RÅ 2009 not 27

Överklagande avvisades då klaganden inte yrkat att få ta del av någon handling / Migrationsöverdomstolen hade inte rätt att avvisa överklagande på annan grund än att överklagandet kommit in för sent

Not 27. Överklagande av NN i mål ang. sekretess. - I ett beslut om yttrande till regeringen den 25 november 2008 bedömde Migrationsöverdomstolen att det då förelåg hinder mot att verkställa det lagakraftvunna utvisningsbeslutet beträffande NN. I samma beslut förordnade Migrationsöverdomstolen med stöd av 12 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) om sekretess enligt 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 § och 7 kap. 14 § samma lag för uppgifterna i bilagan till beslutet. - NN överklagade beslutet och begärde i första hand att Migrationsöverdomstolen skulle ompröva beslutet om sekretess. I andra hand yrkades att Regeringsrätten skulle undanröja beslutet om sekretess enligt 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 §sekretesslagen. NN hänvisade till att Regeringsrätten i ett beslut den 29 mars 2007 i mål nr 1572-07, som rörde samma uppgifter som i den aktuella bilagan, konstaterat att uppgifterna omfattades av sekretess enligt 7 kap. 14 § men inte enligt 2 kap. 1 § och 5 kap. 1 §sekretesslagen. - Migrationsöverdomstolen avvisade i beslut den 19 december 2008 i ärende nr UMS 13-08 NN:s begäran om omprövning samt överklagande och överlämnade NN:s skrivelse till Regeringsrätten för eventuell åtgärd. Som skäl för beslutet anfördes följande. Migrationsöverdomstolens beslut avseende sekretessförordnande kan inte omprövas eller överklagas, varför yrkandena ska avvisas. Eftersom andrahandsyrkandet är ställt till Regeringsrätten och skulle kunna tolkas som en ansökan om resning överlämnas NN:s skrivelse till Regeringsrätten.Regeringsrätten (2009-03-06, Heckscher, Eliason, Stävberg, Kindlund, Ståhl): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 6 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska den myndighet som meddelat ett beslut pröva om överklagandet av beslutet har kommit in i rätt tid och avvisa det om det har kommit in för sent. När det gäller övriga förutsättningar för sakprövning, t.ex. frågan om beslutet är överklagbart, ska detta prövas av den högre instans som överklagandet är riktat till och inte av beslutsmyndigheten. - Bestämmelserna i 6 a § förvaltningsprocesslagen gäller också vid överklagande av en förvaltningsdomstols avgörande till en högre instans. - Eftersom Migrationsöverdomstolen inte haft rätt att avvisa NN:s överklagande på annan grund än att det kommit in för sent skulle domstolen inte ha avvisat överklagandet utan i stället ha lämnat över skrivelsen med överklagandet till Regeringsrätten för prövning. Kammarrättens beslut i den delen ska därför undanröjas. - När det gäller överklagandet av Migrationsöverdomstolens sekretessförordnande gör Regeringsrätten följande bedömning. Frågan om det föreligger sekretess för uppgifter i en allmän handling prövas först när någon begär att få ta del av handlingen. Om myndigheten avslagit en sådan begäran av en enskild eller lämnat ut handlingen med förbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över den, får beslutet överklagas av sökanden (15 kap. 7 § sekretesslagen). Det är således först när en begäran om utlämnande har avslagits som det finns möjlighet att genom överklagande få till stånd en överprövning av vilken sekretess som gäller för en viss uppgift. - NN:s överklagande kan följaktligen inte prövas av Regeringsrätten och ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten undanröjer Migrationsöverdomstolens beslut den 19 december 2008 i ärende nr UMS 13-08 i den del det avser avvisande av NN:s överklagande. - Regeringsrätten avvisar överklagandet. - Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 7 kap. 14 § sekretesslagen ska bestå för uppgifterna i bilagan till Migrationsöverdomstolens beslut den 25 november och den 19 december 2008. (fd I 2009-02-04, Jonsson)