RÅ 2009 not 3

Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid

Not 3. Överklagande av A.L. ang. patent. - Sedan Patentbesvärsrätten meddelat dom den 5 juli 2005 i mål nr 04-123 fullföljde A.L sin talan. -Regeringsrätten (2009-01-26, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande.Av 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) följer att en patentansökan ska avskrivas, om sökanden inte erlägger föreskriven årsavgift. Enligt meddelande från Patent- och registreringsverket har Arne Lindahl inte erlagt stadgad årsavgift inom den 41 § tredje stycket samma lag föreskrivna tiden. Då årsavgiften inte har erlagts inom föreskriven tid och patentansökningen till följd härav ska avskrivas, saknas anledning att vidare handlägga överklagandet. - Regeringsrättens avgörande.Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. Handlingarna överlämnas till Patent- och registreringsverket för vederbörlig handläggning. (fd I 2009-01-22, Törnqvist) - Samma dag avgjorde Regeringsrätten mål 4603-05 där omständigheterna var likartade.