RÅ 2009 not 39

Ansökan om resning avvisad och överlämnad till kammarrätt då den avsett mål eller ärende som avgjorts av länsrätt

Not 39. Ansökan av N.C. om resning i mål ang. sjukpenning. - Länsrätten i Stockholms län avslog genom dom den 21 november 2005 (mål nr 12995-05) N.C:s överklagande av Försäkringskassans beslut den 25 maj 2005 att minska hennes sjukpenning till hälften från och med den 11 december 2004. Kammarrätten i Stockholm beslutade den 27 april 2006 (mål nr 7244-05) att inte meddela prövningstillstånd. Regeringsrätten beslutade den 23 februari 2007 (mål nr 2310-06) att inte meddela prövningstillstånd. -N.C. ansökte om resning. -Regeringsrätten (2009-03-16, Heckscher, Wennerström, Stävberg): Skälen för Regeringsrättens avgörande. N.C:s ansökan får förstås som en ansökan om resning i det ärende om sjukpenning som slutligen avgjorts av länsrätten genom att kammarrätten och Regeringsrätten i sak inte prövat ärendet. Av 8 § första stycket 3 lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar följer därmed att det är kammarrätten som ska pröva ansökningen om resning. - Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten avvisar N.C:s ansökan om resning och överlämnar handlingarna i målet till Kammarrätten i Stockholm för vidare handläggning. (fd I 2009-03-10, Borgstedt). Samma dag avgjorde Regeringsrätten ytterligare sex mål, mål nr 1054-1058-09 och 1062-09, där omständigheterna var likartade och utgången densamma.