RÅ 2009 not 198

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter, då de var innehavare av och boende i en bostadsrätt i fastighet i direkt anslutning till planområdet

Not 198. Ansökan av B.M. och I.M. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. - Sedan ny detaljplan antagits för Sanatoriet 7 i Varbergs kommun avslogs överklaganden av planen slutligen av regeringen i beslut den 14 februari 2008. - B.M. och I.M. ansökte om rättsprövning av regeringens beslut och anförde bl.a. följande. De är innehavare av och bor i en bostadsrätt i en fastighet som är belägen helt intill området för den nu antagna detaljplanen. Detaljplanefrågan berör i högsta grad deras boendemiljö på sätt de redovisat i sina inlagor. Planbeslutet påverkar även deras ekonomiska situation genom att beslutet kraftigt förringar värdet på deras bostadsrätt. -Regeringsrätten (2009-12-17, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - B.M. och I.M. är innehavare av och bor i en bostadsrätt i en fastighet som ligger i direkt anslutning till planområdet. De äger inte någon fastighet som påverkas av planen. Vad de anfört och vad som i övrigt kommit fram visar inte att de på annan grund ska anses berörda av planen annat än indirekt. Deras civila rättigheter eller skyldigheter kan därmed inte anses berörda av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Ansökan om rättsprövning ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2009-11-26, Lidin)