RÅ 2009 not 199

Rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut, plan- och bygglagen, detaljplanefrågor, beslut att anta detaljplan / Ansågs inte avse prövning av sökandenas civila rättigheter eller skyldigheter då hon inte var innehavare av fastighet inom eller i direkt anslutning till planområdet

Not 199. Ansökan av I.Ö. om rättsprövning av ett beslut om antagande av detaljplan. - Sedan ny detaljplan antagits för Rosteriet 7 m.m. i Stockholms kommun avslogs överklaganden av planen slutligen av regeringen i beslut den 28 maj 2009. - I.Ö. ansökte om rättsprövning och yrkade att Regeringsrätten skulle upphäva regeringens beslut och att detta skulle leda till att även Stadsbyggnadsnämndens beslut om antagande av planen upphävdes. Hon yrkade vidare att Regeringsrätten skulle bestämma att regeringens beslut tills vidare inte skulle gälla. Hon åberopade vad hon anfört hos regeringen och tillade bl.a. att regeringen inte prövat vad hon överklagat. -Regeringsrätten (2009-12-17, Billum, Eliason, Hamberg, Jermsten, Stenman):Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. - I.Ö. är enligt handlingarna i målet boende i en fastighet som inte ligger inom eller i direkt anslutning till planområdet. Hon äger såvitt framkommit inte någon fastighet som påverkas av planen och det har inte framkommit att hon på annan grund ska anses berörd av planen annat än indirekt. Hon har därmed inte visat att hennes civila rättigheter eller skyldigheter berörs av regeringens beslut i den mening som avses i artikel 6.1 i Europakonventionen. Hennes ansökning om rättsprövning ska därför avvisas. - Yrkandet om inhibition föranleder därmed ingen åtgärd. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning. (fd II 2009-11-26, Lidin)