuta får lika stor utdelning men där det ena moderbolaget väljer att föregripa utdelningsbeslutet genom antecipering i redovisningen och det andra moderbolaget väljer att invänta utdelningsbeslutet i dotterbolaget innan utdelningen intäktsförs. Enligt X AB:s mening ska utdelningen alltid bestämmas med utgångspunkt i den valutakurs som gäller när utdelningen har beslutats av behörigt bolagsorgan. Dessförinnan föreligger inte någon utdelning. Det finns inte någon fordran i civilrättslig mening före utdelningsbeslutet och den anteciperade utdelningen motsvaras inte heller av någon skuld i dotterbolaget. Med X AB:s inställning får valutakursförändringar fram till utdelningsbeslutet inte några skattemässiga konsekvenser när utdelningen är skattefri. Anteciperad utdelning kommer då att behandlas på samma sätt som utdelning som inte anteciperas. - Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked. - Regeringsrätten (2009-12-17, Sandström, Eliason, Lundin, Brickman, Saldén Enérus):Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. (fd I 2009-11-11, H. Dunnington)