RÅ 2009 not 2

Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen

Not 2. Ansökan av T.G. om prövning av statsråds beslut om fortsatt förvar enligt utlänningslagen. - Hovrätten för nedre Norrland dömde den 17 januari 2007 T.G., medborgare i Eritrea, för våldtäkt m.m. till fängelse i tre år samt utvisade honom ur Sverige med förbud att återvända hit. T.G. ansökte om att regeringen skulle upphäva eller mildra utvisningsbeslutet. Justitieministern beslutade den 6 oktober 2008 dels att inhibera verkställigheten av utvisningsbeslutet för tiden till dess annat bestämdes eller regeringen avgjorde ärendet, dels att T.G. i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet skulle tas i förvar. I enlighet härmed togs T.G. i förvar i samband med villkorlig frigivning från fängelsestraffet den 7 oktober 2008. - Regeringsrätten förklarade i beslut den 28 november 2008 att förvarsbeslutet skulle stå fast. - Förhandling i förvarsfrågan hölls den 27 november 2008 vid Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen. -Chefen för Justitiedepartementet (2008-12-04) fattade följande beslut. T.G. ska kvarbli i förvar enligt 10 kap. 1 § andra stycket 3 och tredje stycket utlänningslagen (2005:716), eftersom det på grund av hans personliga förhållanden och omständigheterna i övrigt finns anledning att anta att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. De angivna omständigheterna anses utgöra sådana synnerliga skäl som avses i 10 kap. 4 § andra stycket utlänningslagen. - Hos Regeringsrätten yrkade T.G. i första hand att förvarsbeslutet skulle upphävas och att han omedelbart skulle försättas på fri fot och i andra hand att uppsikt skulle anses vara en tillräcklig åtgärd. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Det föreligger inte sådana synnerliga skäl som krävs för ett fortsatt förvarstagande. Den enda verkställighetsåtgärd som Justitiedepartementet har vidtagit är en begäran till UD-KSA som gjordes den 16 december 2008. Det kan således konstateras att det förflutit mer än två månader efter det att det första förvarsbeslutet togs innan Justitiedepartementet vidtog någon åtgärd. Han har inte på något sätt motverkat utredningen och den långa förvarstiden kan på inget sätt tillskrivas hans handlande. Vidare kan konstateras att han är placerad på anstalt. Det finns för närvarande inget gällande placeringsbeslut från Migrationsverkets sida. Verkets beslut av den 6 oktober 2008 gällde för det tidigare förvarsbeslutet. Även denna omständighet talar för att han ska släppas ur förvaret. Det är fullt tillräckligt att ställa honom under uppsikt. - Regeringsrätten (2009-01-22, Billum, Nordborg, Brickman, Jermsten, Stenman): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten finner inte skäl att upphäva förvarsbeslutet. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten förklarar att förvarsbeslutet ska bestå. (fd II 2009-01-21, Wahlberg)