RÅ 2009 not 26

Saklegitimation och övriga frågor om partsbehörighet / Barn under 15 år hade inte rätt att själv överklaga beslut om byte av offentligt biträde i mål om beredande av vård enligt LVU

Not 26. Överklagande av A.S. av beslut om byte av offentligt biträde i mål ang. beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. - Sedan Socialnämnden i Karlskrona kommun den 4 november 2008 anmält behov av offentligt biträde för A.S. förordnade Länsrätten i Blekinge län advokaten P.L. som offentligt biträde åt A.S. i mål om beredande av vård enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. En dryg vecka senare beslutade länsrätten att byta ut P.L. som offentligt biträde mot advokaten L.F. Sedan länsrätten den 8 december 2008 meddelat dom i målet överklagades domen av A.S:s offentliga biträde. Hos kammarrätten framställde L.F. på A.S:s vägnar ett yrkande om att hon skulle få byta offentligt biträde. Kammarrätten i Jönköping avslog yrkandet i beslut den 23 januari 2009. A.S. överklagade därefter detta beslut och yrkade att hon skulle få byta offentligt biträde.Regeringsrätten (2009-03-05, Billum, Stävberg, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 36 § LVU framgår bl.a. att om den unge har fyllt 15 år, har han eller hon rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Den som är förordnad som offentligt biträde för någon som är under 15 år, utan att samtidigt vara biträde för vårdnadshavaren, är utan särskilt förordnande den unges ställföreträdare i det mål eller ärende som förordnandet avser. - I LVU-mål är barnet alltid part och har talerätt. Barnet saknar dock processbehörighet, dvs. rätt att själv föra sin talan, före fyllda 15 år. Ett barn som är under 15 år kan överklaga domar och beslut i LVU-mål med hjälp av sin ställföreträdare men är inte behörig att på egen hand överklaga ett avgörande. A.S:s överklagande ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar överklagandet. (fd II 2009-02-24, Wahlberg)