RÅ 2009 not 40

Idrottsförening som till ett helägt dotterbolag, ev. till underpris, skulle upplåta rätten att delta i tävlingsverksamhet och överlåta sin elitidrottsverksamhet ansågs inte skattskyldig för någon del av ersättningen

Not 40. Överklagande av Skatteverket av förhandsbesked ang. inkomstskatt. - I ansökan om förhandsbesked uppgav Ishockeyföreningen Malmö Redhawks bl.a. följande. Föreningen är en ideell förening som uppfyller förutsättningarna för inskränkt skattskyldighet i 7 kap.inkomstskattelagen (1999:1229) IL. Föreningen bedriver ishockeyverksamhet innefattande sedvanlig ungdoms- och juniorverksamhet samt elitishockeyverksamhet genom föreningens representationslag, som för närvarande bedriver seriespel i Svenska Ishockeyförbundets serie Allsvenskan. - Föreningen äger sedan lång tid tillbaka samtliga aktier i MIF Service AB "bolaget". Bolagets verksamhet består i att man äger viss utrustning bl.a. den sk. jumbotronen, vilken uthyres till föreningen samt att man bedriver restaurangverksamhet. - Föreningen överväger nu att bolagisera elitishockeyverksamheten genom att till bolaget dels upplåta rättigheten att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet och dels överlåta elitishockeyverksamheten innebärande överlåtelse av samtliga därtill hörande immateriella rättigheter, andra rättigheter, tillgångar, avtal, personal och ishockeyspelare. I anslutning till att elitishockeyverksamheten överlåtes/upplåtes till bolaget kommer det att införas två aktieslag i bolaget. 9,1 % av aktierna skall utgöras av A-aktier med 10 röster vardera och 90,9 % av aktierna skall utgöras av B-aktier med 1 röst vardera. Efter bolagets förvärv av elitishockeyverksamheten kommer föreningen att överlåta samtliga B-aktier i bolaget till en extern part. - När transaktionerna ovan väl är genomförda kommer föreningens nuvarande ungdoms- och juniorverksamhet med därtill hörande personal, tillgångar, avtal m.m. att ligga kvar i föreningen och bedrivas vidare i föreningen på hittillsvarande sätt medan elitishockeyverksamheten kommer att bedrivas i bolaget. - I föreningen diskuteras för närvarande två alternativ för att genomföra bolagiseringen av elitishockeyverksamheten. - Nämnden äger vid besvarandet av frågorna nedan utgå från att föreningen uppfyller kraven enligt 7 kap. 7 § första stycket IL. - Enligt ett alternativ (alternativ 1) avser föreningen att på marknadsmässiga villkor upplåta tävlingsrättigheten och överlåta elitishockeyverksamheten till bolaget. Köpeskillingen för upplåtelsen och överlåtelsen av elitishockeyverksamheten kommer att vara avsevärt högre än det bokförda värdet på de tillgångar som ingår i överlåtelsen. När bolaget har förvärvat elitishockeyverksamheten kommer föreningen att överlåta 90,9 % av aktierna i bolaget till extern part. - I anledning av det ovan beskrivna alternativet för överlåtelse av föreningens elitishockeyverksamhet ansökes härmed om svar på bl.a. följande fråga.1. Är den ersättning som föreningen erhåller vid upplåtelsen och överlåtelsen av elitishockeyverksamheten skattefri för föreningen enligt 7 kap. 7 § IL? - Enligt ett andra alternativ (alternativ 2) som diskuteras skall elitishockeyverksamheten istället överföras till bolaget antingen genom att verksamheten upplåtes och överlåtes för en köpeskilling som motsvarar det bokförda värdet på de tillgångar som ingår i överlåtelsen eller genom att överlåtelsen sker till en krona. Vilken köpeskilling föreningen slutligen bestämmer sig för bestäms av svaret på frågorna ovan. Oavsett om verksamheten överlåtes för en krona eller för en köpeskilling som motsvarar de överlåtna tillgångarnas bokförda värde, är innebörden att överlåtelsen sker för en köpeskilling som är avsevärt lägre än den överlåtna verksamhetens marknadsvärde. - När bolaget förvärvat elitishockeyverksamheten kommer föreningen att till marknadspris överlåta 90,9 % av aktierna i bolaget till extern part. Aktieöverlåtelsen kommer att innebära att det uppkommer en betydande kapitalvinst hos föreningen till följd av att bolaget förvärvat verksamheten för underpris. - I anledning av det ovan beskrivna Alternativ 2 för överlåtelsen, ansökes härmed om svar på bl.a. följande fråga. 3. Kommer föreningen att uttagsbeskattas vid upplåtelsen och överlåtelsen av elitishockeyverksamheten till bolaget? - I en komplettering till sin ansökan om förhandsbesked uppgav föreningen vidare följande. Villkoren för att bedriva ishockeyverksamhet i aktiebolag anges i Riksidrottsförbundets stadgar 11 kap. 3 a § samt i Svenska Ishockeyförbundets stadgar 11 kap. I dessa stadgebestämmelser föreskrivs att det avtal som reglerar upplåtelsen av rätten att delta i tävlingsverksamheten, skall innehålla vissa i nämnda stadgar angivna villkor samt att upplåtelseavtalet skall godkännas av Svenska Ishockeyförbundet. Stadgarna föreskriver bl.a. krav på att den ideella föreningen innehar röstmajoriteten i ishockeybolaget. - Rättigheten att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet tillkommer den ideella föreningen och kan inte överlåtas till ishockeybolaget. Däremot föreligger inte hinder mot att rättigheten att delta i tävlingsverksamheten upplåts från den ideella föreningen till ishockeybolaget. Ishockeyföreningen Malmö Redhawks och ishockeybolaget avser därför att träffa ett upplåtelseavtal, innebärande att Ishockeyföreningen Malmö Redhawks till ishockeybolaget intill utgången av ishockeysäsongen 2037/2038, upplåter rättigheten att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet. Upplåtelseavgiften för rättigheten att delta i tävlingsverksamheten skall vara en krona för hela avtalsperioden. Upplåtelseavtalet innehåller därutöver en rad regleringar, bl.a. anges att Ishockeyföreningen Malmö Redhawks förbinder sig att under avtalstiden vara medlem i Svenska Ishockeyförbundet, att rättigheterna enligt upplåtelseavtalet skall återgå till Ishockeyföreningen Malmö Redhawks om ishockeybolaget försätts i konkurs eller träder i likvidation samt att avtalet och den därmed förbundna rättigheten att delta i tävlingsverksamheten inte får överlåtas eller vidareupplåtas av ishockeybolaget. - Överlåtelsen av Ishockeyföreningen Malmö Redhawks elitishockeyverksamhet (A-lagsverksamheten), innebär att föreningen överlåter samtliga elitishockeyverksamheten tillhöriga materiella tillgångar, immateriella rättigheter såsom namn, rättigheter till varumärkena "Malmö Redhawks" och "Redhawks", telefonabonnemang, reklammaterial, webbadress, e-mailadresser etc. och att samtliga ishockeyspelare som har A-lagskontrakt och övrig anställd personal, som har till uppgift att arbeta med elitishockeyverksamheten, övergår i anställning hos ishockeybolaget. Överlåtelsen innebär vidare att ishockeybolaget, efter motparts godkännande, inträder som part i samtliga avtal och andra rättigheter som erfordras för bedrivande av elitishockeyverksamheten. De materiella tillgångar, immateriella rättigheter, spelarkontrakt m.m. som överlåtes, bedöms ha ett bokfört värde hos Ishockeyföreningen Malmö Redhawks på i storleksordningen två mkr, varvid särskilt anmärks att ishockeyspelarna (egentligen spelarkontrakten) har ett bokfört värde på noll kronor. - Det sker för närvarande en extern marknadsvärdering av den elitishockeyverksamhet som avses att överlåtas. Förhandlingarna mellan parterna är ännu inte avslutade, men Skatterättsnämnden äger utgå från att marknadsvärdet på den verksamhet som skall överlåtas i vart fall inte är lägre än 50 mkr. -Skatterättsnämnden (2008-09-08, André, ordf., Svanberg, Dahlberg, Gäverth, Jönsson, Påhlsson, Werkell) yttrade bl.a. Förhandsbesked. Fråga 1. Ishockeyföreningen Malmö Redhawks (föreningen) är inte skattskyldig för någon del av ersättningen. - Fråga 3. Uttagsbeskattning ska inte ske. - Motivering. Föreningens huvudsakliga syfte är att bedriva ishockeyverksamhet på såväl ungdoms-, junior- som elitnivå. Enligt lämnade förutsättningar omfattas verksamheten av undantag från skattskyldighet enligt 7 kap. 7 § IL. Ansökan är föranledd av att föreningen överväger att överföra sin elitverksamhet till ett dotterbolag, MIF Service AB. Den övriga verksamheten ska vara kvar i föreningen. - De tillgångar som tillhör elitverksamheten ska överlåtas till dotterbolaget. Vidare ska rättigheten för föreningens elitlag att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet upplåtas till bolaget. Ett avtal om en sådan upplåtelse för tiden till och med säsongen 2037/38 ska därvid ingås. - Ersättningar för överlåtelserna och upplåtelsen av rättigheten ska utgå med engångsbelopp till marknadsvärdena. Enligt ett alternativ ska de ske till underpris. Avsikten är att föreningen därefter ska avyttra aktier i dotterbolaget externt. Föreningen kommer dock att behålla aktier som ger röstmajoritet i bolaget. - Föreningen vill bl.a. ha skattekonsekvenserna av alternativen klarlagda (frågorna 1 och 3). - Skatteverket anser att fråga 1 ska besvaras med att ersättningen för överlåtelsen är undantagen från skattskyldighet men att ersättningen för upplåtelsen ska beskattas. Härav följer beträffande fråga 3 att uttagsbeskattning inte aktualiseras för överlåtelsen men att sådan beskattning ska ske på grund av upplåtelsen. Fråga 1. Enligt 7 kap. 7 § första stycket IL föreligger skattskyldighet för en ideell förening som omfattas av bestämmelserna bara för inkomst av näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 §. En sådan förening är dock enligt 7 kap. 7 § andra stycket inte skattskyldig för sådan inkomst som kommer från en självständig näringsverksamhet, om inkomsten till huvudsaklig del kommer från verksamhet som är ett direkt led i främjandet av - som i det här fallet - ett idrottsligt ändamål eller som har annan naturlig anknytning till detta ändamål. - Ansökan vilar på förutsättningen att den elitverksamhet som föreningen bedriver utgör en sådan självständig näringsverksamhet som är skattefri enligt lagrummet (jfr SOU 2006:23 s. 124 ff.). Den övergripande frågan är om åtgärden att flytta utövandet av elitverksamheten till ett dotterbolag kan anses ingå i den skattefria näringsverksamheten. Under en lång tid har utvecklingen inom ishockey och en rad andra idrotter gått mot att ideella föreningar engagerar idrottsmän på professionell basis för sin elitverksamhet. Som ansökan är ett exempel på kan man se en tendens till att denna typ av verksamhet sätts på bolag. Med anledning härav har riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden i sina stadgar reglerat vad som ska gälla när en förening flyttar idrottslig verksamhet till ett aktiebolag. - Regleringen (som för Svenska Ishockeyförbudets del finns i 11 kap. i förbundets stadgar) tar sikte på vad som ska gälla i fråga om föreningens rättighet att delta i det aktuella förbundets tävlingsverksamhet. Föreningen får upplåta en sådan rättighet till det aktiebolag som fortsättningsvis ska bedriva verksamheten. I upplåtelseavtalet ska bl.a. följande villkor ingå. Bolaget ska förbinda sig att följa de stadgar och tävlingsregler som riksidrottsförbundet och specialförbundet uppställer. Föreningen ska inneha aktier som ger röstmajoritet i aktiebolaget. Bolaget får inte i sin tur vidareupplåta tävlingsrättigheten till annan. Upplåten rättighet ska återgå till föreningen vid bolagets konkurs eller likvidation. - I förevarande fall ska bolagiseringen av elitverksamheten ske enligt de riktlinjer för idrottsaktiebolag som finns i Svenska Ishockeyförbundets stadgar och får som sådan anses utgöra en slutpunkt i den självständiga näringsverksamhet avseende elitverksamheten som föreningen bedriver. - Parterna har olika uppfattningar om hur ersättningen från upplåtelsen av tävlingsrättigheten till bolaget ska hanteras. Att ingå i ett visst seriesystem är en grundförutsättning för att kunna utöva tävlingsidrott av aktuellt slag. Enligt Skatterättsnämndens mening får därför överföringen av elitverksamheten till dotterbolaget anses omfatta både upplåtelsen av rättigheten och överlåtelsen av tillgångarna. Transaktionerna ska därför behandlas på samma sätt vid beskattningen. - Det anförda leder till att föreningen med stöd av 7 kap. 7 § IL inte ska beskattas för de ersättningar som mottas. - Fråga 3. Av svaret på fråga 1 följer att någon uttagsbeskattning inte aktualiseras för det fall transaktionerna sker till underpris. - Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att föreningen var skattskyldig för den del av ersättningen som avsåg upplåtelse av rättigheten att delta i Svenska Ishockeyförbundets tävlingsverksamhet (fråga 1) och att föreningen skulle uttagsbeskattas vid en upplåtelse till underpris (fråga 3). Verket anförde bl.a. att omständigheterna i målet inte på något avgörande vis skiljer sig från omständigheterna i RÅ 2000 ref. 53. - Föreningen bestred bifall till Skatteverkets yrkande och åberopade till stöd för sin inställning vad föreningen tidigare anfört i ärendet. - Regeringsrätten (2009-3-17, Nordborg, Sandström, Brickman, Knutsson, Jermsten): Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet i de delar det överklagats. ((fd II 2009-02-18, Ebbing).