RÅ 2009 not 30

Ansökan av Talma sameby om rättsprövning av beslut om ersättning till vissa samebyar

Not 30. Ansökan av Talma sameby om rättsprövning av beslut om ersättning till vissa samebyar. - Regeringen (Utbildningsdepartementet) beslutade den 18 juni 2008 i fråga om ersättning till vissa samebyar och Samefonden med anledning av verksamhet vid Esrange under åren 2008-2012. - Talma sameby ansökte om rättsprövning av regeringens beslut. -Regeringsrätten (2009-03-06, Heckscher, Nordborg, Eliason, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Enligt 4 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut ska en ansökan om rättsprövning ha kommit in till Regeringsrätten senast tre månader från dagen för beslutet. - Talma samebys ansökan om rättsprövning, som getts in till regeringen, kom in till Regeringsrätten först den 16 januari 2009 och följaktligen för sent. Ansökningen ska därför avvisas. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar ansökningen. (fd I 2009-02-05, Törnqvist)