RÅ 2009 not 25

Återföring av felaktigt uppgiven goodwillpost skulle göras bara med det belopp som dragits av som avskrivning för beskattningsåret

Not 25. Överklagande av AQ Elautomatik AB i mål ang. inkomsttaxering 1998. - Enligt ett den 1 mars 1996 tecknat avtal övertog AQ Elautomatik AB (bolaget) vissa tillgångar och skulder från Elautomatik Miljö & Kompani AB. Det köpande och säljande bolaget hade samma ägarstruktur och samma personal. Bolaget bedrev efter köpet samma verksamhet i samma lokaler som det säljande bolaget tidigare gjort. I samband med överlåtelsen upptogs tillgångarna till de bokförda värden som det säljande bolaget hade tagit upp i sina räkenskaper med ett undantag som inte är av betydelse här. Dessutom tog bolaget upp en goodwillpost om 5 000 000 kr i sina räkenskaper. I det säljande bolaget fanns inte något goodwillvärde upptaget i balansräkningen. Bolaget angav att goodwillposten utgjorde värdet på rörelsen och att beloppet bestämts till ett genomsnittligt resultat före bokslutsdispositioner under de tre närmast föregående räkenskapsåren. Skattemyndigheten beslutade att återföra hela det bokförda goodwillvärdet till beskattning samt att påföra bolaget skattetillägg på ett underlag av det återförda beloppet. Myndigheten anförde följande skäl för sina beslut. Av bolagets uppgifter följer att det är bolagets betalningsförmåga som har bestämt priset på goodwillen. Överlåtelsen har därför skett till ett pris som är långt under marknadsmässigt pris. Bolaget anser således att marknadspriset för de köpta tillgångarna är mycket högre än det pris som har betalats. Vid bestämmande av marknadspriset på en rörelse gör man i regel en beräkning av framtida avkastning. Av överlåtelseavtalet framgår att den framtida avkastningen bedömts som osäker på grund av vissa faktorer, innefattande framtida kunder och företagsledning. Dessa faktorer påverkar marknadsvärdet negativt. Ändå påstår bolaget att marknadsvärdet är högre än det betalade priset. Av vad som framkommit gör skattemyndigheten den bedömningen att priset på goodwillen inte har bestämts på affärsmässiga grunder. Säljare och köpare har indirekt varit samma personer eftersom både säljande och köpande bolag ägts av samma personer. Värdet av goodwillen har därför inte bestämts av två motstående parter. Genom att goodwill lagts till vid försäljningen har säljarna fått mer betalt för sina aktier, beroende på att köpeskillingen bestämts bl.a. utifrån den obeskattade vinsten i det säljande bolaget, som ökat med 5 000 000 kr genom förfarandet. Genom att föra över rörelsen till ett nytt bolag med samma ägare har bolaget skapat ett goodwillvärde. Enligt skattemyndighetens bedömning har något avskrivningsbart goodwillvärde inte förvärvats av bolaget. De angivna omständigheterna har inte framgått av bolagets deklaration och oriktig uppgift har därför lämnats. Förutsättning för såväl eftertaxering som påförande av skattetillägg föreligger således och något skäl för befrielse från skattetillägget har inte framkommit. - Bolaget överklagade skattemyndighetens beslut.Länsrätten i Skåne län (2003-11-26, Linderot och tre nämndemän): - - - Vad gäller goodwill finns det inget som ens pekar på att något överlåtbart värde ska beaktas vid ifrågavarande avyttring. Myndighetens bedömning att bolaget inte har förvärvat något avskrivningsbart goodwillvärde får därför anses vara riktig. Mot bakgrund av det anförda och då bolaget inte förmått tillbakavisa vad myndigheten påstått i berörda hänseenden har myndigheten fullgjort sin bevisbörda angående frågan om förutsättningar för eftertaxering och för påförande av skattetillägg föreligger. Någon omständighet som utgör skäl för befrielse från skattetillägg har inte framkommit. Till följd av det anförda saknas skäl att ändra myndighetens beslut. Överklagandet ska således avslås. - Efter överklagande fann Kammarrätten i Göteborg (2006-01-09, Nyström, Dahlin, Asplund) att det i målet inte framkommit skäl att frångå länsrättens bedömning och avslog överklagandet. - AQ Elautomatik AB överklagade kammarrättens dom och yrkade att inkomsttaxeringen skulle sättas ned med 3 833 333 kr och bolaget helt eller delvis befrias från skattetillägg. Bolaget anförde bl.a. följande. Skattemyndigheten har felaktigt återfört hela anskaffningsvärdet för goodwillen och inte bara det värdeminskningsavdrag som påverkat det aktuella verksamhetsårets resultat. Oriktig uppgift kan inte anses lämnad avseende högre belopp än värdeminskningsavdraget. Eftersom skattetillägg ska beräknas efter den skatt som inte skulle ha påförts om uppgiften följts vid taxeringen finns det inte någon laglig möjlighet att påföra skattetillägg på ett högre belopp än det som faktiskt har påverkat taxeringsårets skatt. Det finns vidare skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägget med hänsyn till sakfrågans redovisnings- och skattetekniska svårighetsgrad. - Skatteverket anförde bl.a. följande. Åtgärden att återföra hela anskaffningsutgiften till beskattning grundar sig på ett praktiskt synsätt. Bolaget bereddes tillfälle att begära att värdeminskningsavdraget beräknades till det belopp som kunde ha godtagits om bokföringen på inventariekontot skett på ett riktigt sätt och underrättades om att räkenskaperna i så fall måste ändras så att de överensstämde med det skattemässiga restvärdet eftersom detta är en förutsättning för att räkenskapsenlig avskrivning ska få tillämpas. I avvaktan på ett nytt bokslut höjdes den taxerade inkomsten med hela anskaffningsutgiften för goodwill. Något nytt bokslut med nytt ändrat restvärde har inte kommit in. - Regeringsrätten (2009-03-04, Nordborg, Sandström, Fernlund, Knutsson): Skälen för Regeringsrättens avgörande.AQ Elautomatik AB övertog enligt avtal daterat den 1 mars 1996 vissa tillgångar och skulder (inkråmet) från Elautomatik Miljö & Kompani AB. Med anledning av denna affär redovisade AQ Elautomatik AB utgift för förvärv av goodwill som anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde på 5 000 000 kr och med en beräknad avskrivningstid på fem år. Efter revision i AQ Elautomatik AB bedömde skattemyndigheten att något avskrivningsbart goodwillvärde inte förelåg och jämkade med tillämpning av punkt 13 andra stycket tredje meningen av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370) anskaffningsvärdet till noll kr. Skattemyndigheten beslutade att för beskattningsåret 1995-11-23 - 1997-04-30 eftertaxera AQ Elautomatik AB med 5 000 000 kr och påföra skattetillägg med 40 procent av den skatt som belöpte på höjningen. - Enligt 4 kap. 16 § taxeringslagen (1990:324), TL, får eftertaxering ske bl.a. i det fall den skattskyldige lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen och den oriktiga uppgiften medfört att ett taxeringsbeslut avseende den skattskyldige blivit felaktigt. Av 5 kap. 1 § andra stycket TL (numera 5 kap. 4 §) framgår att skattetillägg tas ut med 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha påförts den skattskyldige. Befrielse från skattetillägg kunde enligt de regler som gällde vid 1998 års taxering (dåvarande 5 kap. 6 § TL) bl.a. medges om felaktigheten framstod som ursäktlig med hänsyn till uppgiftens art eller någon annan särskild omständighet eller om det framstod som uppenbart oskäligt att ta ut skattetillägg. - Skattemyndighetens åtgärd att inte godta goodwillposten och med anledning därav eftertaxera bolaget samt påföra skattetillägg är inte föremål för Regeringsrättens prövning utan målet handlar uteslutande om vilket belopp som vid taxeringen för det aktuella beskattningsåret kan tas upp till beskattning och ligga till grund för skattetillägg. Bolagets uppfattning är att bara ett belopp motsvarande det värdeminskningsavdrag som påverkat taxeringen kan vara aktuellt. Skatteverket har inte i Regeringsrätten gett uttryck för någon uppfattning i frågan. - Regeringsrätten gör följande bedömning. - Bolaget lämnade två deklarationer till ledning för 1998 års taxering varav en avsåg beskattningsåret 1995-11-23 - 1997-04-30. Bolaget yrkade där avdrag för avskrivning av goodwill enligt plan med 1 166 667 kr. Stöd saknas för att återföra ett högre belopp till beskattning. Bolagets aktuella taxering, liksom underlaget för skattetillägg, ska därför sättas ned med 3 833 333 kr. Skäl för befrielse från skattetillägget saknas. - Regeringsrättens avgörande.Med delvis bifall till överklagandet förklarar Regeringsrätten att AQ Elautomatik AB:s inkomst av näringsverksamhet och underlaget för skattetillägg ska sättas ned med 3 833 333 kr. (fd II 2009-02-04, Werth)