RÅ 2009 not 31

Mål avskrevs eftersom årsavgift inte erlagts inom föreskriven tid

Not 31. O.V. ansökte den 1 april 2004 om patent på en energiomvandlare. Patent- och registreringsverket (Patentverket) förelade den 27 oktober 2004 O.V. att senast den 28 februari 2005 inkomma med kompletteringar avseende patentansökningen. Patentverket avskrev ansökningen den 1 mars 2005 under motivering att yttrande inte inkommit eller åtgärd inte vidtagits i rätt tid. Av avskrivningsbeslutet framgick att ansökningen kunde återupptas om O.V. senast den 28 juni 2005 erlade återupptagningsavgift och gav in ett yttrande där de i föreläggandet påpekade bristerna avhjälpts. Återupptagningsavgiften erlades den 1 juni 2005. Patentverket underrättade O.V. genom skrift daterad den 20 juni 2005 att han var tvungen att åtgärda tidigare angivna brister före fristens utgång för att ansökningen skulle kunna återupptas. Någon kompletterande skrift inkom inte och begäran om återupptagning avslogs av Patentverket i beslut den 24 augusti 2005. - O.V. överklagade Patentverkets beslut. I beslut den 24 april 2006 avslog Patentbesvärsrätten överklagandet. - O.V. överklagade Patentbesvärsrättens beslut och yrkade att patentansökan ska bifallas. -Regeringsrätten (2009-03-09, Eliason): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av 15 § fjärde stycket patentlagen (1967:837) följer att en patentansökan ska avskrivas, om sökanden inte erlägger föreskriven årsavgift. Enligt meddelande från Patentverket har O.V. inte erlagt stadgad årsavgift inom den i 41 § tredje stycket samma lag föreskrivna tiden. Eftersom årsavgiften inte har erlagts inom föreskriven tid och patentansökningen till följd härav ska avskrivas, saknas anledning att vidare handlägga överklagandet. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avskriver målet från vidare handläggning. Handlingarna överlämnas till Patent- och registreringsverket för vederbörlig handläggning. fd I 2009-03-05, Törnqvist)